6 January 2024

DRINGEND verzoek van Palestina aan staten die partij zijn bij het Genocideverdrag: Steun Zuid-Afrika’s rechtszaak tegen Israël voor zijn genocide in Gaza

2 januari 2024- Het Palestinian Anti-Apartheid Coordinating Committee (PAACC), bestaande uit de Anti-Apartheids afdeling van de Palestine Liberation Organization (PLO), BDS-beweging, Palestinian Human Rights Organization Council (PHROC) en de Palestinian NGO Network (PNGO), verwelkomt Zuid-Afrika’s verzoek bij het Internationale gerechtshof (IGH) om Israël te vervolgen wegens het schenden van het Genocideverdrag in Gaza.

Zuid-Afrika bevestigd dat

“Israël schuldig was, nog steeds is en riskeert zich nog verder schuldig te maken aan genocidale daden tegen de inwoners van Gaza.”

Ook verzoekt Zuid-Afrika dat het Internationaal Gerechtshof (IGH) voorlopige maatregelen neemt om de rechten van de Palestijnen te beschermen tegen “verdere, ernstige en onherstelbare schade.”
Een groot aantal VN-experts hebben de humanitaire situatie in Gaza omschreven als “apocalyptisch” en waarschuwen voor een “genocide in de maak.” Honderden Internationale rechtsgeleerderen waaronder genocide-experts en een topfunctionaris van de Verenigde Naties voor mensenrechten sluiten zich hierbij aan.

Wij roepen alle verdragsluitende partijen in het Genocideverdrag op om dringend de procedures en voornamelijk de door Zuid-Afrika verzochte maatregelen volledig te steunen. Daarmee pleiten wij voor een onmiddellijke opschorting van militaire operaties en tot uitvoering van alle maatregelen om genocide te voorkomen. Waaronder het herroepen van militaire bevelen die uitzetting van de inwoners in Gaza afdwingen, alsook het garanderen van toegang tot voldoende voedsel, water, brandstof en humanitaire hulp.

Onze coalities en netwerken, gerepresenteerd door het Palestijnse politieke leiderschap en de verschillende takken binnen het Palestijnse maatschappelijk middenveld, steunen  de procedures volledig die essentieel zijn om ervoor te zorgen dat de verdragsluitende partijen voldoen aan hun internationale verplichtingen om een einde te maken aan het risico op genocide en genocidale daden. Er wordt dringend verzocht om een goedkeuring en toepassing van alle gevraagde voorlopige maatregelen om daarmee een halt te roepen aan de genocidale vernietiging van het Palestijnse volk.

Verder waarschuwen wij dat de derde staten die bewust wapens en materiaal aan Israël leveren en daarmee de wrede daden zoals genocide steunen, ook verantwoordelijk worden gehouden voor het bijdragen aan internationale onrechtmatige daden en het schenden van de jus cogens-normen van het internationaal recht. Daarnaast benadrukken wij dat de huidige genocide alleen volledig kan worden beëindigd als de hoofdoorzaken die ten grondslag liggen aan de vernietiging van het Palestijnse volk worden aangepakt, waaronder het opheffen van de 16-jarige belegering waarbij 2,3 miljoen Palestijnen in Gaza gevangen worden gehouden, het beëindigen van de illegale bezetting en het terugtrekken van de bezettende bestuur en krijgsmachten, de ontmanteling van het apartheidsregime aan beide kanten van de groene lijn, de verwezenlijking van het recht op zelfbeschikking van de Palestijnen en het recht van de Palestijnse vluchtelingen om terug te keren.

PAACC verwelkomt de steun van the Organization of Islamic Cooperation (OIC) voor de rechtszaak van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof en roept de Liga van Arabische staten, de Afrikaanse Unie, de BRICS, de Beweging van Niet-Gebonden Landen en andere regionale en subregionale blokken op om dringend en publiekelijk de procedures te steunen. Het IOC heeft erkend dat “de willekeurige aanvallen van Israël, de bezettende macht, op de bevolking en de duizenden Palestijnen, waarbij voornamelijk vrouwen en kinderen, heeft gedood, verwondt en opzettelijk ontheemd.” Samen met de ontzegging van basisbehoeften, humanitaire hulp en de vernietiging van huizen, gezondheids-, onderwijs- en religieuze instellingen vormt dit in zijn geheel een massale genocide. In november 2023 bevestigde de gezamenlijke top van de OIC en de Arabische Liga opnieuw “de centraliteit van de Palestijnse kwestie” en verzette zich stellig tegen de etnische zuivering van de Palestijnse inwoners in Gaza. Ook riepen zij alle landen op om “te stoppen met het exporteren van wapens en munitie naar Israël, die door hun leger en terroristische kolonisten worden gebruikt om het Palestijnse volk uit te moorden en daarmee ook hun huizen, ziekenhuizen, scholen, moskeeën, kerken en levensvoorzieningen te vernietigen,” en daarmee te voldoen aan hun wettelijke verplichtingen onder het internationaal recht.

Volgens Israëlische rapporten, is Israël erg bezorgd dat het Internationaal Gerechtshof hen zal aanklagen wegens genocide. De Israëlische militairen en inlichtingenofficieren hebben toegegeven dat in het Israëlische apartheidsregime “alles met opzet wordt gedaan” en verantwoordelijk is voor de grootschalige verwoestingen en massamoorden op burgers in Gaza. Oxfam en Palestijnse mensenrechten organisaties veroordelen Israels gebruik van “hongersnood als oorlogswapen”, en volgens de rapporten van deskundigen heeft de opkomende hongersnood in Gaza “zelfs de opkomende hongersnoden in Afghanistan en Jemen van de afgelopen jaren overschaduwd.”

Bijna twee miljoen Palestijnen zijn gedwongen ontheemd. Acht slaan op Israëls “ver teruggaande  geschiedenis met gedwongen ontheemding van het Palestijnse volk”, heeft een VN-expert op het gebied van intern ontheemden gezegd dat de oorlog van Israël “het doel heeft de meerderheid van de Palestijnse bevolking te deporteren.” De commissaris-generaal van de UNRWA heeft ook gewaarschuwd voor “gedwongen ontheemding”, die zowel mensenrechten- en politieke leiders erkennen als middel om de bevolking van Gaza in zijn geheel te vernietigen en als fundamenteel doel van de aanhoudende genocide. Door de zichtbaarheid van Israels propaganda die zijn praktijken ontremt een etnische zuivering onder een humanitair mom probeert te bewerkstelligen, waarschuwt de VN-rapporteur voor de mensenrechten in de bezette Palestijnse gebieden dat de personen betrokken bij de misdaad van gedwongen ontheemding onderzocht en vervolgd kunnen worden op grond van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof.

De secretaris-generaal van de VN heeft Gaza omschreven als een “crisis van de menselijkheid” en een “begraafplaats voor kinderen.” Hij doet een beroep op artikel 99 van het VN-handvest ter benadrukking van de ernstige bedreiging voor veiligheid en wereldvrede door de oorlog die Israël voert tegen de inwoners van Gaza. PAACC wilt de derde staten erop attenderen dat wanneer die staten meewerken aan het stoppen van de genocide, zij ook bijdragen aan het herstel van het  internationaal recht die al ondermijnd wordt.

Terwijl de Verenigde Staten en een aantal Europese machten de voortdurende genocide van Israël bewapenen, financieren en anderszins mogelijk maken, slagen veel andere staten er niet in om hun wettelijke en morele verplichtingen na te komen en daarmee de genocide te voorkomen. De globale overheersing van een aantal westerse hegemonische staten over internationale organisaties, waaronder de VN-Veiligheidsraad, het Internationaal Strafhof, het Internationaal Olympisch Comité, de FIFA, enz., heeft geleid tot een onvermogen om wettige sancties op te leggen aan Israël en legt daarmee de hypocrisie van die westerse staten en de diep gegraven kloof tussen het Globale Zuiden en Noorden bloot.

Palestijnse mensenrechtenorganisaties hebben Zuid Afrika’s verzoek aan het internationaal gerechtshof dan ook resoluut verwelkomd als “een luide oproep aan de internationale gemeenschap voor het prioriteren van aansprakelijkheid, het tegen gaan van straffeloosheid en op te komen voor de beginselen van de mensenrechten.”

PAACC herinnert alle verdragsluitende partijen betrokken bij het Genocideverdrag aan hun wettelijke verplichting om “maatregelen te nemen ter voorkoming van genocide”, maar ook “genocide zelf te bestraffen, onder meer door het invoeren van relevante wetgeving en daders te vervolgen.” Dit omvat universele jurisdictie. Het is urgenter dan ooit, nu de wereld getuige is van een genocide die live gevolgd kan worden, veroorzaakt door het niet vervolgen van misdaden en een algehele overtuiging dat de mensen met macht het bij het juiste einde hebben. Verdragsluitende partijen moeten voldoen aan hun internationale wettelijke verplichtingen om een einde te maken aan de genocide, onder meer door het toepassen van wettige, evenredige sancties tegen het apartheidsregime van Israël, te beginnen met een wapen embargo tussen Israël en de verdragsluitende partijen. Wij roepen de partijen dringend op het verzoek van Zuid-Afrika om Israël te vervolgen voor genocide en oorlogsmisdaden volledig te steunen, en daarmee de systematische uitroeiing van het Palestijnse volk te voorkomen.

 

BDS Nederland op Twitter