Over DocP

Over DocP

De stichting Diensten- en Onderzoekscentrum Palestina, docP, is in 2012 opgericht en zet zich in om de boycot, desinvestering en sancties (BDS) in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken. In 2009 startte het netwerk “Samenwerken voor Palestina” met de BDS campagne in Nederland. DocP is opgericht om het netwerk professioneel te ondersteunen.

Hiertoe initieert docP zelf campagnes en ondersteunt zij organisaties en/of individuen die campagnes willen starten. In 2020 hebben wij hiervoor toestemming gekregen van het BDS National Comitee (BNC) in Ramallah om voortaan de naam BDS Nederland te gebruiken samen met het bekende internationale logo. (https://bdsnederland.nl/docp-gaat-de-naam-bds-nederland-voeren/)

Bestuur

Het bestuur van docP bestaat uit de volgende personen:
Nicole Hollenberg, voorzitter
Chris Tettero, penningmeester
Egbert Harmsen, algemeen bestuurslid
Dorien Ballout, algemeen bestuurslid

Vrijwilligers

Zonder vrijwilligers, geen campagnes tegen Israëlische producten, bedrijven en diensten. Op dit moment is er een vast team van ongeveer 10 vrijwilligers, die in coördinatie met het bestuur acties en activiteiten in het kader van BDS plannen en uitvoeren.
DocP heeft doeners en denkers nodig! Mensen met verschillende expertise en ervaringen. Mensen voor kortlopende acties en langdurige projecten. Mensen uit het hele land. Lijkt het je leuk om vrijwilliger te worden of aan activiteiten mee te doen? Stuur een mail naar [email protected].

Raad van Aangeslotenen

DocP staat niet op zichzelf. Haar voorloper is Samenwerkingsverband voor Palestina (SVP) waar tientallen organisaties zich de afgelopen jaren aan verbonden hebben. Partners van docP onderschrijven de verklaring “Nee tegen Israel’s apartheid

Een deel van de partners vormen de Raad van Aangeslotenen. Dit orgaan heeft het recht op medezeggenschap bij in de statuten aangegeven besluiten. Zowel individuen als organisaties kunnen hier deel van uitmaken. Interesse? Stuur een mail naar [email protected].

Doel

– het verlenen van diensten aan personen en organisaties die informatie verschaffen over, en politieke en materiële steun verwerven ter ondersteuning van de inspanningen van het Palestijnse volk gericht op hun recht op zelfbeschikking, hun recht op terugkeer en hun politieke en maatschappelijke gelijkheid;

– het actief bevorderen van de doelen van de Palestijnse “Civil Society Call” van juli 2005 en het actief inzetten casu quo bevorderen van de middelen boycot, desinvesteringen en sancties om deze doelen te bereiken; enzovoorts

– al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt en daaraan bevorderlijk kan zijn, met inbegrip van onderzoek, projectontwikkeling, lobby, beleidsbeïnvloeding en financiële ondersteuning.

Beloningsbeleid

De bestuursleden van docP zijn onbezoldigd, maar hebben recht op vergoeding van onkosten.

Overige medewerkers hebben recht op een onkostenvergoeding, of, in overleg, een vrijwilligersvergoeding

Missie

Verklaring, oktober 2012

BOYCOT ISRAEL’S APARTHEID, VOOR INTERNATIONAAL RECHT

Wij, een groep verontruste organisaties, actiegroepen en individuen hebben ons verenigd en krachten gebundeld voor een gezamenlijk initiatief. Wij keuren de onrechtvaardige behandeling van het Palestijnse volk door Israël, die al ruim 70 jaar duurt, af.
Steeds openlijker wordt het systeem van Apartheid in de praktijk gebracht. Ongestraft schendt Israël systematisch het Internationale Recht, door onder meer de volgende praktijken*:

 • de voortdurende bezetting en kolonisatie van Palestijns grondgebied plus de blokkade van de Gazastrook;
 • de doorgaande verdrijving van Palestijnen uit hun woongebieden, het platwalsen van huizen, het vernielen van akkers en de roof van land, water en andere hulpbronnen.
 • de bouw van de muur, van wegen en nederzettingen voor kolonisten op Palestijns grondgebied en de agressie van kolonisten ten opzichte van Palestijnen;
 • de volledige Israelische controle over de land- lucht- en zeegrenzen van de Palestijnse Gebieden;
 • de voortdurende intimidatie, willekeur en pesterijen van Palestijnen bij wegversperringen en checkpoints;
 • het vaak zonder vorm van proces gevangen nemen van Palestijnen, waaronder kinderen, en de martelingen die in de detentiecentra plaatsvinden;
 • de ontzegging van het recht op terugkeer voor Palestijnse vluchtelingen;
 • de discriminatie waaraan autochtone Palestijnen binnen Israel blootstaan.

Dit jarenlange onrecht heeft geleid tot grote schade aan de levensomstandigheden en de ontwikkeling van het Palestijnse volk. Basisvoorzieningen als onderwijs, gezondheidszorg, werk, huisvesting, riolering, vuilafvoer, voedsel en water zijn verslechterd en door beknotte mobiliteit van de bevolking ontoegankelijk geworden.

Israël creëert een systeem van onderdrukking en saboteert de democratie door gekozen volksvertegenwoordigers vast te zetten. Israël onthoudt de Palestijnen het recht op zelfbeschikking door te weigeren de in de Oslo akkoorden overeengekomen stappen -hoe minimaal dan ook- uit te voeren.

Wij veroordelen tevens:

 • de partijdigheid van de Nederlandse regering ten gunste van Israël, en het gebrek aan serieuze inzet vanuit ons land om het onrecht ongedaan te maken;
 • het daardoor verzaken van de grondwettelijke plicht om de internationale rechtsorde te bevorderen;
 • het gebrek aan vastberadenheid en daadkracht van de EU om Israël aan te pakken, in weerwil van herhaalde verbale veroordeling van Israëls mensenrechten-schendingen.

Om een rechtvaardige en duurzame vrede in het Midden Oosten te bevorderen nodigen wij iedereen -burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven- uit om hun verantwoordelijkheid te nemen en zich aan te sluiten bij de oproep van 9 juli 2005 door 170 Palestijnse maatschappelijke organisaties**. Deze organisaties roepen op tot vreedzaam verzet door middel van een brede boycotcampagne. De campagne omvat zowel consumentenboycot als desinvesteren en sancties (BDS). Steun actief de BDS-campagne tegen Israël totdat het zijn verplichtingen ten opzichte van de Palestijnen nakomt.

Boycot Apartheid. Voor internationaal recht!

* VN/AV resolutie 181 verdelingsplan voor Palestina (29-11-1947)
VN/AV resolutie 194 inzake het recht op terugkeer en compensatie van Palestijnse vluchtelingen (11-12-1948)
VN/AV resolutie 273 voorwaarden voor toetreding van israel tot de VN (11-05-1949)
VN/VR resolutie 242 Israelische terugtrekking uit de tijdens de juni-oorlog bezette gebieden (22-11-1967)
VN verdrag inzake de bestrijding en bestraffing van de misdaad van apartheid (30-11- 1973)
VN/AV resolutie 10/15 inzake de Muur op Palestijns grondgebied (2-8-2004)
**www.bdsmovement.net

 Partners

DocP staat niet op zichzelf. Het is in het leven geroepen door het netwerk Samenwerking voor Palestina (SVP) waar tientallen organisaties zich de afgelopen jaren aan verbonden hebben. Partners van docP onderschrijven de Verklaring: Nee tegen Israels Apartheid

Een deel van de partners vormen de Raad van Aangeslotenen. Dit orgaan heeft het recht op medezeggenschap bij in de statuten aangegeven besluiten. Zowel individuen als organisaties kunnen hier deel van uitmaken. Interesse?

 

Actueel verslag uitgeoefende activiteiten

Jaarlijks publiceert de stichting in het jaarverslag een overzicht met de uitgevoerde activiteiten.

Voor een overzicht van onze activiteiten verwijzen wij graag naar de pagina’s onderliggend aan deze links:

Campagnes

Nieuws

 

Beleidsplan 2023

Link naar beleidsplan 2023

Jaarverslagen

Jaarverslag 2022

Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2014

BDS Nederland op Twitter