26 January 2019

Beveiligd: Beveiligd: Beveiligd: EU 2019 verkiezingsprogramma, brief aan SP

Aan: de SP Programmacommissie

16 januari 2019

Onderwerp: EU 2019 verkiezingsprogramma

 

Geachte Programmacommissie,

Wij hebben niet van u van te voren een concept verkiezingsprogramma ontvangen. Derhalve hebben wij het advies opgevolgd van mevrouw Sadet Karabulut, lid van uw Tweede Kamer fractie SP, en komen wij onderstaand met een aantal aandachtspunten / suggesties. Deze punten hebben zoveel mogelijk betrekking op het Europees Buitenlands beleid inzake Israël en de (bezette) Palestijnse Gebieden. Daarbij hebben wij ook met een schuin oog gekeken naar hetgeen u in uw Europese verkiezingsprogramma van 2014 hebt geschreven.

1. Nederland is het land van de vrede en recht. In Den Haag zijn gezeteld het Internationaal
Gerechtshof en het Internationaal Strafhof

De SP zal in internationaal verband meewerken aan het bevorderen van de rechtsorde. Derhalve zal
er kritisch worden gekeken naar de rol van minister-president Netanyahu en zijn ministers als het
gaat om onder meer de Gaza oorlogen 2009 en 2014.

2. Een Twee-Statenoplossing voor Israël en Palestina

Een twee-statenoplossing, zoals dit in resoluties van de VN is vastgelegd, is verder weg dan ooit.
Onderhandelingen onder Amerikaanse leiding zijn herhaaldelijk mislukt. Derhalve is het van belang
dat de EU hier nu het voortouw in neemt.

De BDS beweging neemt geen positie in als het gaat om de erkenning van een Palestijnse Staat of om de keuze als het gaat om Eén Staat of Twee Staten. Voor de BDS beweging gaat het om het beeindigen van de bezetting van 1967 van Israël; gelijke rechten voor alle Palestijnen (binnen / buiten 1948 gebieden); en het recht op terugkeer voor alle Palestijnse vluchtelingen.

Er wordt echter steeds meer getwijfeld of een Palestijnse Staat nog wel levensvatbaar is. Door onder meer het aannemen van de recente ‘Natiestaat wet,’ is de Staat Israël formeel een zogenaamde Apartheid Staat geworden, die haar Joodse bevolking bevoordeelt ten opzichte van de Palestijnse bevolking. Vanuit Nederland / Europa moeten wij niet meer focussen op welk staatsmodel – één Staat / Twee Staten – het meest geëigend is om de ontstane Apartheidsstaat Israël te ontmantelen, maar meer op de afbraak van de Apartheid zelf.

Doordat Israël doorgaat met het illegaal bouwen van woningen in bezet Palestijnse gebied moeten
maatregelen hiertegen genomen worden. Dat kan onder meer door het opschorten van de
‘Associatieovereenkomst’, die Israël belastingvoordeel geeft bij de export van producten naar de
landen van de EU. De Europees-Israëlische betrekkingen moeten niet geïntensiveerd worden zolang Israël doorgaat met het schenden van het internationaal recht.

Er zal van buiten af internationale druk op Israël moeten worden uitgeoefend . Dit kan door boycot, desinvesteringen, sancties en of diplomatieke stappen die ‘pijn’ doen, zoals het eerder genoemde opschorting van de ‘Associatieovereenkomst’.

3. Beeindiging van de bezetting van de Palestijnse gebieden

BDS dringt er op aan dat Israël de bezetting van de Palestijnse gebieden beëindigt. Dit door
bijvoorbeeld de muur op het Palestijnse grondgebied af te breken, de economische blokkade van
Gaza op te heffen, de illegale nederzettingen te ontmantelen en zich terug te trekken uit de in 1967 bezette gebieden, inclusief Oost-Jeruzalem en de Golan Hoogvlakte.

4. Handel / Investeringen van en in de bezette Palestijnse gebieden

Import van goederen door de EU van goederen die in de bezette gebieden zijn geproduceerd dient te worden verboden. Een dergelijk verbod zou ook moeten gelden voor ondernemingen die producten en of diensten vanuit Europa aanbieden die worden ingezet op de Palestijnse bezette gebieden dan wel Europese banken en of pensioenfondsen die investeren en beleggen in Israëlische ondernemingen die actief zijn in de bezette Palestijnse gebieden.

5. Veiligheid en privacy

De ontwikkelingen in de Verenigde Staten, China en Israël zijn zorgwekkend als het gaat om de
veiligheid en de bescherming van de privacy van haar burgers. Zeker als je dit vergelijkt met de stand van zaken in Europa. Wij moeten daarom minder afhankelijk worden van de software-diensten van ondernemingen, die in deze landen opereren en of in deze landen hun huis basis hebben. Nederland / Europa moet niet langer op dit gebied samenwerken met onder meer Israëlische bedrijven voor het verzamelen, delen en uitwisselen van informatie over onze burgers.

6. Maak van de NAVO geen agressieve interventiemacht

Er is sprake van een tendens van de ontwikkeling van de regionaal en op Europa gerichte oude NAVO naar een wereldwijd opererende NAVO. BDS is geen voorstander van samenwerking van de NAVO met de Staat Israël en of het Israelische Defensie Leger (IDF) op welk niveau dan ook. Contacten en samenwerkingsverbanden, die er zijn, moeten zo spoedig mogelijk worden beëindigd.

Gezien Israëls grootschalig en buiten proportioneel geweld tegen de Palestijnse bevolking pleiten wij ervoor dat er tegen Israël een wapenembargo wordt uitgevaardigd. In dit verband wijzen wij u op de ECCP op roep “Geen EU geld naar de Israëlische Wapenindustrie”. Dit is hier te zien:
http://www.eccpalestine.org/wp-content/uploads/2018/04/Call_signatories-Dutch2.pdf

7. Internationale samenwerking en mensenrechten

BDS bepleit ook de opschorting door de EU van de Associatieovereenkomst met Israël , wegens
schending van de mensenrechten van de Palestijnse bevolking in de Palestijnse bezette gebieden en Gaza.

8. Antisemitisme

BDS wilt u ook wijzen op de IHRA definitie. De Israëlische en of zionistische lobby wil Nederland /
Europa de IHRA definitie van antisemitisme invoert om de BDS beweging aan banden te leggen.

De BDS beweging strijdt tegen alle vormen van racisme, inclusief antisemitisme. De BDS beweging
zet zich in tegen de Zionistische kolonisatie van Palestina, en de etnische zuivering die daar plaats
vindt, is tegen de Israëlisch bezetting van de Westelijke Jordaan oever, Gaza, Oost Jeruzalem en de
Golan Hoogvlakte ( die allemaal bezet werden in 1967, een bezetting die werd veroordeeld door de VN Resolutie 242), tegen de discriminatie van de Palestijnen binnen de 1948 gebieden en voor het recht op terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen zoals beloofd in de VN Resolutie 194). Verder, is er resolutie 2334, die in december 2016 is aangenomen door de VN Veiligheidsraad, bevestigend dat de nederzettingen in strijd zijn met internationaal recht, en dat Israel onmiddellijk moet stoppen met de bouw.

Veel Joden overall op wereld, in Europa, de Verenigde Staten, enz. – vooral diegenen die tegen het
Zionisme zijn – zijn actief in de BDS beweging.

9. Omstreden wapens aan banden leggen

Op afstand bestuurde bewapende en onbemande vliegtuigen, drones, zoals ingezet in Gaza en de
bezette Palestijnse gebieden, moeten beperkt worden. Deze wapensystemen verlagen de drempels
voor de inzet van dodelijk geweld en maken in de praktijk (bijvoorbeeld in Gaza) veel burgerslachtoffers.

Drone oorlogvoering pakt daarnaast gemakkelijk contraproductief uit. Internationaalrechtelijk zijn
dergelijke luchtaanvallen bovendien geregeld omstreden. Inzet van wapens die volledig autonoom
op kunnen treden, zonder tussenkomst van mensen, zou verboden moeten worden. Het is van groot belang dat er scherp wordt toegezien op de naleving van het internationaal verdrag tegen
clustermunitie.

10. Kernwapens

Nucleaire wapens dragen niet bij aan het behoud en het bevorderen van vrede en veiligheid binnen Europa en het of Midden Oosten. Alle kernwapens binnen Nederland / Europa moeten worden vernietigd dan wel worden teruggestuurd naar de Verenigde Staten. Voorts zal Nederland / Europa ervoor pleiten dat er een Europees beleid komt, gericht op een kernwapenvrij Midden Oosten. Uitbreiden van het kernwapenarsenaal in Europa is uit den boze. Daarom is BDS ook geen
voorstander van het huidige NAVO-plan voor een raketschild, dat onze Europese veiligheid eerder
verkleint dan vergroot door toename van tegenstellingen met de landen buiten de NAVO.

Tot slot pleiten wij voor een positieve vermelding van BDS (Boycot, Desinvestering en Sancties) tegen Israël in uw verkiezingsprogramma. Wij verzoeken u een duidelijke stem te laten horen, dat u deze beweging steunt.

Hoogachtend,

Sonja Zimmerman
Voorzitter DocP

BDS Nederland op Twitter