Over BDS

DocP en de wereldwijde boycot beweging

In 2005 hebben 171 maatschappelijke Palestijnse organisaties opgeroepen tot vreedzaam verzet tegen Israël. Een oproep tot boycot, desinvesteren en sancties (BDS) tegen Israël totdat het haar verplichtingen ten aanzien van de Palestijnen, conform het international recht, nakomt. Sinds 2005 is er een groeiende internationale beweging ontstaan tegen de Israëlische Apartheid. De stichting Diensten en Onderzoek Centrum Palestina (docP) zet zich in voor de drie punten in de oproep tot BDS van Palestijnse maatschappelijke organisaties van 9 juli 2005:

1. Het beëindigen van de bezetting (en het koloniseren) van het Arabisch gebied dat in juni 1967 bezet werd (VN Resolutie 242) en het afbreken van de muur ;
2. Het erkennen van de fundamentele rechten en de volledige gelijkwaardigheid van de Arabisch-Palestijnse inwoners van Israel (VN Verdrag tegen Apartheid);
3. Het respecteren, beschermen en promoten van de rechten van Palestijnse vluchtelingen om terug te keren naar hun huizen en bezittingen (VN Resolutie 194).

De oproep tot boycot, desinvesteringen en sancties is een vreedzame weg en analoog aan het middel dat de anti-apartheid beweging destijds toepaste in Zuid-Afrika. Het is, gezien de hierna beschreven situatie, nog de enige weg om via externe druk deze doelstellingen te realiseren.
Israël is de dominante en machtige partij in dit conflict. Het heeft de afgelopen decennia doorlopend en consistent laten zien dat het land en eigendommen van de inheemse Palestijnse bewoners ontneemt, hen tot tweederangs burgers en/of rechteloos maakt, hen op- of uitsluit en verdrijft. “Vredes besprekingen” tussen Israël en de Palestijnen hebben al tientallen jaren niets opgeleverd. Zeer belangrijk voor ons is, dat onze regering en die van bondgenoten toekijken en (‘namens ons’) gedogen hoe dagelijks op de Westoever, in de Negev en Galilea nieuwe huizen worden gebouwd op land van Palestijnen zonder dat deze daarmee instemmen of zelfs compensatie voor krijgen, hoe Israël internationaal recht naast zich neerlegt, VN resoluties weigert uit te voeren en uitspraken van het Internationaal Gerechtshof negeert. DocP ageert tegen het politieke zionisme zoals dat in de Staat Israël vorm heeft gekregen: een nationalistische kolonisatie beweging. DocP is tegen elke vorm van discriminatie: ieder mens is gelijkwaardig ongeacht afkomst, cultuur, geslacht, leeftijd, religie of seksuele geaardheid.

Formulering van de door docP voorgestane boycot

DocP zet zich in om BDS in Nederland te ondersteunen, te bundelen en te versterken. De ‘oproep tot boycot’ van 9 juli 2005 wordt door docP in en vanuit Nederland als volgt in daden omgezet:

  • Het overtuigen van Nederlandse consumenten, overheden en bedrijven om diensten en producten te boycotten die worden aangeboden door of in samenwerking met Israëlische bedrijven die profijt trekken uit de bezetting/blokkade.
  • Idem, die profiteren van de in wettelijke regelingen vastgelegde discriminatie op etnische gronden, de apartheid, in Israël.
  • Het bepleiten van een investeringsboycot in zulke Israëlische bedrijven.
  • Het overtuigen van consumenten, artiesten/kunstenaars en overheden in Nederland om cultureel aanbod uit Israël te boycotten, indien dat ofwel door de Israelische staat wordt gefinancierd ofwel geproduceerd of gefinancierd wordt door instellingen die de bezetting en de apartheid actief ondersteunen.
  • Het overtuigen van wetenschappers, overheden en bedrijven om geen academische contacten aan te gaan met Israëlische instellingen die een substantiële bijdrage leveren aan discriminatie/onderdrukking aldaar. Hetzelfde geldt voor contacten met wetenschappers indien zulke contacten zijn ingebed in Israëlische propaganda.
  • Het bepleiten van het opleggen van embargo’s en sancties aan Israël door Nederland, al dan niet via de Europese Unie.

De noodzaak tot boycot vervalt:
Wanneer voldaan is aan de drie eisen zoals neergelegd in de oproep tot boycot van juli 2005.

BDS: BOYCOT, DESINVESTERING EN SANCTIES

De wereldwijde oproep voor een campagne van Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS) tegen Israël, totdat het zich houdt aan het internationaal recht en de rechten voor de Palestijnen respecteert, is geïnitieerd door 170 Palestijnse organisaties in 2005, en wordt gecoördineerd door het Palestinian BDS National Committee (BNC, opgericht in 2007). BDS is een strategie die gewetensvolle mensen de mogelijkheid geeft om een effectieve rol te spelen in de Palestijnse strijd voor rechtvaardigheid.

Boycots richten hun pijlen op producten en bedrijven (zowel Israëlische als internationale) die profiteren van het schenden van Palestijnse rechten en op Israëlische sport-, culturele en academische instituten. Iedereen kan Israëlische goederen boycotten,  door geen producten te kopen die gemaakt zijn in Israël of door Israëlische bedrijven. Actievoerders- en groepen roepen consumenten op om geen Israëlische producten te kopen, en bedrijven om geen goederen te kopen of verkopen.
Israëlische culturele en academische instituten dragen direct bij aan het in stand houden, verdedigen en witwassen van de onderdrukking van de Palestijnen, terwijl Israël bewust probeert om haar internationale imago te verbeteren door middel van academische en culturele samenwerkingsprojecten. Als onderdeel van de boycot voeren academici, kunstenaars en consumenten actie tegen deze vorm van samenwerking en ‘rebranding’. Een groeiend aantal kunstenaars heeft geweigerd om te exposeren of om op te treden in Israël.

Desinvestering houdt in: het bestoken en informeren van instellingen en bedrijven die medeplichtig zijn aan het schenden van Palestijnse rechten, en er daardoor voor zorgen dat o.a. universitaire investeringen, portfolio’s en pensioenfondsen niet worden aangewend om de betreffende drijven te financieren. Deze inspanningen moedigen bedrijven aan om hun economische invloed te gebruiken om druk uit te oefenen op Israël om een einde te maken aan het systematisch ontkennen van Palestijnse rechten.

Sancties vormen een essentieel drukmiddel tegen een staat om af te dwingen dat die zijn schendingen van mensenrechten beëindigt. Israëls lidmaatschap van diverse diplomatieke en economische fora zorgt voor zowel een onverdiende vorm van respect als voor materiële ondersteuning van acties van Israël. Door de oproep tot sancties tegen Israël worden regeringen opgeroepen op om sancties op Israël te leggen om hen te dwingen het internationaal recht te respecteren en een einde te maken aan hun schendingen van Palestijnse rechten.

Of het internationale fora of individuele staten betreft, het gaat om regeringen op te roepen

Racisme en rassendiscriminatie staan lijnrecht tegenover vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid

Meer info over BDS: www.bdsmovement.net

BDS Nederland op Twitter