14 September 2018

Officiële consultatie ‘’sleepwet’: docP zet zijn bezwaren uiteen. Israël zit te dicht op onze persoonlijke gegevens.

Enkele maanden geleden heeft de regering ermee ingestemd om via een internetconsultatie de mogelijkheid te bieden om te reageren op een wijziging van de ‘sleepwet’ (Wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (WIV2017)). Deze wet is al op 1 mei 2018 van kracht geworden, maar de uitslag van het referendum over de wet vorig jaar, dwong de regering om toch met aanpassingen te komen. De reactie van docP die hieronder volledig wordt weergegeven, is voorbereid door de werkgroep Militair-Industrieel Complex Israël, kortweg: Werkgroep Militair. Deze werkgroep is ingesteld door het bestuur van docP en bestaat uit leden van zowel binnen als buiten docP.

———-

Bijdrage docP aan de internetconsultatie inzake de Wet tot wijziging van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 ingediend op 10 augustus 2018 via https://www.internetconsultatie.nl/wiv2017

Met het oog op het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2017 (WIV2017) heeft docP een campagne tegen deze wet gevoerd die zich concentreerde op het risico dat onze persoonlijke gegevens (al dan niet via de nauw met dat land samenwerkende Amerikaanse en Engelse diensten) in handen komen van Israëlische veiligheidsdiensten. Die Israëlische veiligheidsdiensten voeren niet alleen een oorlog van intimidatie en onderdrukking jegens de Palestijnse bevolking, maar combineren deze de afgelopen jaren ook in sterk toenemende mate met een ware oorlog van intimidatie, bedreiging en chantage van mensen, waaronder ook talloze Nederlanders, die begaan zijn met het lot van de Palestijnen en zich daarvoor in willen zetten.

Waar het functioneren van de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten zich sowieso al grotendeels aan parlementaire en gerechtelijke controle onttrekt, worden de agentschappen die zich met dit soort activiteiten ten aanzien van onder andere Nederlandse burgers bezighouden zelfs niet door de Israëlische regering gecontroleerd maar opereren tamelijk autonoom. Dat laatste geldt überhaupt in steeds grotere mate voor de Israëlische inlichtingen- en veiligheidssector waarvan de laatste jaren hele onderdelen zijn geprivatiseerd en zich actief op de wereldwijde markt van inlichtingen- en veiligheidstechnologie bewegen waar ze in sommige sectoren marktleider zijn. De banden tussen deze geprivatiseerde onderdelen met de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten zijn echter nooit verbroken en zo is het niet onwaarschijnlijk dat informatie over Nederlandse burgers die door Nederlandse inlichtingen- en veiligheidsdiensten (niet alleen de AIVD en de MIVD, maar ook de politie, douane en private beveiligingsbureaus) verwerkt wordt met behulp van door deze bedrijven geleverde technische middelen, bij de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten terecht komen.

Onze bezwaren tegen de WIV2017 zijn dan ook de structurele samenwerking met buitenlandse (waaronder dus ook de Israëlische) inlichtingen en veiligheidsdiensten waarbij ook niet door de eigen AIVD of MIVD geëvalueerde gegevens (waaronder het via de befaamde ‘sleepnet’ verkregen materiaal van burgers waar de eigen diensten geen verdenking tegen koesterden) aan deze buitenlandse diensten werden aangeleverd. Daarbij wijzen we er nogmaals op dat het toezicht op de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten in verste verte niet voldoet aan wat de Nederlandse wetgever op dat punt voor zichzelf als norm heeft gesteld en feitelijk ook van haar structurele samenwerkingspartners verwacht. Een tweede bezwaar is het volstrekt ontbreken van controlemechanismen om tegen te gaan dat de voor het inlichtingen- en veiligheidswerk ingezette technologische systemen buiten alle gemaakte afspraken om gegevens doorspelen aan derden cq. aan de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten die nog steeds nauwe banden onderhouden met geprivatiseerde onderdelen die inmiddels als technologieleverancier (ook aan Nederland) actief zijn. Zie ook: https://www.docp.nl/sleepwet-helpt-israelische-onderdrukking-en-apartheid-stem/

Een illustratie van de wegen waarlangs gegevensuitwisseling met Israël Nederlandse belangen kan aantasten is de recente verkiezingscampagne in Hongarije. Hongarije is een land waarover de EU en Nederland zich terecht zorgen maken voor wat betreft de rechtsstaat. Verschillende bronnen (waaronder: https://www.politico.eu/article/viktor-orban-israeli-intelligence-firm-targeted-ngosduring-hungarys-election-campaign-george-soros/) meldden dat tussen december 2017 en maart 2018 door het private Israëlische inlichtingenbedrijf Black Cube, Hongaarse NGO’s en individuen in een ‘undercover’ actie tot doelwit werden gemaakt van een agressieve anti-George Soros campagne. De timing van de operatie maakt het waarschijnlijk dat deze past in de recente toenadering tussen de regeringsleiders van Hongarije en Israël. Het is één van vele mogelijke voorbeelden. De essentie is: ook al zal – meestal – het directe verband in zulke operaties nimmer onomstotelijk bewezen worden, de reputatie van Israël dwingt tot het uitsluiten van dat land van uitwisseling van gegevens met ’bevriende’ landen.

Gezien deze en talloze andere bezwaren die tegen de WIV2017 zijn aangevoerd hadden regering en parlement naar onze overtuiging de uitslag van het referendum van 21 maart jl. die een “afwijzende uitspraak” inhield volledig moeten accepteren en tot volledig nieuwe wet moeten komen die recht deed aan de aangevoerd bezwaren. In plaats daarvan is gekozen voor een ‘reparatiewet’ waarmee in de eerste plaats een aantal slordigheidjes worden hersteld en in de tweede plaats een aantal cosmetische veranderingen worden aangebracht waarmee de regering recht zegt te doen aan de uitslag van het referendum. In onze ogen is dat geenszins het geval. Ons bezwaar tegen de structurele samenwerking met de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten (direct of via de Amerikaanse of Engelse) wordt namelijk geenszins ondervangen door de toezegging om nog in het lopende kalenderjaar tot een ‘wegingsnotitie’ met de betreffende diensten te komen. Ons bezwaar over de door de diensten aangeschafte of nog aan te schaffen Israëlische of door sterk met Israël verbonden bedrijven geleverde technische systemen hebben we überhaupt niet teruggevonden in maatregelen die de regering heeft aangekondigd om volgens haar recht te doen aan de referendumuitslag.

Aan beide bezwaren is volgens ons ook alleen maar tegemoet te komen door elke vorm van samenwerking met de Israëlische inlichtingen- en veiligheidsdiensten en de hiermee nauw verbonden bedrijven uit te sluiten.

———-

de redactie

BDS Nederland op Twitter