4 februari 2022

Stop Profit From War Crimes: Hoe Booking.com Profiteert van Israelische Apartheid

(English below)

Zonnige vakantie boeken? Kijk uit, want misschien draag jij wel direct bij aan de oorlogsmisdaden van de Israëlische staat. Het bedrijf Booking.com, evenals drie andere digitale toerismebedrijven (Airbnb, de Expedia Group en Tripadvisor), maken gebruik van vakantieaccommodaties op nederzettingen in Palestina, en profiteren daarmee direct van de Israëlische bezetting en de dagelijkse ontwrichting van Palestijnse levens. De bedrijven worden zelfs aangegeven in de  VN Database van bedrijven die een sterke negatieve impact hebben op de mensenrechten van Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden. Van de vier toerismebedrijven is Booking.com, aldus een onderzoek van Amnesty International, de belangrijkste exploitant van accommodaties in de illegale nederzettingen. Er is echter nog een reden dat onze focus specifiek ligt op Booking.com: de Nederlandse overheid investeert indirect (via ABN Amro waarin de Rijksoverheid aandeelhouder is) in het bedrijf Booking.com, en onze hoofdstad Amsterdam biedt plaats aan  Booking.com voor hun hoofdkantoor. Deze compliciteit van de Nederlandse staat is niet te negeren: van ons belastinggeld wordt apartheid gefinancierd! De komende maanden gaan we dan ook luid en duidelijk maken: geef geen ruimte aan criminele bedrijven zoals Booking zolang zij zich schuldig maken aan de schending van Palestijnse mensenrechten, niet in onze portemonnee, niet in onze hoofdstad, niet in de hele internationale toerisme-industrie. Weg met Booking: stop profit from war crimes! 

Apartheid is geen vakantie: de huidige situatie

In hun 2018 onderzoek ontdekte Amnesty International dat Booking.com 45 accommodatie aanbieders in nederzettingen vermeld; deze waren in Oost-Jeruzalem en 20 andere locaties op de Westelijke Jordaanoever. De meeste panden zijn huurappartementen en woningen. maar Booking.com somde ook 11 hotels op, waarvan zes met meer dan 50 kamers. Ook heeft Booking.com een volledige Israëlische dochteronderneming. Dit “ondersteuningsbedrijf”, met kantoren in Tel Aviv, heeft medewerkers die rechtstreeks de relaties met accommodatie-aanbieders in nederzettingen beheren. 

Met hun accommodaties in de nederzettingen maakt Booking, evenals de andere 3 toerismebedrijven, zich schuldig aan oorlogsmisdaden onder internationaal recht, omdat het bedrijf direct profiteert van gestolen en geplunderd Palestijns land. Niet alleen geeft het toerisme in de nederzettingen een verwoestende impact op het leven van Palestijnen die onder bezetting leven, maar de accommodaties bieden ook financiële ondersteuning aan de nederzettingen omdat ze toerisme naar de gebieden bevorderen. Bedrijven als Booking voegen hiermee direct toe aan de winstgevendheid van de bezetting Palestina en de etnische zuivering van haar inwoners. 

Er is geen gebrek aan concrete voorbeelden van hoe de Booking-accommodaties direct leiden tot de ontwrichting van Palestijnse levens.  Inwoners van de Palestijnse dorpen Qaryut en Jalud verloren de toegang tot landbouwgrond en de hoofdweg naar hun huizen door toeristische attracties in de buurt beheren, zoals een archeologische vindplaats en een bezoekersattractie van kolonisten uit Shiloh; de Palestijnse bedoeïenen-gemeenschap Khan al-Ahmar verloor de essentiële toegang tot hun graasland, staat al jaren onder druk om het gebied te verlaten, en  veel van hen worden bedreigd met o.a sloop van hun huizen, terwijl een hele serie aan musea en thema-attracties hun plaats innemen; in Silwan, een Palestijnse wijk in bezet Oost-Jeruzalem, worden honderden Palestijnen bedreigd met gedwongen uitzetting terwijl kolonisten het City of David National Park exploiteren, een populaire toeristische attractie in Silwan.

Het bedrijf Booking.com, en haar klanten, dragen hiermee direct bij aan de bezetting van Palestijns land, de exploitatie van Palestijnse grond, de ontwrichting van Palestijnse levens, en daarmee de etnische zuivering van de Palestijnse bevolking door de Israëlische apartheidsstaat. 

De toerisme-industrie en de legitimatie van het Israëlische regime 

Er is nog een ander, hiermee verbonden, probleem met de Booking accommodaties: toerisme is voor Israël een belangrijke pijler onder de normalisering van zijn apartheidssysteem en bezetting van Palestijns gebied. Belangrijke Palestijnse trekpleisters als Jeruzalem, Bethlehem en Hebron bevinden zich in bezet gebied, en voegen toe aan de internationale legitimering van het apartheidsregime. De locaties zijn populair onder bedevaarders and geloofs-toeristen, die een reis naar het “beloofde land” zien als een mooie toevoeging aan hun spirituele verrijking – maar er is niets spiritueel verrijkings aan bezetting! Daarnaast worden reizigers vaak niet eens op de hoogte gesteld van het feit dat  de attracties die ze bezoeken op plaatsen staan waarvan Palestijnse bewoners verdreven zijn, en dat niet Palestijnen maar de Israëlische kolonisten de winsten strijken van het toerisme.

Mensenrechten schending 

Het is niet alsof Booking.com niet op de hoogte is van de Palestijnse mensenrechting schending waaraan ze zich schuldig maken. Ten eerste staat Booking, samen met de andere 3 toerismebedrijven, in de VN-database A/HRC/43/71 (de zogenaamde “VN-lijst”) wat een lijst is van bedrijven met een sterke negatieve impact op de mensenrechten (politiek, economisch, sociaal en cultureel) van Palestijnen in de bezette Palestijnse gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem, door het toerisme naar de illegale nederzettingen van Israël te bevorderen. Daarnaast hebben zowel Human Rights Watch als  Amnesty International rapporten uitgebracht over de schandelijke misdaden van Booking, en deden PACBI (de Palestijnse Campagne voor de Academische en Culturele Boycott van Israël) een oproep om toerisme naar de nederzettingen te staken. Check het overzicht van alle rapporten of de website van Rights Forum. 

Booking en de Nederlands staat: Nederland heeft (alweer) bloed aan haar handen 

Nu denk je misschien: wat heeft dit te maken met mij in Nederland? Best wel veel! 

Ten eerste staat het hoofdkantoor van Booking, van origine Amerikaans bedrijf (Booking Holdings) op dit moment in onze hoofdstad, Amsterdam. Hiermee bieden wij een plek in het centrum van ons land aan een bedrijf dat actief mensenrechten schendt en bijdraagt aan de bezetting en etnische zuivering van Palestina en haar bevolking. Maar het wordt nog erger: via de bank ABN Amro investeert de Nederlandse overheid indirect – van jouw belastinggeld! – in Booking.com. Uit het 2021 rapport “Don’t Buy into Occupation”, uitgebracht door een coalitie van 26 maatschappelijke organisaties, bleek dat ABN Amro 379 miljoen euro in Booking inversteerde. ABN Amro is sinds 2008 deels in bezit van de Nederlandse Rijksoverheid, om de bank middels financiële steun door de crisis te loodsen – middels haar investeren in ABN Amro, die vervolgens miljoenen doorspeelt aan Booking, investeert de overheid dus indirect in de mensenrechten-schendende apartheids-accommodaties. Als Nederlandse stemmer heb jij dus wél direct te maken met de misdaden van Booking.com in Palestina!    

De toenmalige Nederlandse minister van Handel, Sigrid Kaag, heeft Booking.com in 2019 uitgesloten van een handelsmissie naar Israël, met het argument dat Booking.com niet had aangegeven bereid te zijn zich te houden aan de OESO-richtlijnen (zie hier de videoclip). Toch mag Booking nog steeds in onze hoofdstad opereren, en blijft ABN Amro investeren in het bedrijf – hoe kan dat, minister Kaag?

Wat nu? Help mee een vuist te maken tegen Booking.com! 

Winst van oorlogsmisdaden? Dat pikken we toch niet! Om een vuist te maken tegen Booking.com en haar apartheids-accommodaties, lanceren we deze februari een maandenlange campagne tegen het toerismebedrijf. Doormiddel van verschillende demonstraties en acties, en een online campagne, proberen we zo druk uit te oefenen op Booking zelf en de Nederlandse overheid, en brengen we grotere algemene aandacht naar de misdaden van het bedrijf. Hou je ogen dus open: Booking zal de komende maanden in het actie-spotlight staan! Meer informatie volgt binnenkort.

Wil jij helpen een vuist te maken tegen de oorlogsmisdaden van Booking.com, en toevoegen aan de strijd tegen de uitbuiting en ontwrichting van Palestijnse grond en levens? Hier is wat jij kan doen! 

  1. Laat weten dat je klaar bent met winst van apartheid – Stuur nu een email naar de CEO van Booking, Glenn Fogel: Booking.com: Stop Profit From War Crimes
  2. Teken de petitie van Rights Forum: Petitie The Rights Forum
  3. Deel onze posts (en de bovenstaande mail/petitie) op sociale media, en vraag je vrienden en kennissen ook om te mailen/tekenen!
  4. Hou je ogen open voor onze aankomende actie: van februari tot juni zullen er verschillende acties plaatsvinden rondom de Booking.com campagne. Wij hebben jouw hulp heel hard nodig! Updates volgen binnenkort op onze social media. Wil jij extra bijdragen aan deze campagne? Stuur een mailtje naar [email protected] met interesse om vrijwilliger te worden! 

Samen kunnen we een tegengeluid bieden aan de schandelijke apartheids-accommodaties en oorlogsmisdaden van Booking.com! #noprofitformwarcrimes  

 

Stop Profit From War Crimes: How Booking.com Is Profiting From Israeli Apartheid

Booking a sunny holiday? Watch out, because you may be directly contributing to the war crimes of the Israeli state. The company Booking.com, as well as

three other digital tourism companies (Airbnb, the Expedia Group and Tripadvisor), have holiday accommodation in settlements in Palestine, directly benefiting from the Israeli occupation and the daily disruption of Palestinian lives. The companies are even listed in the UN Database of companies that have a strong negative impact on the human rights of Palestinians in the occupied Palestinian territories. Of the four tourism companies, Booking.com is the main operator of accommodations in the illegal settlements, according to a study by Amnesty International. However, there is another reason that our focus is specifically on Booking.com: the Dutch government invests indirectly (via ABN Amro in which the national government is a shareholder) in the company Booking.com, and the Booking.com Headquarters is located in our capital Amsterdam. This complicity of the Dutch state cannot be ignored: apartheid is financed from our tax money! In the coming months we will therefore make it loud and clear: do not give space to criminal companies like Booking who are guilty of the violation of Palestinian human rights –  not in our wallets, not in our capital, not in the international tourism industry in its entirety. Get rid of Booking: stop profit from war crimes!

Apartheid is not a holiday: the current situation

In their 2018 investigation, Amnesty International found that Booking.com lists 45 accommodation providers in settlements; in East Jerusalem and 20 other locations in the West Bank. Most properties are rental apartments and houses. but Booking.com also listed 11 hotels, six of which have more than 50 rooms. Booking.com also has a wholly owned Israeli subsidiary. This “support company”, with offices in Tel Aviv, has employees who directly manage relationships with accommodation providers in settlements.

With their accommodations in the settlements, Booking, like the other 3 tourism companies, is guilty of war crimes under international law because the company directly profits from stolen and looted Palestinian land. Not only does tourism in the settlements have a devastating impact on the lives of Palestinians living under occupation, but the accommodations also provide financial support to the settlements as they promote tourism to the areas. Companies such as Booking directly add to the profitability of the occupation of Palestine and the ethnic cleansing of its inhabitants.

There is no shortage of concrete examples of how the Booking accommodations are directly disrupting Palestinian lives. Residents of the Palestinian villages of Qaryut and Jalud lost access to farmland and the main road to their homes because of nearby tourist attractions such as an archaeological site and a visitor attraction from settlers from Shiloh; the Palestinian Bedouin community of Khan al-Ahmar has lost essential access to their grazing land, has been under pressure for years to leave the area, and many of them are threatened with demolition of their homes, while a slew of museums and themed -attractions has taken their place; in Silwan, a Palestinian neighborhood in occupied East Jerusalem, hundreds of Palestinians are threatened with forced eviction as settlers operate the City of David National Park, a popular tourist attraction in Silwan. 

The company Booking.com, and its customers, thus contribute directly to the occupation of Palestine, the exploitation of Palestinian land, the disruption of Palestinian lives, and thus the ethnic cleansing of the Palestinian population by the Israeli apartheid state.

The tourism industry and the legitimacy of the Israeli regime

There is another related problem with Booking accommodations: tourism is an important pillar for Israel in the normalization of its apartheid system and occupation of Palestinian territory. Important Palestinian attractions such as Jerusalem, Bethlehem and Hebron are located in occupied territory, adding to the international legitimacy of the apartheid regime. The locations are popular with pilgrims and “faith” tourists, who see a trip to the “promised land” as a nice step in their spiritual enrichment – but there is nothing spiritually enriching about occupation! In addition, travelers are often not even informed that the attractions they visit are located in places from which Palestinian residents have been expelled, and that it is not Palestinians but the Israeli settlers who benefit from the tourism.

Human rights violation

It’s not as if Booking.com is unaware of the Palestinian human rights violation they are committing. Firstly, along with the other 3 tourism companies, Booking is included in the UN database A/HRC/43/71 (the so-called “UN list”) which is a list of companies with a strong negative impact on human rights (political, economic, social and cultural) of Palestinians in the occupied Palestinian territories, including East Jerusalem, by promoting tourism to Israel’s illegal settlements. In addition, both Human Rights Watch and Amnesty International have reported on Booking’s outrageous crimes, and PACBI (the Palestinian Campaign for the Academic and Cultural Boycott of Israel) called for a halt to tourism to the settlements. Check the overview of all reports on the Rights Forum website.

Booking and the Dutch state: the Netherlands has (again) blood on its hands

Now you may be thinking: what does this have to do with me in the Netherlands? Quite a lot!

Firstly, the head office of Booking, originally an American company (Booking Holdings) is currently located in our capital, Amsterdam. With this we offer a place in the center of our country to a company that actively violates human rights and contributes to the occupation and ethnic cleansing of Palestine and its people. But it gets even worse: through the bank ABN Amro, the Dutch government invests indirectly – from your tax money! – in Booking.com. The 2021 report “Don’t Buy into Occupation“, published by a coalition of 26 civil society organizations, showed that ABN Amro invested 379 million euros in Booking. ABN Amro has been partly owned by the Dutch government since 2008, in order to steer the bank through the financial crisis. As a Dutch voter you are therefore directly involved with the crimes of Booking.com in Palestine!

The former Dutch Minister of Trade, Sigrid Kaag, barred Booking.com from a trade mission to Israel in 2019, arguing that Booking.com had not indicated its willingness to adhere to the OECD guidelines (see the video clip here). Nevertheless, Booking is still allowed to operate in our capital, and ABN Amro continues to invest in the company – how is that possible, Minister Kaag?

What now? Help us take a stand against Booking.com!

Profit from war crimes? We won’t stand for that! To take a stand against Booking.com and its apartheid accomodations, we are launching a months-long campaign against the tourism company this February. Through various demonstrations and actions, and an online campaign, we will try to put pressure on Booking itself, as well as the Dutch government, and bring greater general attention to the crimes of the company. So keep your eyes open: Booking will be in the action spotlight in the coming months! More information will follow shortly.

Do you want to help stand up to Booking.com’s war crimes, and join the fight against the exploitation and disruption of Palestinian land and lives? Here’s what you can do!

  1. Let It Know You’re Done Profit From Apartheid – Email Booking CEO Glenn Fogel Now: Booking.com: Stop Profit From War Crimes
  2. Sign the Rights Forum petition: Petition The Rights Forum
  3. Share our posts (and the above email/petition) on social media, and ask your friends and acquaintances to email/sign too!
  4. Keep your eyes peeled for our upcoming actions: from February to June there will be several promotions around the Booking.com campaign. We really need your help! Updates will follow soon on our social media. Do you want to contribute extra to this campaign? Send an email to [email protected] if you are interested in becoming a volunteer!

Together we can counter the outrageous apartheid accommodations and war crimes of Booking.com! #noprofitformwarcrimes

 

BDS Nederland op Twitter