26 January 2024

Grote nederlaag voor Israël: het ICJ acht het aannemelijk dat Israël genocide pleegt in Gaza.

Publiek statement- 26 Januari 2024

De Palestijnen roepen op tot maximale druk om de genocide te stoppen en de apartheid te ontmantelen

Het Internationale Gerechtshof (ICJ) heeft vandaag geschiedenis geschreven. Het bevestigde de plausibiliteit van Zuid-Afrika’s  beschuldiging op grond van het Genocideverdrag dat “Israël zich heeft bezig gehouden, nog steeds bezighoudt en nog meer risico’s loopt zich bezig te houden met genocidale daden tegen het Palestijnse volk in Gaza.” Het ICJ legt Israël op om verdere genocidale daden te voorkomen en het leger ervan te weerhouden dergelijke daden te begaan. Ook moet Israël toegang verzekeren voor het binnen komen van voedsel, water, medicijnen en andere humanitaire behoeften in de bezette en belegerde Gaza strook.

Het Palestijnse Anti-Apartheid Coördinatiecomité (PAACC), bestaande uit de Anti-Apartheid Afdeling van de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie (PLO), het Anti-Apartheidscomité van de Palestijnse Nationale Raad (PNC), de BDS-beweging, de Palestijnse Raad voor de Mensenrechtenorganisatie (PHROC)
en het Palestijnse NGO-netwerk (PNGO), is zeer verheugd over het historische besluit van het ICJ.

De beslissingen van het ICJ zijn definitief, bindend en niet vatbaar voor hoger beroep. Alle verdragsluitende staten moeten aan hun wettelijke verplichtingen voldoen door eenzijdig en collectief de haalbare maatregelen na te komen om er dringend en definitief voor te zorgen dat Israël de beslissing van de rechtbank respecteert en de door de rechtbank bevolen voorlopige maatregelen volledig en onverwijld uitvoert.

Hoewel het Hof er niet in slaagde expliciet een onmiddellijk en permanent staakt-het-vuren te bevelen om de genocide te stoppen, moeten de verdragsluitende staten nu meer dan ooit onder druk worden gezet om hun wettelijke verplichtingen na te komen en Israël een staakt-het-vuren op te leggen.

Het besluit van het Internationaal Gerechtshof legt nu een grotere juridische – om nog maar te zwijgen van morele – verantwoordelijkheid op de schouders van verdragsluitende staten die het internationale recht respecteren, het maatschappelijk middenveld en gewetensvolle mensen wereldwijd om Israël verantwoordelijk te houden voor de voortdurende genocide en daarmee te helpen aan het ontmantelen van Israëls systeem van onderdrukking.

Alle staten, bedrijven en instellingen, inclusief mediabedrijven, die medeplichtig zijn aan welk aspect dan ook van Israëls 75 jaar oude regime van vestigingskolonialisme, apartheid en militaire bezetting moeten een einde maken aan deze medeplichtigheid en ter verantwoording worden geroepen voor het medeplegen van oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid, en aannemelijk ook genocide. Derde staten die bewust wapens, materiaal en andere steun aan Israël hebben geleverd voor het gebruik bij wreedheden, waaronder genocide, moeten ter verantwoording worden geroepen voor hun bijdrage aan internationaal onrechtmatig handelen en schendingen van de jus cogens-normen van het internationaal recht.

Na de historische beslissing van het Internationaal Gerechtshof dat het aannemelijk is dat Israël  genocide pleegt, en gezien het feit dat de staten die partij zijn bij het Genocideverdrag een erga omnes verplichting hebben om de misdaad van genocide te voorkomen, moeten de staten het volgende:

• Het opleggen van een militair embargo in twee richtingen aan Israël, werken aan de invoering van een verplicht wapenembargo bij de VN, andere strafmaatregelen nemen om Israëls genocidale daden te voorkomen en te onderdrukken, en de beëindiging van het verstrekken van economische en diplomatieke steun daaraan.

• Het opleggen van wettige en proportionele economische sancties en andere tegen maatregelen aan Israël, inclusief het opzeggen van alle vrijhandels- en samenwerkingsovereenkomsten, totdat het zich houdt aan zijn verplichtingen uit hoofde van het internationaal recht.

• Onmiddellijk actie ondernemen om Israël te verdrijven uit internationale fora, waaronder de UNGA, het Internationaal Olympisch Comité, de FIFA en anderen, zoals apartheid Zuid-Afrika was.

• Staten die partij zijn bij het Internationaal Strafhof (ICC) moeten druk uitoefenen op de aanklager om snel vooruitgang te boeken in het onderzoek naar alle oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide gepleegd door Israëlische daders tegen het Palestijnse volk, en om onmiddellijk en zonder verder uitstel tot arrestatie over te gaan voor de

• Staten die partij zijn bij het Internationaal Strafhof (ICC) moeten druk uitoefenen op de aanklager om snel vooruitgang te boeken in het onderzoek naar alle oorlogsmisdaden, misdaden tegen de menselijkheid en genocide gepleegd door Israëlische daders tegen het Palestijnse volk, en om onmiddellijk en zonder verder uitstel tot arrestatie over te gaan van de dossiers van voor de rechtszaak, sinds 2014. Ze moeten er ook voor zorgen dat het Hof over alle middelen beschikt om de levensvatbaarheid van het onderzoek naar de situatie in Palestina te garanderen.

• Het arresteren en vervolgen, onder meer door toepassing van universele jurisdictie, van onder meer Israëlische staatsburgers, overheidsfunctionarissen, of personen aanwezig op hun grondgebied of binnen hun jurisdictie, die hebben aangezet tot genocide, dit steunde of genocidale daden uit voerde tegen het Palestijnse volk.

• Handelen vanuit hun verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat bedrijfsentiteiten en instellingen die op hun grondgebied of onder hun jurisdictie gevestigd zijn, zullen ophouden met het helpen en aanmoedigen van de genocide en andere misdaden door Israël onder het internationaal recht, inclusief de misdaad tegen de menselijkheid door apartheid, tegen het Palestijnse volk.

• Zich aansluiten bij het grote en toenemende aantal staten in het Mondiale Zuiden die de genocidezaak van Zuid-Afrika tegen Israël bij het Internationaal Gerechtshof steunen.

Het bevel tot voorlopige maatregelen kan bijdragen aan de bescherming van de Palestijnse rechten tegen “verdere, ernstige en onherstelbare schade”, zoals gevraagd door Zuid-Afrika. Indien uitgevoerd kunnen de maatregelen de ernstige schade van Israëls genocide tegen 2,3 miljoen Palestijnen een halt toeroepen, maar zelfs wanneer de meedogenloze bombardementen op burgers en civiele infrastructuur stoppen, zullen de hongersnood en infectieziekten die zich in Gaza verspreiden als gevolg van Israëls dodelijke belegering en domicide, levensbedreigend blijven voor de Palestijnen. Mensenrechtenexperts van de VN hebben gewaarschuwd dat alle Palestijnen in Gaza, waarvan de helft kinderen zijn, honger lijden en dat ruim een half miljoen mensen ‘verhongeren’.

Er moet veel meer worden gedaan om de onderliggende oorzaken aan te pakken, waaronder de aanhoudende Palestijnse Nakba. “De genocidale daden van Israël”, zoals Zuid-Afrika voor het Internationaal Gerechtshof heeft bevestigd, moeten worden begrepen “binnen de bredere context van Israëls 75 jaar lange apartheid, 56 jaar lange bezetting en 16 jaar lange belegering van de Gazastrook.”
Zuid-Afrika zegt dat “het koloniale geweld van Israël sinds 1948 het Palestijnse volk systematisch en met geweld heeft onteigend, ontheemd en gefragmenteerd, en hen doelbewust hun internationaal erkende, onvervreemdbare recht op zelfbeschikking en daarmee ook hun internationaal erkende recht op terugkeer als vluchtelingen naar hun steden en dorpen, in wat nu de staat Israël is, heeft ontzegd.”

In de verenigde Palestijnse Anti-Apartheid Oproep van 2023 bevestigden de Palestijnen dat “de ontmanteling van Israëls regime van kolonialisme en apartheid een onmisbare voorwaarde is voor het Palestijnse volk om zijn volledige legitieme en onvervreemdbare rechten uit te oefenen, zoals vastgelegd in het internationaal recht.”

Het Palestijnse volk weet maar al te goed dat we alleen door middel van kracht, samenwerking en mobilisatie van het volk gerechtigheid kunnen bereiken en onze onvervreemdbare rechten kunnen uitoefenen. We roepen mensen over de hele wereld op om dit moment  dat is gecreëerd door de uitspraak van het Internationaal Gerechtshof aan te grijpen, en te reageren op de verenigde Palestijnse Anti-Apartheid oproep om de groeiende mondiale staat van solidariteit met het Palestijnse volk en onze rechtvaardige zaak te versterken door het ondersteunen van – en het actief deelnemen aan – de mondiale en Palestijns opgerichte Boycot, Desinvestering en Sancties (BDS)-beweging.

Rechtvaardigheid is de enige aanvaardbare oplossing. Elke actie of diplomatieke inspanning die niet gericht is op het beëindigen en bestraffen van Israëls genocide, misdaden tegen de menselijkheid, oorlogsmisdaden en mensenrechtenschendingen, evenals het beëindigen van alle internationale medeplichtigheid daaraan, komt neer op het bestendigen van de straffeloosheid, het onrecht en de onderdrukking van ons volk, terwijl de rechtsstaat daardoor verder wordt ontmanteld.

Bron: Bdsmovement

BDS Nederland op Twitter