Kolonialisme en Apartheid

Samenvatting

Mensen zeggen vaak dat wat er in Palestina gebeurt, moeilijk te begrijpen is of te ingewikkeld om een standpunt in te nemen. In dit document laten we zien dat de situatie in wezen eigenlijk vrij eenvoudig is. Deze pagina is een samenvatting van de pagina's die volgen. Je kunt tussen de pagina's navigeren met het menu aan de linkerkant.

Israël werd in 1948 gevormd door de brute verdrijving van bijna 800.000 Palestijnen en de vernietiging van meer dan 530 steden en dorpen. Deze vooraf geplande etnische zuivering staat bekend als al-Nakba, de catastrofe. Sindsdien heeft Israël een regime van kolonialisme, apartheid en bezetting ingevoerd over het Palestijnse volk.

Tijdens en sinds de oprichting in 1948 heeft Israël geprobeerd om zoveel mogelijk van het historische Palestina in handen te krijgen en zoveel mogelijk van de inheemse Palestijnse bevolking van het land te verdrijven. Bij de Israëlische onderdrukking van de Palestijnen gaat het om kolonialisme: het zionisme probeert een afgezonderde nieuwe samenleving te vestigen, de controle over land en hulpbronnen over te nemen en de Palestijnen met geweld te verwijderen.


Apartheid was de naam die werd gegeven aan het systeem van rassenscheiding en onderwerping van de Afrikaanse en andere niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika door blanke kolonisten van 1948 tot 1994.

Er zijn veel overeenkomsten tussen apartheid in Zuid-Afrika en de hedendaagse Israëlische apartheid. De Zuid-Afrikaanse apartheid werd gekenmerkt door kolonialisme en de gedwongen verplaatsing van de inheemse bevolking, de verdeling van de gekoloniseerden in verschillende groepen met verschillende rechten, ernstige bewegingsbeperkingen en gewelddadige onderdrukking van het verzet. Dit zijn allemaal belangrijke kenmerken van het hedendaagse Israëlische regime over het Palestijnse volk.

De geldigheid van de apartheidsanalyse van het Israëlische regime over het Palestijnse volk hangt echter niet af van overeenkomsten tussen het Israëlische beleid en Zuid-Afrika onder apartheid. De Israëlische onderdrukking van de Palestijnen beantwoordt aan de definitie van Apartheid als misdaad die is vastgelegd in het Statuut van Rome van 2002 inzake het Internationaal Strafhof.

Israël heeft de facto de macht over heel Israël en de bezette Palestijnse Gebieden, maar behandelt Joodse Israëli's en Palestijnen heel anders. De manier waarop Palestijnen minder rechten krijgen dan joodse Israëli's is geïnstitutionaliseerd en vastgelegd in de wetten die bepalen hoe de Israëlische staat optreedt.

De meerderheid van de Palestijnen zijn de 7,25 miljoen vluchtelingen die uit hun huizen zijn gedwongen om plaats te maken voor joodse Israëli's en het recht wordt ontzegd om naar hun huizen terug te keren. De eis dat Palestijnse vluchtelingen het recht krijgen om naar hun huizen terug te keren, is een belangrijke eis van de Palestijnse strijd voor vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid.

Israël zegt dat het een "joodse en democratische" staat is. De 20% van de Israëlische bevolking die Palestijnen met een Israëlisch paspoort zijn, is echter onderworpen aan een reeks racistische wetten en een segregatiebeleid dat de voortdurende etnische zuivering van Palestijnse Israëlische burgers mogelijk maakt en hen tot derde klasse burgers maakt. Een staat die verschillende rechten geeft aan verschillende mensen puur op basis van hun etnische identiteit, kan niet worden omschreven als een democratie.

Israël pleegde in 2008-09, 2012 en 2014 gruwelijke moordpartijen op Palestijnen in Gaza. Bij alle drie de aanslagen hebben de VN en mensenrechtenorganisaties gedocumenteerd hoe Israël opzettelijk Palestijnse burgers, scholen, ziekenhuizen en andere civiele infrastructuur aanviel en andere oorlogsmisdaden pleegde. Een VN-rapport dat in 2015 werd gepubliceerd, zei dat Gaza tegen 2020 "onbewoonbaar" zou kunnen zijn als gevolg van de economische belegering van Israël en de regelmatige aanvallen op Palestijnen.

Oost-Jeruzalem wordt erkend als bezet Palestijns gebied, maar Israël heeft de stad geannexeerd en probeert er een Joodse Israëlische stad van te maken. Het doet dit door Palestijnen met geweld te verdrijven en in hun plaats Israëli's naar het gebied over te brengen. De route van de illegale apartheidsmuur van Israël snijdt Oost-Jeruzalem opzettelijk af van de rest van de bezette Westelijke Jordaanoever.

Als onderdeel van zijn militaire bezetting steelt Israël land en dwingt het Palestijnen naar getto's, omringd door controleposten, nederzettingen, wachttorens en een illegale apartheidsmuur. (foto: Activestills.org)

Het Israëlische beleid op de Westelijke Jordaanoever is erop gericht de Palestijnse bevolking met geweld te verdringen en te concentreren in geïsoleerde thuislanden (bantoestans) en de voortdurende uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns land te verzekeren. Er wonen nu ongeveer 650.000 Israëlische kolonisten in meer dan 200 koloniën of nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever (inclusief Oost-Jeruzalem). Ongeveer de helft van de Westelijke Jordaanoever is bestemd voor nederzettingen of anderszins verboden terrein voor Palestijnen.

Israël is alleen in staat om zijn systeem van apartheid en vestigingskolonialisme over het Palestijnse volk te handhaven vanwege de steun die het ontvangt van regeringen en bedrijven wereldwijd. Alle staten, met name die 124 staten die het Statuut van Rome van het ICC hebben geratificeerd, hebben de wettelijke verplichting om Israëlische oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid te onderdrukken.

Golven van Palestijns volksverzet, vooral de intifada’s, hebben aan Israël, de VS en andere wereldmachten die medeplichtig zijn aan het handhaven van het Israëlische onderdrukkingsregime altijd duidelijk gemaakt dat Palestijnen de slavernij nooit als lot zullen accepteren. Nieuwe generaties zullen blijven opstaan en tegen alle verwachtingen in hun wil om vrij te zijn, laten gelden.

De Palestijnse BDS-campagne is een effectieve manier om steun en solidariteit te bieden aan de Palestijnse strijd voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. Het heeft tot doel Israël onder druk te zetten om het internationaal recht na te leven en de internationale steun voor het Israëlische regime van kolonialisme en apartheid stop te zetten.

Korte achtergrond

Je hoeft geen geschiedkundige te zijn om te begrijpen wat er in Palestina gebeurt. Maar het helpt wel om bekend te zijn met enkele belangrijke feiten en termen.

1948: Israël werd gesticht in 1948 door middel van de met voorbedachte rade en systematische etnische zuivering van bijna 800.000 Palestijnen en de vernietiging van meer dan 530 Palestijnse steden en dorpen.

1967: Met de oorlog van 1967 met aangrenzende Arabische staten als excuus, veroverde en bezette Israël de Gazastrook en de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Dit gebied wordt gewoonlijk het bezette Palestijnse gebied (OPT) genoemd. In dezelfde oorlog veroverde Israël ook de Syrische Golanhoogten. Israël heeft sindsdien de controle over deze bezette Palestijnse en Syrische gebieden behouden, ondanks VN-resoluties waarin wordt opgeroepen tot terugtrekking.

Israël onderdrukt en verdrijft Palestijnen en verdeelt ze in verschillende geografische gebieden. De kaart hierboven laat zien waar Palestijnen tegenwoordig leven. Merk op dat bijna de helft van het Palestijnse volk vluchtelingen zijn die buiten Palestina wonen en door Israël hun recht op terugkeer worden ontzegd, simpelweg omdat ze Palestijns zijn.

De oorsprong van Israel: Zionisme en KolonialismeDe oorsprong van het huidige Israëlische regime over Palestijnen is te vinden in de racistische ideologie van het laat 19e-eeuwse Europese kolonialisme. Deze ideologie werd gedeeld door de dominante stroom van de zionistische beweging, die werd opgericht in Europa en later de staat Israël zou vestigen.

Het zionisme beweert dat alle mensen over de hele wereld die zichzelf identificeren als joods, behoren tot een "joodse natie", hoewel deze mensen burgers zijn van veel landen, en dat deze "natie" een inherent recht heeft op een "joodse staat" in Palestina, ondanks de aanwezigheid van de inheemse Palestijnse bevolking.

Vanaf de jaren 1880 richtte de zionistische beweging koloniën op in Palestina en promootte de joodse massa-immigratie. De beweging verspreidde het onjuiste en diep racistische idee dat Palestina een land zonder mensen was voor een volk zonder land.

 

Het zionistische vestigingskolonialisme genoot de politieke steun van westerse imperiale machten. Groot-Brittannië werd door de overwinnaars van de Eerste Wereldoorlog aangesteld om Palestina te regeren en het naar onafhankelijkheid te leiden. In 1917 engageerde Groot-Brittannië zich om de oprichting van een "nationaal huis" voor het Joodse volk in Palestina te vergemakkelijken, tegen de wensen van de inheemse Arabische bevolking in. Deze toezegging is uiteengezet in een brief van de toenmalige Britse minister Arthur James Balfour en staat bekend als de Balfour-verklaring.

Geconfronteerd met weerstand van de overwegend Arabische inheemse bevolking, begon de zionistische beweging vanaf het begin van de jaren dertig ‘verplaatsingsplannen’ te ontwikkelen. In 1948 voerde de zionistische beweging haar plan van etnische zuivering van de inheemse bevolking uit en creëerde de staat Israël. Deze reeks gebeurtenissen is bij de Palestijnen bekend als al-Nakba, het Arabische woord voor catastrofe.

De vier grote mogendheden zijn toegewijd aan het zionisme. En het zionisme, of het nu goed of fout is, goed of slecht, is geworteld in eeuwenoude tradities, in huidige behoeften, in toekomstige hoop, van veel diepere betekenis dan de verlangens en vooroordelen van de 700.000 Arabieren die nu in dat oude land wonen.

- Britse minister van Buitenlandse Zaken Arthur James Balfour die in 1917 schrijft over de Britse steun voor een "nationaal tehuis" voor het Joodse volk in Palestina.

De Nakba

De Nakba verwijst naar de etnische zuivering van de inheemse, voornamelijk Arabische bevolking van Palestina die werd uitgevoerd door de zionistische beweging om de vestiging van Israël mogelijk te maken. Onderstaand fotoalbum toont de samenleving die bestond voordat de Nakba plaatsvond.

This slideshow requires JavaScript.

De zionistische leiders begonnen in de jaren dertig van de vorige eeuw serieus na te denken over de gedwongen verplaatsing van de Palestijnse Arabieren uit Palestina. In 1947 adviseerde de VN de verdeling van Palestina, wat suggereerde dat meer dan de helft van het land een "Joodse staat" zou worden.

Zoals de prominente Palestijnse historicus Walid Khalidi schrijft: “In totaal bedroeg het Joodse grondbezit in het hele Mandaat Palestina in 1948 1,7 miljoen dunams (1 dunam = 1000 vierkante meter) [minder dan 6%]. Het gebied dat was aangewezen voor de Joodse staat was 15 miljoen dunams.

Dus wat de VN in feite tegen de Yishuv zei was: ga die extra 13,3 miljoen dunams die je niet bezit, grijpen van degenen die het wél bezitten - van de grotendeels agrarische mensen die in die gebieden wonen en van het land leven. Zionistische troepen lanceerden onmiddellijk een totale gewapende aanval op de inheemse Palestijnse bevolking die protesteerde tegen de opdeling. Veel Palestijnen werden verdreven of werden gedwongen hun gemeenschappen te ontvluchten door de veel beter bewapende zionistische troepen.

Tientallen bloedbaden werden aangericht op plaatsen waar mensen weigerden te vluchten. Zoals het fotoalbum hieronder laat zien, was de vernietiging zowel met voorbedachten rade als onthutsend van omvang. Op 15 mei 1948, toen de zionistische beweging de oprichting van de staat Israël aankondigde en de omringende Arabische staten de oorlog verklaarden, waren al ongeveer 300.000 Palestijnen tot vluchtelingen gemaakt.

In 1949 had Israël 78% van Palestina veroverd en had het aantal verdreven Palestijnen bijna 800.000 bereikt. Meer dan 500 Palestijnse dorpen en 11 steden werden tijdens of na de Nakba verwoest.

This slideshow requires JavaScript.

Deze misdaden maakten de toe-eigening van het etnisch gezuiverde Palestijnse land mogelijk en de bevordering van massale joodse immigratie om een joodse meerderheid te creëren in de nieuwe staat Israël.

Maar zoals we in de volgende secties zullen zien, is de Nakba niet slechts een enkele gebeurtenis, maar is tot op heden nog sprake van een voortdurende catastrofe voor de Palestijnen.

Vestigingskolonialisme

Kolonialisme is de praktijk van een vreemde staat of groep mensen die controle uitoefent over een ander land of gebied. Vestigingskolonialisme is een vorm van kolonialisme waarin kolonisten samenlevingen creëren die verschillen van de inheemse bevolking en proberen land en hulpbronnen te beheersen, en hun eigen economie en bestuurssysteem op te zetten.Omdat de kolonistenmaatschappij zich primair bezighoudt met de controle over land, probeert ze de inheemse bevolking te elimineren of met geweld te verwijderen, en deze te vervangen door leden van de kolonistenbevolking.

Dit maakt het vestigingskolonialisme anders dan andere vormen van kolonialisme die zich mogelijk richten op het exploiteren van arbeid, of (natuurlijke) hulpbronnen van het gekoloniseerde land. Patrick Wolfe, een vooraanstaande academicus op het gebied van vestigingskolonialisme, legt uit: "vestigingskolonialisme vernietigt om te vervangen".

Vestigingskolonialisme kan worden gebruikt om te beschrijven wat er heeft plaatsgevonden in Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika, de VS en Canada, en, beweren sommigen, wat Frankrijk heeft geprobeerd maar uiteindelijk niet heeft bereikt in Algerije.

Israëls vestigingskolonialisme

Tijdens en sinds de oprichting in 1948 heeft Israël geprobeerd om zoveel mogelijk van het historische land Palestina te beheersen en zoveel mogelijk Palestijnen van het land te verdrijven. Tot op de dag van vandaag blijft Israël land stelen, nederzettingen bouwen die alleen Joods zijn, sommige Palestijnen verdrijven, terwijl anderen in overvolle getto's worden gedreven, omringd door muren, militaire wachttorens en controleposten. (Zie deze kaart met Israëlische etnische zuiveringen, vestigingskolonialisme en apartheid, 1948 - heden)

De kaart hieronder laat zien hoe de zionistische beweging en vervolgens Israël de controle hebben overgenomen over grote delen van het historische Palestina, waardoor slechts kleine delen van het land beschikbaar zijn voor Palestijnen om van te leven en zich te ontwikkelen.De volgende kaart laat zien hoe Israël nieuwe nederzettingen en steden heeft gesticht in gebieden die voorheen werden bewoond en gebruikt door Palestijnen:De officiële ideologie van Israël is het zionisme, dat stelt dat de "Joodse natie" een inherent recht heeft op het land Palestina. Deze ideologie is vertaald in wetten die de Israëlische soevereiniteit claimen in bijna heel historisch Palestina en die de juridische rechtvaardiging bieden voor de sluipende annexatie van de bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem en Gaza, evenals de voortdurende gedwongen verplaatsing van Palestijnen.

"Joodse dorpen werden gebouwd in de plaats van Arabische dorpen ... Er is geen enkele plaats in dit land gebouwd die geen voormalige Arabische bevolking had"
De Israëlische militaire leider Moshe Dayan in een toespraak in 1969

Aanhoudend vestigingskolonialisme

vestigingskolonialisme is een bepalend en voortdurend kenmerk van de Israëlische onderdrukking van Palestijnen. Bijvoorbeeld:

 • Op de bezette Westelijke Jordaanoever dwingt Israël Palestijnen uit hun land en vernietigt het hun huizen om plaats te maken voor Joodse nederzettingen, die door de wereld als illegaal worden veroordeeld. Bijna de helft van de Westelijke Jordaanoever is nu verboden terrein voor Palestijnen.
 • Palestijnen die in het huidige Israël wonen, worden ook nog steeds gedwongen hun huizen te verlaten om plaats te maken voor nieuwe Joodse Israëlische nederzettingen en steden. Huizen van Palestijnen die weigeren vrijwillig te vertrekken, worden gesloopt.
 • De situatie is bijzonder ernstig in de Naqab [Negev]-woestijn in het zuiden van het huidige Israël, waar momenteel Palestijnse bedoeïenen worden geconcentreerd in townships. De VN hebben dit Israëlische gecoördineerde plan voor etnische zuivering veroordeeld als een "strategie van judaïsering" die "minderheden uitsluit, discrimineert en verdringt, in het bijzonder de Palestijnse gemeenschappen, naast de versnelde ontwikkeling van overwegend Joodse nederzettingen."
 • Israël gebruikt vaak dezelfde methoden in zowel Israël als de bezette Westelijke Jordaanoever om Palestijnen met geweld te verwijderen. Deze tactieken omvatten het slopen van gebouwen onder het voorwendsel dat Palestijnen niet over de juiste vergunningen beschikken, het herbestemmen van land als militair of staatsland, en het voorkomen dat Palestijnen fysiek toegang krijgen tot hun land.
 • Palestijnen die in de bezette Gazastrook wonen, zijn ook het slachtoffer van het Israëlische vestigingskolonialisme: Israël heeft hen in een afgesloten en belegerd gebied geduwd en de 70% van de bevolking van Gaza die vluchtelingen zijn, wordt het door de VN voorgeschreven recht ontzegd om naar het land terug te keren, van waaruit ze tijdens de Nakba met geweld werden verdreven om een Joodse Israëlische meerderheid te verkrijgen in andere delen van het historische Palestina.
 • Naast het fysiek verdrijven van Palestijnen en het overnemen van hun land, eigent Israël zich Palestijnse middelen toe, ontmantelt Palestijnse instellingen, ondermijnt en valt opzettelijk de Palestijnse economische activiteit aan, en onderdrukt met geweld het Palestijnse verzet, inclusief geweldloos verzet.

Kolonialisme onder internationaal recht

Kolonialisme is sinds de jaren zestig absoluut verboden onder het internationaal recht. Dit verbod komt tot uiting in veel VN-resoluties, waaronder resolutie 1514 (1960) van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties over het verlenen van onafhankelijkheid aan koloniale landen en volkeren.

Als onderdeel van hun kolonisatie van Palestijns land hebben het Israëlische leger en fanatieke kolonisten sinds 2001 bijna 1,5 miljoen Palestijnse olijfbomen ontworteld, verbrand en vernietigd

Aangezien het internationaal recht wordt gemaakt door staten, waaronder velen met een koloniale stichtingsgeschiedenis, is het verbod op kolonialisme niet met terugwerkende kracht of binnen de grenzen van bestaande staten van toepassing. Daarom kan Israël niet wettelijk verantwoordelijk worden gehouden voor kolonialisme in verband met zijn regime van onderdrukking van Palestijnen die binnen zijn internationaal erkende grenzen van vóór 1967 leven.

Veel onafhankelijke juridische onderzoeken hebben echter aangetoond dat Israël het wettelijke verbod op kolonialisme in het Palestijnse gebied dat Israël in 1967 bezette, overtreedt. Volgens deze onderzoeken zijn de belangrijkste Israëlische daden van kolonalisme in het bezette Palestijnse gebied:

 • Schending van de territoriale integriteit, bijvoorbeeld door de annexatie van Oost-Jeruzalem, het bouwen van nederzettingen, de muur en de scheiding van de Gazastrook.
 • Schending van de Palestijnse soevereiniteit over natuurlijke hulpbronnen, bijvoorbeeld door de confiscatie en exploitatie van land en water.
 • Integratie van de Palestijnse economie in de Israëlische economie.
 • Palestijnen het recht ontzeggen om hun cultuur vrijelijk uit te drukken, te ontwikkelen en te beoefenen.
 • Palestijnen het vermogen tot zelfbestuur ontnemen, bijvoorbeeld door lokale wetten te veranderen, Palestijnse instellingen te ontmantelen, en door Palestijnen met geweld te verdrijven.

Apartheid begrijpen

Veel elementen van de Zuid-Afrikaanse apartheid zijn ook de belangrijkste kenmerken van de Israëlische apartheid.

Apartheid in Zuid-Afrika

Apartheid was de naam die werd gegeven aan het systeem van rassenscheiding en onderwerping van de Afrikaanse en andere niet-blanke bevolking van Zuid-Afrika door blanke kolonisten van 1948 tot 1994.

Apartheid ging niet alleen over onteigening, fysieke scheiding en het ontzeggen van gelijke rechten. Het betrof ook controle en vernedering door middel van discriminerende wetten, pasjesboekjes, locatievergunningen, politie-invallen en andere gewelddadige maatregelen. Zuid-Afrikaanse verzetsbewegingen, gesteund door een internationale solidariteits- en boycotcampagne, slaagden er uiteindelijk in het apartheidsregime omver te werpen.

Hoewel er veel verschillen zijn tussen het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime en het Israëlische regime over Palestijnen, hebben beide systemen gemeen dat de overheersing door middel van racisme, discriminatie en onderdrukking die in de wet zijn verankerd, en niet alleen in beleid, wordt gehandhaafd en versterkt.

De Zuid-Afrikaanse apartheid werd onder meer gekenmerkt door vestigingskolonialisme en de gedwongen verplaatsing van de inheemse bevolking, de opdeling van de gekoloniseerden in verschillende groepen met verschillende rechten, ernstige bewegingsbeperkingen en gewelddadige onderdrukking van het verzet. Dit zijn allemaal belangrijke kenmerken van het hedendaagse Israëlische regime over het Palestijnse volk.

Apartheid volgens internationaal recht

De validiteit van de apartheidsanalyse van het Israëlische regime over het Palestijnse volk hangt niet af van het bewijs dat Israëls beleid en racistische wetten identiek zijn aan die van het apartheidsregime in Zuid-Afrika. Net als slavernij of genocide is apartheid een misdaad die in het internationaal recht is gedefinieerd, en waaraan elke staat zich schuldig kan maken.

Net als kolonialisme is apartheid een ernstige schending van het internationaal recht en absoluut verboden voor staten. Bovendien, en in tegenstelling tot kolonialisme, wordt apartheid gedefinieerd als een misdaad tegen de menselijkheid door het Internationaal Verdrag van 1973 inzake de bestrijding en bestraffing van de misdaad van apartheid van de VN en door het Statuut van Rome van 2002 van het Internationaal Strafhof (ICC).

"Onmenselijke daden ... gepleegd in de context van een geïnstitutionaliseerd regime van systematische onderdrukking en overheersing door een raciale groep over een andere raciale groep of groepen en gepleegd met de bedoeling dat regime te handhaven."

- De definitie van apartheid in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Israël en de misdaad van Apartheid

Om de voortdurende etnische zuivering van Palestijnen te vergemakkelijken en de overheersing van Joodse Israëli's over Palestijnen te verzekeren, heeft Israël een regime van geïnstitutionaliseerde rassendiscriminatie en systematische onderdrukking van het Palestijnse volk ingevoerd dat voldoet aan de VN-definitie van apartheid.

Onmenselijke daden ... gepleegd in de context van een geïnstitutionaliseerd regime van systematische onderdrukking en overheersing door een raciale groep over een andere raciale groep of groepen en gepleegd met de bedoeling dat regime te handhaven.

- De definitie van apartheid in het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof

Eén territoriale eenheid

Israël heeft vandaag de facto de controle over heel Israël en het bezette Palestijnse gebied. Ondanks de gedeeltelijke verantwoordelijkheid voor sommige aspecten van de heerschappij op de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook die aan de Palestijnse Autoriteit is gegeven, handhaaft Israël zijn militaire bezetting en algemene controle over deze gebieden.

Israël controleert de grenzen, het luchtruim, de natuurlijke hulpbronnen, de communicatie- en transportinfrastructuur en het financiële systeem, en het oefent deze controle uit op een manier die de Palestijnen discrimineert en Joodse Israëlische kolonisten begunstigt.

In feite vormen Israël en het bezette Palestijnse gebied één territoriale eenheid onder volledige Israëlische controle. Vanaf 2015 zijn van de totale bevolking van mensen die in Israël en het bezette Palestijnse gebied wonen, ongeveer 6,6 miljoen Joodse Israëli's en ongeveer 6,4 miljoen Palestijnen.

Maar volgens de Israëlische wet en in de praktijk worden joodse Israëli's en Palestijnen in bijna elk aspect van het leven verschillend behandeld, inclusief bewegingsvrijheid, gezin, huisvesting, onderwijs, werkgelegenheid en andere fundamentele mensenrechten. Tientallen racistische Israëlische wetten en beleidsmaatregelen institutionaliseren dit heersende systeem van discriminatie en overheersing.

Terwijl Palestijnse staatsburgers van Israël kunnen stemmen en zich kandidaat kunnen stellen voor verkiezingen in de Knesset, kunnen gekozen Palestijnse vertegenwoordigers geen gerechtigheid en gelijkheid bereiken door wetshervorming vanwege de quasi-constitutionele status van enkele van de discriminerende wetten, en de steun voor die wetten door alle zionistische politieke partijen. (Oren Ziv/Activestills)

Systematische onderdrukking en overheersing

De manier waarop Israël de Palestijnen discrimineert en Joodse Israëli's begunstigt, is niet tijdelijk of toevallig. Het is geïnstitutionaliseerd en opgenomen in de wetten die bepalen hoe de Israëlische staat te werk gaat.

Onmiddellijk na 1948 begonnen Israëlische wetgevers een reeks wetten aan te nemen die de Joods-Israëlische suprematie, overheersing en controle over het land zouden garanderen dat was veroverd en etnisch gezuiverd van het grootste deel van zijn inheemse bevolking in de Nakba. De juridische pijlers van Israëls geïnstitutionaliseerde systeem van raciale overheersing en onderdrukking zijn onder meer:

Wetten zoals de wet van terugkeer (1950) en de Israëlische burgerschapswet (1952) die Palestijnse vluchtelingen hun recht op staatsburgerschap ontnomen en een bijna absoluut recht op staatsburgerschap en een reeks andere privileges gaven aan elk Joods individu en zijn/haar familieleden. Deze wetten verlenen aan Joodse Israëli's de superieure burgerlijke status van "Joodse nationaliteit". "Joodse staatsburgers en burgers van Israël" hebben superieure rechten ten opzichte van Palestijnen die alleen staatsburgers zijn.

Land- en eigendomswetten, zoals The Absentees ’Property Law (1950), die de confiscatie van het Palestijnse land en de Palestijnse huizen 'legaliseren'.

Wetten die publieke status en functies in Israël toekennen aan zionistische organisaties, zoals het 'Joods Nationaal Fonds', die in veel landen opereren als particuliere 'liefdadigheidsinstellingen' ondanks hun openlijk racistische handvesten en mandaten om te werken voor het exclusieve voordeel van het 'Joodse volk' ”.

Rassenscheiding

Sinds 1948 voert Israël een geïnstitutionaliseerd beleid van rassenscheiding als middel om zijn overheersing over het Palestijnse volk te verzekeren. Dit beleid heeft tot doel de Joodse Israëlische bevolking te bevoorrechten, terwijl ze de Palestijnen controleren en hen gelijke rechten ontzeggen.

Segregatie wordt uitgevoerd door middel van afzonderlijke rechtssystemen voor Joodse Israëli's en Palestijnen die in hetzelfde gebied wonen. Zo worden Joodse Israëlische kolonisten die in de illegale Israëlische nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever wonen, geregeerd door Israëlisch burgerlijk recht, inclusief strafrecht, terwijl Palestijnen die ook op de bezette Westelijke Jordaanoever wonen, met uitzondering van Oost-Jeruzalem, worden bestuurd door Israëlisch militair strafrecht. Israël werd bekritiseerd voor het schenden van het recht op gelijkheid in een rapport uit 2012 van het VN-Comité voor de uitbanning van rassendiscriminatie (CERD). De commissie beschreef het bestaan ​​van twee afzonderlijke rechtsstelsels op de Westelijke Jordaanoever en zei dat ze "ontsteld was over het hermetische karakter van deze segregatie".

Segregatie wordt ook fysiek uitgevoerd. Zowel binnen Israël als in de bezette Palestijnse gebieden scheidt het Israëlische beleid fysiek gebieden van de Palestijnse en Joodse Israëlische bevolking als een middel om de laatste te bevoorrechten. De belegering van de Gazastrook is een duidelijk voorbeeld van hoe Israël Palestijnen in getto's concentreert, waardoor ze geen toegang krijgen tot gebieden die Israël heeft aangewezen voor uitsluitend gebruik door Joodse Israëli's. De Israëlische apartheidsmuur scheidt de Westelijke Jordaanoever van Oost-Jeruzalem en het huidige Israël, en is een van de duidelijkste vormen van fysieke segregatie die door Israël wordt toegepast.

Onmenselijke daden van apartheid

Om de raciale overheersing in stand te houden, voeren apartheidsregimes criminele handelingen uit tegen de onderdrukte bevolking. Deze "onmenselijke daden" van apartheid worden gedefinieerd in het Apartheidsverdrag en het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof. Israël heeft sinds 1948 een breed scala van dergelijke onmenselijke daden van apartheid gepleegd, waaronder:               

 • Gedwongen overdracht van bevolkingsgroepen, met inbegrip van gedwongen verplaatsing en opsluiting, gedwongen ballingschap en het verhinderen dat Palestijnen terugkeren naar hun huizen en land, het intrekken van verblijfsrechten en de onteigening van Palestijns land ten behoeve van de Joodse bevolking van Israël.               
 • Vervolging - dat wil zeggen systematische en ernstige ontneming van fundamentele mensenrechten - van Palestijnen op basis van hun identiteit.
 • Vervolging van Palestijnen vanwege hun verzet tegen apartheid.               
 • Moord, foltering, onwettige opsluiting en andere ernstige ontneming van fysieke vrijheid.

Bezetting

De Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook werden tijdens de oorlog van 1967 bezet door Israël en worden internationaal erkend als bezet Palestijns gebied (OPT).

Een foto die een Israëlische soldaat nam van een Palestijns kind door het vizier van zijn geweer en vervolgens op Facebook plaatste.

Bezetting is een regime voor het tijdelijk handhaven van de openbare orde in een gebied dat tijdens een gewapend conflict in beslag is genomen. In tegenstelling tot annexatie of kolonisatie wordt bezetting gedefinieerd als een tijdelijk regime dat de oorspronkelijke status van het bezette gebied behoudt. Als zodanig is bezetting volgens het internationaal recht niet verboden.

Tijdens de bezetting moet de bezettende macht het oorlogsrecht respecteren, meestal het internationaal humanitair recht (IHR) genoemd. Dit omvat het Haags Verdrag en de verordeningen van 1907 en het Vierde Verdrag van Genève van 1949.

Het IHR beschermt de fundamentele mensenrechten van burgers in gewapende conflicten. Bepaalde schendingen van het IHR zijn oorlogsmisdaden. In de loop van zijn langdurige, decennia oude bezetting heeft Israël systematisch IHR en mensenrechten geschonden en oorlogsmisdaden gepleegd. Israël:

 • Maakt gebruik van willekeurig en opzettelijk gewapend geweld tegen Palestijnse burgers.
 • Verandert lokale wetten en instellingen op een manier die de bezette Palestijnse bevolking status en rechten ontneemt.
 • Neemt Palestijnse eigendommen en land in beslag en vernietigt Palestijnse huizen en civiele infrastructuur zonder militaire noodzaak.
 • Verdrijft Palestijnen met geweld op een manier die noch tijdelijk is, noch de veiligheid van de ontheemden dient.
 • Legt willekeurige beperkingen op aan de bewegingsvrijheid van de bezette Palestijnse bevolking.
 • Brengt Israëlische burgers over naar bezet gebied en legt hiervoor infrastructuur voor nederzettingen aan.
 • Exploiteert Palestijnse natuurlijke hulpbronnen voor eigen voordeel.
 • Annexeert permanent bezet Palestijns gebied, in het bijzonder gebieden waar het Joodse nederzettingen heeft gesticht.

Waarom het woord "bezetting" niet voldoet

Deze Israëlische schendingen van het IHR zijn een van de redenen waarom het woord "bezetting" niet voldoet is om het Israëlische regime over Palestijnen te beschrijven. Deze IHR-schendingen werden systematisch uitgevoerd sinds 1967 en hebben geresulteerd in een situatie waarin de Israëlische controle over de bezette Palestijnse Gebieden noch tijdelijk is, noch het handhaven van de openbare orde. In plaats daarvan gaat het erom de permanente controle over bezet Palestijns land over te nemen, de bezette bevolking fundamentele mensenrechten te ontzeggen en de zelfbeschikking van het Palestijnse volk te voorkomen.

De Israëlische apartheidsmuur en het nederzettingenregime werden in 2004 door het Internationaal Gerechtshof illegaal bevonden.

Volgens het internationaal recht is een regime dat systematisch het IHR schendt op de manier waarop Israël dat doet, verantwoordelijk voor kolonialisme. In 2004 kwam het Internationale Gerechtshof tot een vergelijkbare conclusie. Het ontdekte dat de illegale muur van Israël in de bezette Palestijnse gebieden veel van de bovengenoemde schendingen van het IHR mogelijk maakt, waaronder gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen en permanente annexatie.

Op basis hiervan oordeelde het Hof dat Israël verantwoordelijk is voor het met geweld verwerven van bezet Palestijns gebied en voor de schending van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk.

Israëlische soldaten zijn alomtegenwoordig op de bezette Westelijke Jordaanoever en Palestijnen worden routinematig lastiggevallen en zelfs aangevallen door de Israëlische bezettingstroepen.

Er zijn echter nog meer redenen waarom, juridisch gesproken, 'bezetting' alleen niet nuttig is en het onderdrukkende regime van Israël niet op de juiste manier kenmerkt: 

 • Op zichzelf kan het woord 'bezetting' de omvang van de Israëlische onderdrukking van Palestijnen niet overbrengen of beschrijven.
 • De Israëlische bezetting wordt alleen internationaal erkend in de bezette Palestijnse Gebieden. De Israëlische onderdrukking van Palestijnen is echter niet beperkt tot de bezette Palestijnse gebieden en bestaat al op zijn minst sinds 1948.
 • Het Israëlische regime in de bezette Palestijnse Gebieden alleen een bezettingsregime noemen kan onbedoeld de Israëlische belangen dienen. Het stelt Israël in staat vestigingskolonialisme en apartheid te beoefenen onder de dekmantel van een militair regime dat beperkingen kan opleggen aan de mensenrechten van de bezette Palestijnse bevolking om redenen van veiligheid en militaire noodzaak, en wordt internationaal getolereerd en als tijdelijk beschouwd.
 • Wanneer we Israël verantwoordelijk houden voor het overtreden van de internationale wettelijke verboden op apartheid en kolonialisme, vermeerderen we de wettelijke verplichtingen van derde staten (zie het gedeelte van deze bron over de wettelijke verplichtingen van internationale regeringen).

Recht op Terugkeer

Een 67-jarige Palestijnse man in het vluchtelingenkamp Dehaishe toont de originele sleutel en eigendomsbewijzen van het huis dat zijn familie achterliet toen ze gedwongen werden hun dorp te ontvluchten tijdens de Nakba van 1948. Voor veel Palestijnen blijven de sleutels een krachtig symbool van hun ballingschap. David Silverman

Palestijnse vluchtelingen vormen de eerste en grootste groep slachtoffers van het zionistische vestigingskolonialisme en hun inspanningen om de inheemse Palestijnse bevolking te vervangen, en soevereiniteit over Palestina te verkrijgen. Palestijnen werden tijdens de Nakba van 1948 uit hun thuisland verdreven door de koloniale zionistische beweging om plaats te maken voor de oprichting van de staat Israël als een Joodse staat.

Sinds 1967 zijn er meer Palestijnen tot vluchtelingen gemaakt, omdat Israël een soortgelijk koloniaal beleid voert in de OPT, waarbij het met geweld Palestijnen verwijdert en hun land bevolkt met Joodse Israëlische kolonisten om permanente controle te krijgen. Israël heeft de ontheemding van Palestijnen niet alleen met gewapend geweld nagestreefd. Het heeft ook wetten en beleid aangenomen die speciaal zijn ontworpen om de etnische zuivering van Palestijnen te vergemakkelijken en om te voorkomen dat vluchtelingen terugkeren naar hun huizen, simpelweg omdat ze Palestijnen zijn en niet joods.

In een dergelijke context van geïnstitutionaliseerde rassendiscriminatie zijn Israëls gedwongen verdrijving van Palestijnen en systematische uitsluiting van Palestijnse vluchtelingen van het recht om naar hun huizen en eigendommen terug te keren, een misdaad van apartheid. De voortdurende Israëlische etnische zuivering heeft geresulteerd in een situatie waarin er nu meer dan 7,25 miljoen Palestijnse vluchtelingen zijn.

Met andere woorden, de meerderheid van de Palestijnen zijn vluchtelingen. Ongeveer 2 miljoen Palestijnse vluchtelingen leven in het OPT en kunnen niet terugkeren naar hun huizen in wat nu Israël is. De rest van de Palestijnse vluchtelingen leeft in ballingschap buiten Palestina, meestal in aangrenzende Arabische landen.

Iets meer dan 6 miljoen Palestijnse vluchtelingen en hun nakomelingen zijn het slachtoffer van de Israëlische etnische zuivering van 1948 . Tijdens de oorlog van 1967 verdreef Israël nog eens 400.000 Palestijnen uit de OPT.

Israëls gedwongen overdracht van Palestijnen blijft doorgaan, en vandaag zijn er ongeveer 1 miljoen Palestijnse vluchtelingen van de OPT en hun nakomelingen, van wie de meesten in Jordanië wonen. Ongeveer een derde van alle Palestijnse vluchtelingen woont nog steeds in vluchtelingenkampen.

Human Rights Watch, dat het recht van vluchtelingen heeft verdedigd om terug te keren naar hun huizen in onder meer Bosnië, Chili, China, Oost-Timor, Rwanda en Guatemala, verdedigde het recht van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren en verklaarde:

"Het is een recht dat blijft bestaan zelfs wanneer de soevereiniteit over het grondgebied wordt betwist of van eigenaar is veranderd."

Beroofd van het recht op terugkeer

Elke joodse persoon waar ook ter wereld kan naar Israël verhuizen en een Israëlisch staatsburger worden. Ironisch genoeg is dit recht vastgelegd in een Israëlische wet, de Law of Return (1950). Maar vanwege de Israëlische apartheid kunnen de meer dan 7,25 miljoen Palestijnse vluchtelingen niet naar hun huizen terugkeren en de meesten kunnen zelfs tijdelijk hun vaderland niet bezoeken.

Israël hield een volkstelling na de massale verdrijving van Palestijnen in 1948 en 1967, waarbij telkens ontheemde Palestijnen werden uitgesloten van registratie. Israël heeft vervolgens opzettelijk burgerschaps- en ingezetenschapwetten opgesteld (de Israëlische burgerschapswet van 1952, militaire bevelen in 1967) die degenen die niet in de volkstelling waren geregistreerd uitsloten van de wettelijke status en alle rechten in het land.

Om deze reden kunnen Palestijnse vluchtelingen bij Israëlische rechtbanken geen aanspraak maken op hun recht op terugkeer en op de eigendommen en het land die illegaal van hen in beslag zijn genomen. In ballingschap hebben Palestijnse vluchtelingen weinig middelen om hun rechten bij Israël op te eisen. Beroofd van hun middelen van bestaan, zijn veel Palestijnse vluchtelingen arm gebleven en afhankelijk van hulp.

De meeste vluchtelingen uit 1948 zijn geregistreerd en krijgen hulp van het United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). Velen hebben meer te maken gehad met discriminatie en vervolging in gastlanden, waaronder recentelijk in het vluchtelingenkamp Yarmouk in Syrië.

Veel staten, in het bijzonder westerse staten, zijn medeplichtig aan het Israëlische beleid van uitsluiting van Palestijnse vluchtelingen door de Palestijnse identiteit van asielzoekers niet te erkennen en door hen niet te beschermen als een groep die door Israël wordt vervolgd.

Doelwitten van gewelddadige onderdrukking

De Israëlische onderdrukking heeft zich met name gericht op Palestijnse vluchtelingen. Israël doet dit met de bedoeling collectieve bestraffing toe te passen en hun eis om terug te keren definitief het zwijgen op te leggen. In de jaren vijftig, kort na de Nakba, werden Palestijnse vluchtelingen die probeerden naar huis terug te keren of hun gewassen te oogsten, aangewezen als ‘infiltranten’ en met duizenden vermoord. Honderdduizenden vluchtelingen zijn vermoord, gewond en gedwongen ontheemd tijdens Israëlische militaire operaties tegen Palestijnse vluchtelingenkampen die zich verzetten tegen Israëlische kolonisatie en apartheid. Voorbeelden zijn de oorlog van Ariel Sharon tegen de vluchtelingenkampen in Gaza in 1967, kort na de Israëlische bezetting, talrijke Israëlische aanvallen op Palestijnse vluchtelingenkampen in Libanon, waaronder het door Israël georkestreerde bloedbad in 1982 in de kampen Sabra en Shatilla in Beiroet, de aanval op het kamp Jenin. in 2002, en de militaire campagnes van Israël sinds 2008 tegen de bezette Gazastrook en zijn grote vluchtelingenbevolking.

Palestijnse staatsburgers van Israël

Palestijnse familie in Lydd, een stad in Israël, heeft een tent opgezet waar hun huis stond, nadat het op 2 september 2011 door de Israëlische autoriteiten was gesloopt. (Oren Ziv / Activestills).Na de Nakba in 1948 bleven ongeveer 150.000 Palestijnen in het gebied dat Israël werd. Tegenwoordig vormen zij en hun nakomelingen 1,65 miljoen mensen of ongeveer 20% van de bevolking van Israël.

Het kolonialisme van Israëlische kolonisten gaat door tot op de dag van vandaag, vooral in gebieden waar Palestijnse burgers van Israël een meerderheid van de bevolking zijn gebleven, zoals in Galilea en de Naqab. In deze gebieden probeert Israël demografische veranderingen te bewerkstelligen en de controle over het land aan te scherpen door bestuurlijke fragmentatie van grondgebied, etnische zuivering en de vestiging van de Joodse Israëlische bevolking.

Om zichzelf te handhaven als een exclusieve "Joodse staat" en om de kolonialistische politiek van kolonisten voort te zetten, heeft Israël een systeem van racistische wetten en segregatiebeleid opgezet dat de Joodse bevolking bevoorrecht en Palestijnen tweederangsburgers maakt en hun systematische onderdrukking vergemakkelijkt. Routinematige ontneming van fundamentele rechten, gedwongen verplaatsing en onderdrukking van vreedzaam verzet kenmerken het Israëlische apartheidsregime ten opzichte van Palestijnse burgers.

Nationaliteit versus burgerschap

Israël heeft opzettelijk de creatie van een "Israëlische nationaliteit" vermeden die, althans in theorie, gelijke status zou verlenen aan zijn Joodse en Palestijnse burgers. In plaats daarvan zijn de volledige rechten van staatsburgers in Israël voorbehouden aan "joodse staatsburgers" zoals gedefinieerd door de Israëlische wet van terugkeer (1950). Palestijnen krijgen de inferieure status van eenvoudige "burgers van Israël", zonder nationaliteit of groepsrechten.

Op basis van dit onderscheid en door middel van meer dan 50 racistische wetten en administratief beleid van rassenscheiding die Palestijnse burgers en inwoners discrimineren, onderdrukt Israël systematisch zijn Palestijnse bevolking. Zelfs het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Palestijnse burgers van Israël te maken hebben met "institutionele, wettelijke en maatschappelijke discriminatie".

Twee jonge jongens dragen bloemen langs de 4 meter hoge muur die de Palestijnse Lod-buurt van Pardes Snir scheidt van het naburige Joodse Moshav Nir Tzvi, Israël, 30 maart 2011. (Oren Ziv / Activestills)

Israël ontzegt de Palestijnse Israëlische burgers routinematig hun fundamentele rechten:

Het recht op vrij verkeer en verblijf: in 43% van de steden in Israël filteren residentiële toelatingscommissies kandidaten uit op grond van "onverenigbaarheid met het sociale en culturele weefsel". Deze commissies, die zijn goedgekeurd door het Israëlische Hooggerechtshof, worden "gebruikt om [Palestijnse] Arabieren uit te sluiten van het leven in Joodse plattelandsgemeenschappen", zoals Human Rights Watch heeft opgemerkt. In 2015 werd slechts 4,6% van de nieuwe wooneenheden die door de regering werden opgericht, gebouwd in Palestijnse gebieden.

Het recht op een gezin: de wet op staatsburgerschap en toegang tot Israël, voor het eerst aangenomen in 2003, “legt ernstige beperkingen op aan het recht van Israëlische burgers ... om vergunningen aan te vragen voor hun Palestijnse echtgenoten en kinderen uit het bezette Palestijnse gebied om Israël binnen te komen en er te verblijven ten behoeve van gezinshereniging”. Deze wet heeft tot gevolg dat Palestijnse gezinnen en echtgenoten worden gescheiden.

Het recht op een toereikende levensstandaard: rassenscheiding door middel van afzonderlijke "Arabische afdelingen" en "Arabische en joodse sectoren" binnen veel Israëlische openbare en bestuursorganen maakt systematische onderfinanciering en onderbediening van gemeenschappen en instellingen van Palestijnse burgers mogelijk. In de "gemengde" stad Lydd heeft Israël een muur gebouwd om de Palestijnse buurt Pardes Snir en het aangrenzende Joods-Israëlische gebied Nir Tzvi te scheiden.

Het recht op onderwijs, culturele rechten: de onderwijssystemen voor de twee bevolkingsgroepen in Israël zijn gescheiden en ongelijk. Overheidsuitgaven voor scholen voor joodse Israëlische kinderen bedragen $ 1.100 per jaar per kind, vergeleken met slechts $ 191 per kind op Palestijnse scholen, bijna zes keer minder.

Het recht op werk: Palestijnen worden ook geconfronteerd met ernstige discriminatie op de arbeidsmarkt. Slechts 6,6% van het Israëlische staatspersoneel is Palestijns. Communicatiegigant Bezeq heeft minder dan een dozijn Palestijnen in dienst op een totaal personeelsbestand van 10.000. Sommige werkgevers, inclusief overheidsinstanties, hebben dienst in het Israëlische leger als voorwaarde voor werk, waardoor banen voor de meeste Palestijnse burgers verboden zijn. Van de 30 gemeenschappen met de hoogste werkloosheid in 2010, waren er 27 Palestijns.

Voortgaande etnische zuivering

De apartheidswetgeving die Israël heeft aangenomen, bevat een reeks wetten die de willekeurige confiscatie van Palestijnse eigendommen door de staat vergemakkelijken. Vóór de Nakba van 1948 bezaten Palestijnen meer dan 90% van het land.

Tegenwoordig controleert de Israëlische staat 93 procent van het land in Israël, en de Israel Land Administration (ILA) beheert en wijst dit land toe op een manier die prioriteit geeft aan de Joods-Israëlische ontwikkeling. Het zogenaamde ‘nationale ontwikkelingsbeleid’ was gericht op Palestijnse gemeenschappen in de regio's Galilea en de Naqab, inclusief het slopen van huizen, landroof en de herbestemming van Palestijnse gebieden als staatsland.

Veel Palestijnse bedoeïenengemeenschappen in de Naqab in het zuiden van Israël worden gecategoriseerd als ‘niet erkend’. Door deze categorisering als rechtvaardiging te gebruiken, laten de Israëlische autoriteiten deze gemeenschappen achter zonder openbare diensten, bevorderen ze rechtszaken tegen hen wegens "het binnendringen" van staatsgrond, vernielen hun huizen en vergiftigen hun gewassen. Hoewel velen al onteigend zijn en met geweld zijn verwijderd, blijven ongeveer 70.000 bedoeïenen Palestijnen worstelen om op hun land te blijven.

In steden als Haifa, Jaffa, Lydda en Ramla worden Palestijnse huizen verwoest en hun inwoners met geweld verdreven terwijl Palestijnse wijken worden omgevormd tot trendy Joods Israëlisch onroerend goed. Alleen al in de historische Palestijnse stad Jaffa staan ongeveer 3.000 Palestijnse huizen gepland voor sloop. Israël heeft sinds 1948 meer dan 700 nieuwe steden en dorpen gecreëerd voor zijn Joodse bevolking, maar geen nieuwe gemeenschappen voor zijn Palestijnse burgers, met uitzondering van de zeven townships die zijn gebouwd voor de gedwongen concentratie van Palestijnse bedoeïenen in de Naqab.

Onderdrukking van tegenstand en verzet

Het verzet van Palestijnse burgers van Israël tegen het vestigingskolonialisme en apartheidsbeleid waarmee ze worden geconfronteerd, wordt op een aantal manieren onderdrukt:

 • Hoewel Palestijnse burgers het recht hebben om te stemmen en zich kandidaat te stellen bij verkiezingen, wordt hun volledige en gelijke politieke deelname ontzegd. Volgens de Israëlische wet moeten Palestijnen die verkozen willen worden, trouw zweren aan Israël en zijn discriminerende ‘basiswetten’, wat betekent dat ze niet in staat zijn om de fundamentele systematische onderdrukking waarmee ze worden geconfronteerd, aan te vechten.
 • Palestijnen die in het Israëlische parlement zijn gekozen, worden ook routinematig het doelwit van racistische retoriek van Israëlische functionarissen en media.
 • Palestijnse burgers hebben ook geen toegang tot effectieve rechtsmiddelen, omdat er geen recht op gelijkheid in de Israëlische wet bestaat die de bestaande apartheidswetgeving zou kunnen overtroeven.
 • Deelnemers aan vreedzame openbare protesten worden regelmatig gedood of verwond door de Israëlische politie.

 

"Discriminatie op elk niveau van het [Israëlische] onderwijssysteem dunt een steeds groter deel van de Palestijnse Arabische kinderen uit naarmate ze door het schoolsysteem vorderen - of leidt hen die volharden weg van de mogelijkheden van hoger onderwijs. De hindernissen waarmee Palestijns Arabische studenten van de kleuterschool tot de universiteit worden geconfronteerd, functioneren als een reeks zeven met steeds fijnere gaten."

 

Human Rights Watch in haar rapport Second Class: Discrimination against Palestinian Arab Children in Israel’s Schools

Bezet Gaza

In 2011 lieten meer dan 13.000 kinderen in Gaza tegelijkertijd vliegers op, wat een nieuw Guinness-wereldrecord vestigde

De Gazastrook is een kleine strook land die slechts 40 km lang en 9 km breed is. Met een bevolking van 1,8 miljoen mensen is Gaza een van de meest dichtbevolkte gebieden op aarde. Gaza werd in 1967 samen met de Westelijke Jordaanoever bezet door Israël en wordt internationaal erkend als bezet Palestijns gebied.

Ongeveer 70% van de bevolking van Gaza zijn Palestijnse vluchtelingen van de Nakba in 1948. In veel gevallen bevinden hun land en huizen, illegaal in beslag genomen door Israël, zich slechts een paar kilometer buiten de gemilitariseerde Israëlische muren en hekken die de stad omringen en de Gazastrook afsluiten.

Sinds 2006 heeft Israël Gaza geblokkeerd waardoor het voor de overgrote meerderheid van de Palestijnen vrijwel onmogelijk is om te vertrekken en het verkeer van goederen naar en uit Gaza ernstig wordt beperkt. Israël heeft met geweld de Palestijnen naar Gaza verdreven en geconcentreerd om een ​​Joodse meerderheid te behouden in andere delen van het land dat het controleert. Het houdt Gaza gescheiden van de Westelijke Jordaanoever om Palestijnse zelfbeschikking te voorkomen en om de Israëlische kolonisatie van de bezette Westelijke Jordaanoever te vergemakkelijken.

Dit zijn kenmerken van vestigingskolonialisme. Israël pleegde in 2008-09, 2012 en 2014 gruwelijke moordpartijen op Palestijnen in Gaza. De regelmatige massamoorden van Israël op Palestijnse burgers in Gaza vormen oorlogsmisdaden. De Verenigde Naties hebben de langdurige belegering van Israël veroordeeld als een vorm van collectieve bestraffing, wat ook een oorlogsmisdaad is. Door opzettelijk de economie van Gaza te vernietigen, de Palestijnse bevolking systematisch het recht op leven en fysieke vrijheid te ontnemen en onmenselijke levensomstandigheden op te leggen, pleegt Israël criminele daden van apartheid.

Opgesloten en belegerd

Vanaf het begin van de bezetting in 1967 behandelt Israël Gaza als een speciaal "veiligheidsprobleem" vanwege de grote populatie vluchtelingen die hun recht op terugkeer naar hun huizen en land opeist. Een aparte tak van het Israëlische militaire regime en een apart bevolkingsregister en ID-kaartsysteem werden geïnstalleerd om controle te garanderen.

Eind jaren tachtig hadden Palestijnen al een Israëlische vergunning nodig om vanuit Gaza naar het huidige Israël of de Westelijke Jordaanoever te reizen. Israël gebruikt vermeende "veiligheidsbelangen" om zijn belegering van Gaza over land, zee en door de lucht sinds 2006 te rechtvaardigen.

Naast het verhinderen van mensen om er in en uit te gaan, beperkt de belegering van Israël ernstig wat voor goederen naar binnen en naar buiten mogen, waardoor regelmatig crises in de voedsel- brandstof- en elektriciteitsvoorziening en langdurige stroomonderbrekingen ontstaan. De medische diensten worden ernstig gehinderd door een tekort aan medicijnen en elektriciteit.

Deze weigering van levering van essentiële goederen en diensten werd beschreven door een hoge Israëlische functionaris die zei dat "het idee is om de Palestijnen op dieet te zetten, maar niet om ze van de honger te laten sterven", voornamelijk omdat dat laatste niet goed is voor het Israëlische imago. Gezondheidsfunctionarissen hebben berekeningen gemaakt van het minimum aantal calorieën dat de 1,5 miljoen inwoners van Gaza nodig hebben om ondervoeding te voorkomen.

"Het idee is om de Palestijnen op dieet te zetten, maar niet om ze van honger te laten sterven" - 

De Israëlische functionaris Dov Weisglass beschrijft de Israëlische belegering van Gaza

De belegering belet Palestijnse boeren hun goederen te exporteren en belemmert opzettelijk en ernstig de economische activiteit. Het werkloosheidspercentage in Gaza is het hoogste ter wereld, met een gemiddelde van 43% in 2014. De jeugdwerkloosheid bedraagt ongeveer 60%.

De Israëlische belegering en opzettelijke aanvallen op de waterinfrastructuur hebben geleid tot aanzienlijke schade aan de waterinfrastructuur en de overexploitatie van de watervoerende laag van Gaza. Het resultaat is een enorme toename van de hoeveelheden chloride en nitraten in water. Volgens Unicef is meer dan 90% van de watervoorraad ongeschikt geworden voor menselijke consumptie. Om deze reden wordt de landbouwproductie ernstig beperkt.

Een VN-rapport dat in 2015 werd gepubliceerd, zei dat Gaza tegen 2020 "onbewoonbaar" zou kunnen zijn vanwege de economische belegering door Israël, de militaire aanvallen en de weigering van Israël om materiaal toe te laten dat nodig is voor de wederopbouw van door het Israëlische leger verwoeste huizen.

Bij de aanvallen van Israël op Gaza in 2009, 2012 en 2014 zijn opzettelijke aanvallen uitgevoerd op Palestijnse burgers en openbare gebouwen, waaronder scholen, ziekenhuizen en moskeeën.

Tot 2004 was Israël bezig met het vestigen van illegale nederzettingen in Gaza en het koloniseren van het grondgebied. Sinds het zijn illegale nederzettingen heeft verwijderd, werd permanente scheiding het koloniale doel van Israël voor Gaza, waar Palestijnen worden behandeld als een "afzonderlijke bevolking". Volgens de Israëlische wet heeft Gaza geen enkele juridische band meer met de bezette Westelijke Jordaanoever. Palestijnen in Gaza kunnen niet vertrekken, en Palestijnen die elders wonen, kunnen Gaza niet binnenkomen.

Israël behandelt Gaza als een groot gevangenkamp en heeft Palestijnen van elders in het historische Palestina naar Gaza gedeporteerd. Palestijnen in Gaza lopen het risico permanent uit hun land te worden uitgesloten, net als de vluchtelingen in ballingschap.

Militair geweld en massamoord

Israël maakt niet alleen het dagelijkse leven ondraaglijk, maar past ook gewapend geweld toe om de Palestijnen in Gaza te dwingen zich te onderwerpen aan het regime van vestigingskolonialisme en apartheid. Israël heeft in 2008-9, 2012 en 2014 brute militaire aanvallen uitgevoerd op Palestijnen in Gaza. Bij alle drie de gelegenheden hebben de VN en mensenrechtenorganisaties gedocumenteerd hoe Israël opzettelijk Palestijnse burgers, scholen, ziekenhuizen en andere civiele infrastructuur aanviel.

Tijdens de aanval in 2014 heeft Israël meer dan 2100 Palestijnen vermoord en meer dan 100.000 ontheemd. Meer dan 9.000 huizen werden volledig verwoest toen Israël opzettelijk een bommentapijt legde over hele buurten.  

In de periode 19-23 juli 2014 vuurde Israël 7.000 granaten af in de wijk Shejaiya, waarbij meer dan 120 Palestijnen omkwamen en 604 gebouwen platgegooid werden.

De militaire operaties van Israël tegen Palestijnen in Gaza zijn gebaseerd op de Dahiya-doctrine. Volgens deze doctrine gebruikt Israël opzettelijk overweldigend onevenredig geweld tegen burgers en civiele infrastructuur als middel om onderwerping aan zijn geostrategische doelstellingen te bereiken. Israëls massamoord, -verwondingen en gedwongen verplaatsing van Palestijnse burgers in Gaza komen neer op zowel oorlogsmisdaden als criminele apartheid.

Hoewel Palestijnen onder de Oslo-akkoorden het recht hebben om tot 20 zeemijlen voor de kust van Gaza te vissen, legde Israël in juni 2007 eenzijdig een limiet van 3 mijl op, wat de visserij aanzienlijk ondermijnde. Zelfs binnen dit beperkte gebied kunnen vissers worden gearresteerd en worden ze regelmatig aangevallen en vermoord door de Israëlische marine, met geweerschoten, beschietingen en het rammen van boten.

Palestijnen worden ook routinematig neergeschoten en gedood door het Israëlische leger als ze de door Israël opgelegde ‘bufferzone’ binnen de bezette Gazastrook binnengaan, een no-go-gebied dat zich uitstrekt langs de noordelijke en oostelijke omtrek van Israël. Verschillende onafhankelijke experts hebben ook gewaarschuwd voor het gevaar dat de brute aanvallen van Israël op de Palestijnse bevolking van Gaza kunnen uitmonden in genocide, vanwege het massale gebruik van geweld en omdat Israël mensen de mogelijkheid ontneemt om de omheinde en geblokkeerde Gazastrook te ontvluchten.

Bezette Westelijke Jordaanoever

Een Palestijn beklimt de apartheidsmuur om tijdens een demonstratie de Palestijnse vlag te hijsen voor de nederzetting Har Gilo.

Ongeveer 2,7 miljoen Palestijnen wonen op de bezette Westelijke Jordaanoever, buiten Oost-Jeruzalem. De Westelijke Jordaanoever werd, net als Gaza, in 1967 bezet door het Israëlische leger. De kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever begon kort daarna en gaat door tot op de dag van vandaag. Het Israëlische beleid op de Westelijke Jordaanoever is erop gericht de Palestijnse bevolking met geweld over te brengen naar en te concentreren in geïsoleerde bantustans en de voortdurende uitbreiding van illegale Israëlische nederzettingen op Palestijns land te verzekeren.

Net als in andere delen van het historische Palestina, probeert Israël zoveel mogelijk van de Westelijke Jordaanoever te controleren en zoveel mogelijk Palestijnen te verdrijven van het land dat het controleert. vestigingskolonialisme is een belangrijk kenmerk van het Israëlische beleid en optreden op de Westelijke Jordaanoever. Er wonen nu ongeveer 650.000 Israëlische kolonisten in meer dan 200 koloniën of nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief in Oost-Jeruzalem).

Ongeveer de helft van de Westelijke Jordaanoever is bestemd voor nederzettingen of anderszins verboden terrein voor Palestijnen. Terwijl Israëlische kolonisten onder het Israëlische burgerrecht vallen, vallen Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever (buiten Oost-Jeruzalem) onder het Israëlische militaire recht. Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever worden geconfronteerd met fysieke scheiding, systematische discriminatie en gewelddadige onderdrukking, zodat Israël de raciale overheersing van Joodse Israëli's over Palestijnen kan handhaven. Het Israëlische beleid op de Westelijke Jordaanoever komt neer op apartheid, zoals onafhankelijke studies hebben aangetoond.

Maximum aan land, minimum aan Palestijnen

Ongeveer de helft van de Westelijke Jordaanoever is toegewezen aan illegale Israëlische nederzettingen of de Israëlische staat en is verboden terrein voor Palestijnen. Israël richt zijn inspanningen om Palestijnen te verdrijven in het bijzonder op de 60% van de Westelijke Jordaanoever die door de Oslo-akkoorden is aangewezen als 'Area C' en onder directe Israëlische controle staat.

Gewelddadige kolonisten die aanslagen plegen op Palestijnen worden beschermd door het Israëlische leger en worden zelden verantwoordelijk gehouden. Palestijnse huizen gebouwd in Area C zonder een bijna onmogelijk te verkrijgen Israëlische bouwvergunning worden gesloopt. Sinds 1967 heeft Israël 25.000 Palestijnse huizen gesloopt, waarvan de meeste op de Westelijke Jordaanoever stonden. Alleen al in de periode 2011-2014 werden 4.298 Palestijnen ontheemd als gevolg van vernielingen of uitzettingen.

Israël herziet ook regelmatig Palestijns land in Area C als eigendom van de Israëlische staat of als een "gesloten militair gebied" als voorwendsel voor het slopen van huizen en gedwongen verplaatsing. Door een reeks maatregelen te implementeren die erop gericht zijn het plattelandsleven moeilijk te maken, vooral in het vruchtbare gebied van de Jordaanvallei, waaronder beperkingen van de bewegingsvrijheid, het ontzeggen van water aan boeren of hun toegang tot hun land of hun goederen op de markt te brengen, dwingt Israël indirect veel Palestijnen om het platteland te verlaten en in steden te wonen.

Israël heeft een apartheidsmuur gebouwd - en blijft deze uitbreiden - die is ontworpen om Oost-Jeruzalem te scheiden van de rest van de Westelijke Jordaanoever, de annexatie van meer bezet Palestijns land te vergemakkelijken en de Palestijnen die in het oosten van het land wonen fysiek te scheiden. muur van de rest van historisch Palestina. Meer dan 85% van de muur van Israël is illegaal gebouwd op bezet Palestijns land. Hij snijdt vaak door Palestijnse dorpen en scheidt families van elkaar en boeren van hun land. Een uitspraak van het Internationale Gerechtshof uit 2004 bevestigde dat de muur volgens het internationaal recht illegaal is.

Afzonderlijk en ongelijk

Er zijn twee verschillende rechtsstelsels op de bezette Westelijke Jordaanoever en door welke je wordt bestuurd, hangt ervan af of je een inheemse Palestijn bent of een Joods Israëlische kolonist. Israëlische kolonisten leven onder Israëlische burgerwetten, terwijl Palestijnen die op de Westelijke Jordaanoever wonen, onderworpen zijn aan de repressieve militaire wetgeving en meer dan 1600 militaire voorschriften die elk aspect van hun leven beïnvloeden.

Terwijl Israëlische kolonisten vrij zijn om zich te verplaatsen wanneer ze willen, worden de Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever geconfronteerd met een netwerk van controleposten, routinematige sluitingen en avondklok en andere beperkingen die hen hun bewegingsvrijheid ontzeggen. Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever hebben vaak geen toegang tot gezondheidszorg of onderwijsfaciliteiten.

Israël heeft een wegennetwerk aangelegd dat uitsluitend bestemd is voor Israëlische kolonisten. Zoals een VN-onderzoeksmissie in 2013 het uitdrukte, is er nu een "systeem van totale segregatie" tussen de Israëlische nederzettingen en de Palestijnse bevolkingsgebieden.

This slideshow requires JavaScript.

De Westelijke Jordaanoever is rijk aan watervoorraden, maar Israël controleert illegaal alle waterbronnen op de Westelijke Jordaanoever en wijst opzettelijk water toe op een discriminerende manier. Israëli's en Israëlische kolonisten kunnen gemiddeld vier keer meer water gebruiken dan Palestijnen. Veel Palestijnen hebben geen toegang tot voldoende water voor een goede gezondheid of voor landbouw.

Amnesty International heeft Israël ervan beschuldigd de Palestijnen de toegang tot water te ontzeggen "als een manier om te verdrijven". Israëlische troepen zetten routinematig scherpe munitie, traangas en met rubber beklede metalen kogels in tegen demonstraties. In 2012 waren er in totaal 6.193 Israëlische legerinvallen in Palestijnse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever.

In de periode 2000-2015 werden meer dan 2.000 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gedood door het Israëlische leger. Israël gebruikt massale opsluiting om Palestijnen te ontmoedigen zich te verzetten tegen het regime van apartheid en vestigingskolonialisme. Palestijnen kunnen worden opgesloten omdat ze lid zijn van een politieke partij of deelnemen aan een vreedzame demonstratie. Er zijn meer dan 7.000 Palestijnse politieke gevangenen in Israëlische gevangenissen, van wie er honderden zonder proces worden vastgehouden.

Bezet Oost-Jeruzalem

In de Nakba van 1948 veroverde Israël het westelijke deel van Jeruzalem en de stad werd verdeeld in door Israël gecontroleerd West-Jeruzalem en door Jordanië gecontroleerd Palestijns Oost-Jeruzalem.

In 1967 bezette en annexeerde Israël het oostelijke deel van de stad en claimde daar de soevereiniteit. Israël heeft Oost-Jeruzalem uitgeroepen tot een deel van "Verenigd Jeruzalem, de hoofdstad van Israël" onder een basiswet van 1980 en behandelt de bezette Palestijnse stad alsof het deel uitmaakt van zijn eigen grondgebied.

De claim van Israël op soevereiniteit wordt internationaal afgewezen, waarbij Oost-Jeruzalem wordt erkend als een integraal onderdeel van het bezette Palestijnse grondgebied. Israël beoefent vestigingskolonialisme in Oost-Jeruzalem en probeert het om te vormen tot een Joods-Israëlische stad.

Het doet dit voornamelijk door een beleid van bevolkingsoverdracht. Huis voor huis worden Palestijnen gedwongen hun huizen te verlaten, zodat Joodse Israëli's erin kunnen wonen en om de bouw van illegale Israëlische nederzettingen te vergemakkelijken.

Tegenwoordig wonen tussen de 250.000 - 300.000 Palestijnen in Oost-Jeruzalem, iets meer dan de helft van de bevolking van bezet Oost-Jeruzalem. Tot 45% van de bevolking bestaat uit Joodse Israëlische kolonisten, van wie de meesten in 16 grote illegale Israëlische nederzettingen wonen die sinds 1967 zijn gesticht.

Israël pleegt schaamteloos de misdaad van apartheid in Oost-Jeruzalem. Israël heeft zijn binnenlandse systeem van racistische wetten en segregatiebeleid zodanig vormgegeven en toegepast op bezet Oost-Jeruzalem dat de Palestijnen worden onderworpen aan systematische discriminatie en de voortdurende etnische zuivering van Palestijnen uit de stad.

Geïnstitutionaliseerde rassendiscriminatie

Israël heeft zijn binnenlandse systeem van racistische wetten en segregatiebeleid vormgegeven en toegepast op bezet Oost-Jeruzalem op een manier die de voortdurende etnische zuivering van Palestijnen uit de stad dient. In 1952 gaf Israël de Palestijnen in Oost-Jeruzalem de status van "permanente inwoners", een status die doorgaans voorbehouden is aan buitenlanders die langdurig in Israël verblijven.

Het berooft de Palestijnen in Jeruzalem van veilige permanente verblijfsrechten in hun geboorteplaats. Israël trekt regelmatig de permanente verblijfsvergunning van Palestijnen un en deporteert hen uit de stad via een complex web van wetten en beleidsmaatregelen die hiertoe zijn ontworpen. Ondertussen hebben de Israëlische kolonisten die in illegale nederzettingen wonen volledige burgerschapsrechten en de rechten die worden toegekend aan "Joodse onderdanen".

Israël ontzegt Palestijnen in Oost-Jeruzalem opzettelijk de toegang tot adequate openbare diensten en budgetten. Dit Israëlische beleid van deprivatie heeft geresulteerd in onderontwikkeling, armoede, marginalisering en gedwongen verplaatsing van Palestijnen in de stad.

"De overeenkomsten tussen de situatie van Oost-Jeruzalemieten en zwarte Zuid-Afrikanen zijn zeer groot wat betreft hun verblijfsrecht. We hadden de oude Group Areas Act in Zuid-Afrika. Oost-Jeruzalem heeft een territoriale classificatie die dezelfde soort gevolgen heeft als de rassenclassificatie in Zuid-Afrika wat betreft met wie je kunt trouwen, waar je kunt wonen, waar je naar school of het ziekenhuis kunt gaan."

- John Dugard, de rechtenprofessor die algemeen wordt beschouwd als de vader van de mensenrechtenwetgeving in Zuid-Afrika

Een constante strategie die wordt aangenomen door alle Israëlische regeringen in Oost-Jeruzalem en in de rest van de bezette Palestijn, "links", rechts of in het midden, maakt het leven van Palestijnen zo moeilijk dat ze "zichzelf vrijwillig overdragen" en het land vrijmaken voor verdere Joods Israëlische kolonisatie.

Voortgaande gedwongen verplaatsing

Onder de dekmantel van de oorlog van 1967 voerde het Israëlische leger de eerste ronde van etnische zuiveringen uit in Oost-Jeruzalem. Hele Palestijnse wijken in de Oude Stad van Jeruzalem werden afgebroken en hun inwoners werden uitgezet voor de bouw van Israëls nieuwe 'Joodse wijk'.

Vandaag zet Israël zijn project voort om Oost-Jeruzalem om te vormen tot een Joodse Israëlische stad, voornamelijk door middel van een beleid van bevolkingsoverdracht, gebaseerd op de officiële doctrine van "demografisch evenwicht". De doctrine van "demografisch evenwicht" heeft de verklaarde doelstelling om een stabiel quotum van 30% Palestijnen en 70% Joodse Israëli's in Jeruzalem te handhaven.

Gezien de status van "permanente inwoner" kunnen Palestijnen uit Oost-Jeruzalem op elk moment worden gedeporteerd. Sinds 1967 heeft Israël de verblijfsvergunningen in Jeruzalem van ten minste 14.300 Palestijnen ingetrokken, waardoor hun terugkeer permanent werd verhinderd.

Een van de huizen van de voormalige Israëlische premier Ariel Sharon is een illegale Israëlische nederzetting in de bezette oude stad van Oost-Jeruzalem. Het huis torent hoog boven de Palestijnse inwoners van de Moslimwijk uit met een enorme menora en een Israëlisch vlagmotief. (foto: Joe Getzoff)

De Israëlische gemeente Jeruzalem gebruikt stadsplanning als een instrument om de gedwongen verwijdering van Palestijnen te bewerkstelligen. Israël heeft 87% van Oost-Jeruzalem toegewezen of gereserveerd voor Israëlisch-Joodse ontwikkeling. Palestijnse bouw is beperkt tot 13% van Oost-Jeruzalem, waarvan het meeste al is gebouwd.

Sloop en gedwongen uitzettingen worden uitgevoerd waar Palestijnse huizen worden gebouwd zonder vergunningen, die veel minder vaak aan Palestijnen worden verleend dan aan Joodse kolonisten. Alleen al in de periode 2009-2014 heeft Israël 467 Palestijnse bouwwerken gesloopt, voornamelijk huizen, waardoor 1117 mensen binnen en vanuit Oost-Jeruzalem gedwongen zijn ontheemd.

De Israëlische politie en soldaten helpen kolonisten om Palestijnse huizen in te nemen. (Ryan Rodrick Beiler / Activestills)

Net als Palestijnse burgers van Israël is het sinds 2003 niet toegestaan dat echtgenoten en kinderen van elders in het historische Palestina bij Palestijnen in Jeruzalem komen wonen. Tegenwoordig werkt de Israëlische regering in Palestijnse wijken grenzend aan de Oude Stad, zoals Sheikh Jarrah, Silwan en Issawiya, samen met Joodse kolonisten en hun extremistische en gewelddadige organisaties om Palestijnen uit te zetten en hun huizen te vernietigen voor de ontwikkeling van Joods-Israëlische nationale parken en toeristische sites.

In de buitenwijken van Oost-Jeruzalem worden huizen in Palestijnse gemeenschappen zoals Beit Hanina en Shufat verwoest om ruimte te maken voor nieuwe illegale Israëlische nederzettingen en Israëlische snelwegen die nederzettingen met Israël verbinden. Israëls beleid om Palestijnen in de rest van de Westelijke Jordaanoever en Gaza te beroven van hun recht om het bezette Oost-Jeruzalem binnen te gaan, er te bidden en te wonen, ondermijnt de Palestijnse sociale en culturele activiteit in de stad verder. Israël is ook betrokken bij de opzettelijke vernietiging van Palestijnse culturele instellingen en het culturele leven in Oost-Jeruzalem.

Sinds 2001 zijn meer dan 30 Palestijnse instellingen gesloten. Wanneer Palestijnen in Jeruzalem de straat op gaan om te protesteren tegen het kolonialisme en de apartheid van Israëlische kolonisten, zoals in de zomer van 2014, past Israël willekeurig gewapend geweld toe en verwondt en vermoordt het vreedzame demonstranten en omstanders.

Palestijns volkverzet

Open Shuhada-straatprotest in Hebron in 2015. Shuhada-straat, ooit het hart van de welvarende markt in Hebron, was de afgelopen 19 jaar gesloten voor alle Palestijnse bedrijven of bewegingen, terwijl Joodse Israëlische kolonisten vrij zijn om er te doen wat ze willen.

In oktober 2015 kwam een ​​nieuwe verontwaardigde generatie Palestijnen in opstand tegen Israëls regime van bezetting, vestigingskolonialisme en apartheid. Deze fase van het decennia-oude populaire Palestijnse verzet is spontaan uitgebroken, als reactie op het uitzonderlijk repressieve beleid van de meest racistische, door kolonisten gedomineerde en extreemrechtse regering in de geschiedenis van Israël.

De terugkeer van Benjamin Netanyahu aan de macht in 2009 heeft de versnelde aftakeling van Israël in onverhuld rechts-extremisme ingeluid. Gedurende deze periode is het aantal Joodse kolonisten dat illegaal op bezet Palestijns land leeft met meer dan 120.000 gegroeid en een gestage stroom van discriminerende, antidemocratische wetten gericht tegen Palestijnse burgers van Israël, en in mindere mate Joods-Israëlische critici van Israëls apartheid regime, zijn aangenomen door het Israëlische parlement.

Deze omvatten de zogenaamde 'boycotwet' en de 'Nakba-wet'. Het huidige afschudden van de ketenen van Israël, bijna volledig geleid door Palestijnse jongeren, is niet alleen een strijd om het Palestijnse land te dekoloniseren, maar net zo cruciaal, zo niet meer, om de Palestijnse geesten te dekoloniseren. Al meer dan twee decennia heeft het Oslo "vredesproces" geprobeerd de meeste van de door de VN vastgelegde Palestijnse rechten te ontkrachten en Palestijnse ambities te smoren.

De schijn van vredesonderhandelingen heeft gezorgd voor het cruciale vijgenblad om Israëls meedogenloze kolonisatie van Palestijnse landen en geleidelijke etnische zuivering van Palestijnen mogelijk te maken. Deze fraude heeft Israël in staat gesteld diplomatieke betrekkingen en handelskanalen te openen met tientallen landen, waaronder China, India, Brazilië en andere grote economieën, waardoor zijn economie op het niveau van vandaag is gekomen.

Golven van Palestijns volksverzet, vooral de intifada's, hebben Israël, de VS en andere wereldmachten die medeplichtig zijn aan het handhaven van het Israëlische onderdrukkingsregime altijd onthuld dat Palestijnen de slavernij nooit als lot zullen accepteren. Nieuwe generaties zullen blijven opstaan en tegen alle verwachtingen in hun wil om vrij te zijn, laten gelden.

Na door Israël en zijn bondgenoten te zijn afgeschreven als egocentrisch, apolitiek of apathisch, blijkt de huidige generatie Palestijnse jongeren in heel historisch Palestina, in Hebron, Jeruzalem, Gaza, Haifa, Jaffa, de Naqab en elders net zoveel liefde voor vrijheid en gerechtigheid te hebben, en net zo verontwaardigd te zijn over onderdrukking als iedereen.

Onderdrukking van verzet

Tijdens de eerste intifada deelde de IDF wapenstokken uit aan zijn troepen en moedigde hen aan om de botten van Palestijnse demonstranten te breken - als een beleid om hen te 'weerhouden' van het gooien van stenen - op bevel van de overleden meedogenloze Israëlische premier Yitzhak Rabin.

De Zweedse tak van Save the Children schatte dat 23.600 tot 29.900 kinderen medische behandeling nodig hadden voor hun verwondingen tijdens de eerste twee jaar van de intifada. Israëlische troepen zetten routinematig scherpe munitie, traangas en met rubber beklede metalen kogels in tegen demonstraties.

In 2012 waren er in totaal 6.193 Israëlische legeraanvallen in Palestijnse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever. In de periode 2000-2015 werden meer dan 2.000 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gedood door het Israëlische leger. Israëlische troepen zetten routinematig scherpe munitie, traangas en met rubber beklede metalen kogels in tegen populaire demonstraties. In 2012 waren er in totaal 6.193 Israëlische legeraanvallen in Palestijnse gemeenschappen op de Westelijke Jordaanoever. In de periode 2000-2015 werden meer dan 2.000 Palestijnen op de Westelijke Jordaanoever gedood door het Israëlische leger.

 

Lokale activisten op de Westelijke Jordaanoever organiseren boycots van Israëlische goederen die op de Westelijke Jordaanoever worden verkocht.

Een geschiedenis van boycots

Boycots maken deel uit van de Palestijnse populaire en burgerlijke strijd sinds de jaren 1920, toen Palestijnen ze gebruikten als middel om zich te verzetten tegen de Britse bezetting en de zionistische kolonisatie. In 1936 hielden de Palestijnen een staking van zes maanden en een campagne van niet-medewerking uit verzet tegen de steun van het koloniale Britse mandaat voor de zionistische kolonisatie van Palestina, waardoor het mandaat in feite stopte.

Een Britse regeringscommissie die als reactie was opgericht, stelde een strengere beperking van de Joodse immigratie naar Palestina voor en maakte plannen voor opdeling. Sancties werden voorgesteld en uitgevoerd door staten die zich kort na de oprichting van Israël verzetten tegen de zionistische kolonisatie.

De eerste Palestijnse intifada (opstand) brak dramatisch uit op 9 december 1987 en zag massale deelname aan burgerlijke ongehoorzaamheid en populair verzet tegen de Israëlische apartheid en het vestigingskolonialisme.

Tijdens de eerste intifada voerden Palestijnse verzetsfracties een boycot van Israëlische goederen uit als een van de manieren waarop alle Palestijnen konden deelnemen aan de massale opstand, wat leidde tot een aanzienlijke daling van de Israëlische export naar het bezette Palestijnse gebied. Een van de meest verspreide en bekende vormen van boycots door Palestijnen tijdens de eerste Intifada vond plaats in de stad Beit Sahour op de Westelijke Jordaanoever, toen de bewoners de controle over openbare aangelegenheden overnamen.

De tactiek omvatte onder meer het inhouden van belastingen en het onder lokale controle brengen van onderwijs en gezondheidszorg. Het Comité voor het verminderen van de afhankelijkheid van de bezetting in Beit Sahour en de hele gemeenschap hebben systemen van zelfvoorziening opgezet, onder meer door zaden te verdelen voor landbouwcoöperaties en koeien te kopen zodat de melk onder de bewoners kan worden verdeeld.

De Israëlische bezettingstroepen reageerden hard, onder meer door de stad 42 dagen onder een avondklok te plaatsen, telefoonlijnen door te snijden en miljoenen dollars aan eigendommen en geld in beslag te nemen. Israël probeerde zelfs de koeien die de gemeenschap hield in beslag te nemen. Beit Sahour werd over de hele wereld bekend om zijn standvastigheid en werd genomineerd voor de Nobelprijs voor de vrede in 1990.

Wettelijke verplichtingen internationale regeringen en bedrijven

Het internationaal recht is een belangrijk, ondersteunend instrument om Israël verantwoordelijk te houden voor zijn systematische onderdrukking van het Palestijnse volk en om de steun van veel staten te beëindigen. Dit komt omdat staten wettelijke verplichtingen hebben om actie te ondernemen tegen Israëls bijzonder ernstige schendingen van de basisprincipes van het internationaal recht.

Onder de Conventies van Genève (1949) moeten de ondertekenende staten ervoor zorgen dat de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem en de Gazastrook, een ‘wettige bezetting’ is, uitgevoerd in overeenstemming met de regels van de Vierde Conventie van Genève.

Als staten deze verplichting sinds 1967 hadden nageleefd, zou er geen Israëlisch regime van apartheid en vestigingskolonialisme in het bezette Palestijnse gebied zijn. Belangrijk is dat de verplichtingen die staten hebben niet beperkt zijn tot hun verplichtingen uit hoofde van de Vierde Conventie van Genève en andere verdragen.

Alle staten hebben een bijzondere wettelijke plicht, naast hun verplichtingen uit verdragen, om actie te ondernemen tegen een andere staat die bijzonder ernstige schendingen van het internationaal recht begaat. Dit staat bekend als de verantwoordelijkheid van de derde staat. Derde staten zijn verplicht actie te ondernemen wanneer een staat inbreuk maakt op de meest basale, gebruikelijke en universeel bindende beginselen waarop de moderne internationale rechtsorde is gebaseerd. Dit worden dwingende normen genoemd en omvatten:

 • Het verbod op agressie, dat essentieel is voor internationale vrede en veiligheid.
 • De verboden op het verwerven van grondgebied met geweld en kolonialisme, die essentieel zijn voor het vrijwaren van het recht op zelfbeschikking van volkeren.
 • De verboden op slavernij, foltering, genocide, apartheid, andere misdaden tegen de menselijkheid en grove en systematische oorlogsmisdaden, die essentieel zijn voor de bescherming van de mens.

In 2004 bevestigde het Internationaal Gerechtshof (ICJ) dat de staat Israël, met zijn illegale muur, nederzettingen, gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen en annexatie in het OPT, verantwoordelijk is voor dergelijke ernstige schendingen. In het bijzonder stelde de uitspraak dat Israël verantwoordelijk is voor de verwerving van bezet Palestijns gebied met geweld en voor schending van het recht op zelfbeschikking van het Palestijnse volk.

Het ICJ bevestigde ook dat de verantwoordelijkheid van een derde staat van toepassing is in verband met deze Israëlische schendingen in de OPT. Hetzelfde geldt voor andere ernstige Israëlische inbreuken van deze soort, waaronder vestigingskolonialisme en de grove en systematische Israëlische oorlogsmisdaden in de OPT sinds 1967, zoals massamoord en verwonding van Palestijnse burgers door onwettig militair geweld, en voor Israëlische apartheid en gewelddadige bevolkingsoverdracht, misdaden tegen de menselijkheid tegen het hele Palestijnse volk sinds 1948.

De Israëlische apartheid bestaat uit een groot aantal illegale handelingen en misdrijven, waaronder gedwongen verplaatsing van bevolkingsgroepen. Veel van deze daden, indien gepleegd in het kader van de OPT, zijn ook schendingen of oorlogsmisdaden onder de Vierde Conventie van Genève.

Welke verplichtingen hebben derde landen?

Derde staatsaansprakelijkheid betekent dat als gevolg van Israëls schendingen van dwingende normen van het internationaal recht, alle staten wettelijk verplicht zijn om de staat Israël ter verantwoording te roepen door:

 • Samen te werken met andere staten en maatregelen te nemen om een ​​einde te maken aan deze Israëlische schendingen. Staten kunnen individueel, in groepen en in het kader van de Verenigde Naties optreden en hebben het recht hiervoor sancties aan te nemen;
 • Geen erkenning, hulp of bijstand verlenen die helpt om de illegale situatie die door deze Israëlische schendingen is ontstaan, in stand te houden. Staten mogen bijvoorbeeld nergens in de OPT de Israëlische soevereiniteit erkennen en hebben de wettelijke plicht om de handel met de illegale Israëlische nederzettingen te verbieden.

Als onderdeel van hun verplichting om geen erkenning, hulp of bijstand te verlenen aan Israëlische schendingen, moeten staten ook de militaire, economische, financiële, academische en culturele samenwerking met alle officiële Israëlische instellingen stopzetten, omdat dergelijke samenwerking erkenning en materiële ondersteuning biedt voor de handhaving van de onderdrukking van het Palestijnse volk door de Israëlische apartheid en het vestigingskolonialisme.

In verband met oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid, zoals apartheid, zijn verantwoordelijke individuen wettelijk aansprakelijk, evenals de staat Israël. Alle staten, in het bijzonder die 124 staten die het Statuut van Rome van het ICC hebben geratificeerd, hebben daarom de aanvullende wettelijke verplichting om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken voor de rechter worden gebracht.

De 107 staten die het VN-Verdrag inzake de bestrijding en bestraffing van de misdaad van apartheid hebben geratificeerd, hebben niet alleen onder internationaal gewoonterecht, maar ook onder dit verdrag alle bovengenoemde verantwoordelijkheden van derde staten. In overeenstemming met de brede definitie van "de staat" in het internationaal recht, zijn deze wettelijke verplichtingen niet alleen verschuldigd door nationale regeringen. Ze worden gedeeld door alle staatsentiteiten, waaronder nationale, regionale en lokale overheden en autoriteiten, parlementen en rechtbanken.

Bedrijven

Bedrijven en andere particuliere entiteiten moeten de internationale humanitaire en mensenrechtenwetgeving respecteren en zich onthouden van elke betrokkenheid bij deze ernstige Israëlische schendingen van het internationaal recht of deze beëindigen. Als ze dat niet doen, zijn privé-entiteiten wettelijk aansprakelijk via hun vertegenwoordigers en CEO's. Met betrekking tot zaken in de OPT heeft de VN-Mensenrechtenraad bevestigd dat bedrijven alle zakelijke betrokkenheid bij de illegale nederzettingen van Israël moeten beëindigen. In 2016 besloot de Raad een openbare VN-database op te zetten met bedrijven die nog steeds betrokken zijn bij het Israëlische bezettingsregime.

Als het op de juiste manier wordt gebruikt, is het internationaal recht een belangrijk, ondersteunend instrument voor pogingen om een einde te maken aan de Israëlische onderdrukking van het Palestijnse volk en om een einde te maken aan de medeplichtigheid van staten en particuliere bedrijven. Het is belangrijk om onze belangenbehartiging te richten op de ernstige Israëlische schendingen die hierboven zijn genoemd, aangezien dit de schendingen zijn die wettelijke verplichtingen veroorzaken voor alle staten om actie te ondernemen tegen Israël en tegen verantwoordelijke personen, inclusief CEO's van betrokken bedrijven.

De wettelijke verantwoordelijkheden van derde staten en individuen in verband met de Israëlische apartheid en bevolkingsoverdracht en etnische zuivering zijn niet beperkt tot het bezette Palestijnse gebied. Ze gaan terug tot 1948 toen ze voor het eerst begonnen.

Wanneer we actie ondernemen om staten en bedrijven verantwoordelijk te houden voor hun wettelijke verplichtingen in verband met schendingen zoals apartheid en bevolkingsoverdracht, inspanningen voor vrijheid, gerechtigheid en gelijkheid van het hele Palestijnse volk - vluchtelingen, burgers van Israël en degenen in de bezette Palestijnse Grondgebied - worden ondersteund door internationaal recht.

Verder lezen over dit onderwerp:

Advocating for Palestinian Rights in conformity with International Law: Guidelines An outcome document of the conference “Law and Politics: Options and Strategies in International Law for the Palestinian People”, Birzeit University Institute of Law, 8-9 May 2013.

Legal Memorandum on State Responsibility in Relation to Israel’s Illegal Settlement Enterprise Published by Al Haq, July 2012

Same Game, Different Rules: Practices and Policies of Racial Discrimination by the Occupying Power in the Occupied Palestinian Territories, Legal Brief, Diakonia, May 2016.

Internationale steun voor de misdaden van Israël

Israël is alleen in staat om zijn systeem van apartheid en vestigingskolonialisme over het Palestijnse volk te handhaven dankzij de steun die het ontvangt van wereldregeringen, bedrijven en instellingen. Ondanks haar overduidelijk illegale en criminele regime en herhaalde veroordelingen voor haar oorlogsmisdaden, is Israël niet ter verantwoording geroepen.

Met name de VS, Canada en de EU ondermijnen systematisch pogingen om Israël ter verantwoording te roepen door de VN en het Internationaal Strafhof. Sommige regeringen gaan zelfs nog verder en zijn direct medeplichtig aan het plegen van Israëlische misdaden.

De VS heeft bijvoorbeeld van plan in de periode 2009-2018 militaire hulp aan Israël verleend ter waarde van $ 30 miljard. De EU verstrekt fondsen en staat deelname aan EU-programma's toe aan Israëlische bedrijven en instellingen ondanks hun betrokkenheid bij oorlogsmisdaden, apartheid en vestigingskolonialisme.

Dergelijke medeplichtigheid is niet beperkt tot westerse landen - India en verschillende andere landen in het zuiden van de wereld hebben de afgelopen jaren een nauwe samenwerking met Israël ontwikkeld, vooral met betrekking tot militaire handel. Deze grotendeels onvoorwaardelijke steun aan Israël is deels te danken aan de enorme invloed van Israëls lobby en pro-Israëlische organisaties in westerse hoofdsteden, vooral in de VS en Europa.

Zoals het veelgeprezen boek The Israel Lobby van professoren John Mearsheimer en Stephen Walt laat zien, is Israël vrijwel immuun voor kritiek op het Amerikaanse congres. De Israëlische lobby in de VS kan ervoor zorgen dat critici van Israël geen belangrijke banen in het buitenlands beleid krijgen. Gelijkaardige netwerken van machtige pro-Israëlische organisaties bestaan ​​in Europa en elders.

Belangrijk is dat de groei van de BDS-beweging de macht van de Israël-lobby steeds meer begint te ondermijnen. Bovendien zien veel regeringen en elites de nauwe banden met het Israëlische apartheidsregime ook als het dienen van hun eigen belangen. Voor de VS bijvoorbeeld is de controle over de olievoorraden in het Midden-Oosten van cruciaal belang voor de wereldwijde hegemonie en wordt Israël beschreven als een "onmisbare steun" voor de Amerikaanse macht in de regio.

De voormalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Alexander Haig beschreef Israël als "het grootste Amerikaanse vliegdekschip ter wereld ... gelegen in een kritieke regio voor de Amerikaanse nationale veiligheid". Bovendien maakt de rol van Israël als belangrijke ontwikkelaar en exporteur van wapens en geavanceerde militaire technologie, waaronder drones, het land in toenemende mate tot een belangrijke strategische bondgenoot over de hele wereld voor staten die militaire macht zoeken en/of hun eigen bevolking onderdrukken.

Medeplichtige bedrijven

Veel buitenlandse en transnationale bedrijven dragen bij aan de Israëlische apartheid en het vestigingskolonialisme, onder meer door te opereren in illegale Israëlische nederzettingen en door op te treden als contractanten voor het Israëlische leger. Ze leveren de apparatuur, diensten en infrastructuur die Israël helpen de Palestijnen te onderdrukken en hun hun rechten te ontzeggen.

Bijvoorbeeld: G4S - levert veiligheidsdiensten en uitrusting aan de Israëlische autoriteiten, waaronder het leger en de Israëlische gevangenisdienst, voor de werking van gevangenissen waar Palestijnse politieke gevangenen worden vastgehouden en onderworpen aan marteling.

HP - levert de technologie die het racistische ID-kaartsysteem gebruikt dat door Israël wordt gebruikt om zijn systeem van rassenscheiding te beheren en de Palestijnen de vrijheid van verkeer en een breed scala aan andere fundamentele rechten te ontnemen.

Lees meer in de paragraaf over economische boycotcampagnes

Conclusie

De schendingen van de mensenrechten door Israël zijn niet toevallig of het resultaat van het beleid van deze of gene regering. Het Israëlische regime van bezetting, vestigingskolonialisme en apartheid is opzettelijk ontworpen om Palestijnen uit hun thuisland te verdrijven en om een ​​systeem te handhaven dat Joodse Israëli's bevoorrecht ten koste van de inheemse Palestijnen.

Dit regime onderdrukt de Palestijnen en schendt elke dag hun basisrechten. Palestijnen zijn standvastig en inspirerend in hun volksverzet. Maar dit volksverzet heeft internationale steun nodig. Israël is alleen in staat om zijn regime van vestigingskolonialisme en apartheid straffeloos te handhaven dankzij internationale steun.

Regeringen slagen er niet in Israël ter verantwoording te roepen en bedrijven en instellingen over de hele wereld helpen Israël om Palestijnen te onderdrukken. De door Palestijnen geleide BDS-beweging oefent druk uit op Israël om een ​​einde te maken aan de apartheid en het vestigingskolonialisme, en op alle staten en particuliere bedrijven om hun steun aan dit onderdrukkende en criminele Israëlische regime te beëindigen.

Lees meer op onze pagina over BDS

 

BDS Nederland op Twitter