6 March 2018

Amsterdamse raad glijdt uit over “antisemitisme”

Nagenoeg alle partijen uit de Amsterdamse gemeenteraad tekenen vanavond een “joods akkoord“ over antisemitisme. Het initiatief voor het akkoord komt van de Joodse Gemeente Amsterdam (NIHS). Het gaat erom vast te leggen dat de gemeente nog actiever wordt in het bestrijden van antisemitisme. In de woorden die de initiatiefnemers daarvoor hebben gevonden: “Geeft Amsterdam een luid en duidelijk en voor iedereen zichtbaar weerwoord.” Van verschillende kanten komen reacties. Het CIDI, het lobby orgaan voor Israël is blij met de verklaring. DocP en The Rights Forum hebben bedenkingen. Vooral tegen de volgende zinsnede uit het akkoord: “(…) zodat voor Joodse Amsterdammers duidelijk is: dit is ook jouw, ook jullie Amsterdam. Dat is het en dat blijft het. Maatstaf hierbij is de door de Europese Unie aangenomen definitie van antisemitisme.”

Dat laatste heeft betrekking op een definitie die, wat velen betreft waarschijnlijk met goede bedoelingen is aangenomen door een meerderheid van het Europese Parlement. Via het persbericht probeerde men de definitie te verbreden zodat die tegemoet komt aan het streven van Israël en pro-Israël organisaties om kritiek op de politiek van Israël gemakshalve onder het begrip “antisemitisme” te schuiven. Zulke organisaties pleiten er zelfs voor om een en ander wettelijk te verankeren. De (vorige) Nederlandse regering heeft dat in Nederland wijselijk geweigerd ter bescherming van de vrijheid van meningsuiting. Amsterdam verschaft zich dus een status aparte die overigens niet verder reikt dan de gemeentegrens.

Niet alle partijen die in Amsterdam aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen zijn bij het joods akkoord betrokken. De Partij voor de Dieren en DENK hebben niet gereageerd en de partij Bij1 heeft op grond van argumenten gemeld niet te tekenen. Het akkoord wordt ondertekend in het Joods Cultureel Centrum.

Hieronder de brief die de voorzitter van docP vanavond stuurde aan alle raadleden van Amsterdam.

 

Geacht raadslid,

Naar verluid zullen politieke partijen in Amsterdam vanavond een Joods akkoord sluiten. In het akkoord is ook een nieuwe definitie van het begrip antisemitisme opgenomen, “zodat Amsterdam dezelfde beschrijving van anti-semitisme hanteert als bijvoorbeeld het Europees Parlement. Deze zogenaamde IHRA definitie baart ons grote zorgen.

Ter introductie van onszelf: Onze organisatie (het Diensten en Onderzoek Centrum Palestina, docP), evenals talrijke bondgenoten in Nederland en elders in Europa, komt op voor de rechten van de Palestijnen, en staat kritisch tegenover het beleid en handelingen van de staat Israel. Om de Palestijnen in hun rechten te herstellen ziet docP kritiek op Israel en het opbouwen van druk door middel van Boycot, Desinvesteringen en Sancties (BDS) als noodzakelijk.

Wij nemen in toenemende mate een tendens waar om kritiek op Israel inclusief BDS activiteiten als antisemitisch te framen. Wij zien dat er instrumenten worden ontwikkeld, met name herdefiniëring van het begrip antisemitisme, waarmee ook Israelkritiek als vorm van antiisemitisme zou kunnen worden worden bestempeld. Met name wordt een nieuwe definitie bevorderd door de IHRA ( de International Holocaust Remembrance Alliance), waarbij op Europees niveau een aantal voorbeelden van Israelkritiek als het ware in de slibstream van de definitie dreigen te worden meegerommeld. Het streven lijkt deze definitie met voorbeelden overal in de EU te doen invoeren.

Hoe dit gebeurde op Europees niveau kunt u lezen in bijlage 1 bij deze email

In bijlage 2 treft u een standpuntbepaling van de ECCP, ons Europese netwerk, in dezen.

Wij vinden het een goede zaak als Joden in Nederland worden beschermd tegen geweld en antisemitische uitingen. Tegelijkertijd dringen wij er bij u op aan kritiek op Israel niet in verband te brengen met antisemitisme, en de vrijheid van meningsuiting hierover niet te smoren door beschuldigingen van antisemitisme.

Wij zijn gaarne bereid deze email verder toe te lichten.

 

De redactie

BDS Nederland op Twitter