11 February 2022

Brief van de FNV aan VN-Secretaris Generaal Antonio Guterres

Naar aanleiding van het uitkomen van een rapport over de uitbuiting van Palestijnse werknemers als gevolg van de uitbreiding en de verdieping van de bezetting en de illegale nederzettingen van de hand van de International Trade Union Confederation (ITUC)  stuurden FNV-voorzitter Tuur Elzinga en FNV-internationaal secretaris Petra Bolster een brief naar VN-secretaris generaal Antonio Guterres.

In deze brief wordt aangedrongen op het bijeenroepen van een nieuwe internationale vredesconferentie over de kwestie Israel-Palestina, waarbij mensenrechten voor iedereen, en meer bepaald de rechten van de Palestijnen op zelfbeschikking, terugkeer en veiligheid ten aanzien van Israelische misdaden en mensenechtenschendingen centraal staan. Palestina moet nu als volwaardige staat erkent worden, stelt de brief. Het onderstreept dat door de Israëlische annexatie van Palestijns land, de plundering van hulpbronnen en de uitbreiding van illegale nederzettingen, én door de rol van multinationale ondernemingen die daaraan bijdragen en ervan profiteren de tweestatenoplossing steeds verder uit zicht raakt.

Op basis van deze analyse doet de FNV in de brief een nog concreter verzoek aan de VN-secretaris generaal: het mogelijk maken van het bijwerken en actualiseren van de VN-database van bedrijven die betrokken zijn bij Israels illegale nederzettingen in sinds 1967 bezet Palestijns gebied, in overeenstemming met VN-mensenrechtenraadsresolutie 31/36.

De brief onderstreept dat het schrappen van bedrijven van deze lijst die zich inmiddels uit deze illegale kolonies hebben teruggetrokken evenals het daarop toevoegen van bedrijven die daar wel actief zijn, firma’s er toe moet aanzetten om hun banden met Israels’ illegale nederzettingenonderneming door te snijden cq. hen ervan moet weerhouden om die banden aan te gaan.

“The FNV has fully welcomed the publishing of the UN Database of 112 companies operating in illegal Israeli settlements on Palestinian land. We recall that the mandate provided by resolution 31/36, included the annual update of the database and recommended “that the Human Rights Council establish a group of independent experts, with a time-bound mandate, to report directly to the council for such a purpose.”

“Adding and removing companies from the long-awaited database creates a necessary incentive and deterrent against engaging with Israel’s illegal settlement industry, as mandated by Human Rights Council resolution 31/36”

 

De brief sluit af met een oproep aan de VN-secretaris generaal om de benodigde financiële middelen ter beschikking te stellen voor deze update van de VN-database en daarmee te werken aan de beëindiging van bedrijfsmatige medeplichtigheid aan Israels’ illegale bezetting en mensenrechtenschendingen. Mogelijk is het voor het eerst dat de FNV zich zo concreet uitlaat over de noodzaak om economische medeplichtigheid aan Israels’ bezettings- en kolonisatiepolitiek uit te bannen!

BDS Nederland op Twitter