29 July 2021

Ierse parlementscommissie spreekt zich uit voor maatregelen tegen Israëlische kolonisatie en gedwongen ontheemding van palestijnen.

Eerder deze maand heeft de Ierse parlementscommissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie een uitgebreid rapport uitgebracht over de Israëlische praktijken van sloop van woningen en andere gebouwen van Palestijnen, en over de ontheemding van Palestijnse gemeenschappen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem.

Het roept de Ierse regering op tot concrete maatregelen daartegen. Voor het opstellen van het rapport heeft de parlementscommissie zowel (pro-)Palestijnse als (pro-)Israelische instanties geconsulteerd. Bij de eerste categorie ging het om instanties en organisaties als de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq, de Palestijnse diplomatieke missie in Ierland en ook onze Ierse zusterorganisatie IPSC (Irish Palestine Solidarity Campaign).

Bij de tweede categorie ging het onder meer om de Israelische ambassade in Dublin en het International Legal Forum, een pro-Israelische juristenorganisatie die het internationaal recht zodanig probeert te herinterpreteren dat het Israel vrijwaart van verantwoordelijkheid voor zijn misdaden ten aanzien van de Palestijnen en die daarentegen pleitbezorgers van de Palestijnse zaak probeert te belasteren. Op basis van de tekst van het rapport van de parlementscommissie kan men raden welke van de twee categoriën organisaties de meeste invloed daarop heeft gehad.

De IPSC is in ieder geval redelijk positief over het rapport en de daarbij behorende aanbevelingen van deze belangrijke Ierse parlementscommissie, ook al zijn die laatste niet bindend en gaan ze ook minder ver dan wat de IPSC zelf bepleit. In antwoord hierop heeft het een persbericht uitgebracht die het naar de Ierse premier, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken en naar andere geïnteresseerde politici heeft gestuurd. Dit persbericht valt direct hieronder te lezen. Daarin vind je ook de link naar het uitgebreide rapport van de Ierse parlementscommissie zelf. Onder dit persbericht vindt je hier dan nog de Nederlandse vertaling van de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. Wellicht kan dit van nut zijn voor onze eigen inspanningen richting de Nederlandse politiek!

Persbericht, Irish Palestine Solidarity Campaign, 14 juli 2021

IPSC verwelkomt een nieuw rapport van de gemengde [parlementaire] commissie voor buitenlandse zaken dat oproept tot actie van de Ierse regering tegen de illegale nederzettingen, sloop en ontheemding van Israël.

Schrijf eventuele citaten [uit dit persbericht] alstublieft toe aan: Fatin Al Tamimi, voorzitter van de Ireland Palestine Solidarity Campaign.
De Ireland Palestine Solidarity Campaign(IPSC) verwelkomde vandaag de publicatie van een nieuw rapport van de Gemengde Commissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie, getiteld “Sloop en ontheemding in de bezette Palestijnse gebieden”.

Het 112-pagina’s tellende rapport, het resultaat van enkele maanden onderzoek door de commissie, is duidelijk in zijn kritiek op en veroordeling van de illegale aard van Israëls huisverwoesting, ontheemding van de bevolking en de bouw van nederzettingen.

Het rapport bevat ook een lijst met aanbevelingen (p. 47-49), waarvan de meeste breed worden ondersteund door de IPSC, met name de oproepen aan Ierland om:

• Maatregelen te nemen om zijn verantwoordelijkheid te realiseren om geen hulp of bijstand aan Israël te verlenen die de handhaving van een internationaal onrechtmatige daad van annexatie zou vergemakkelijken;

• een reeks stapsgewijze voorstellen en concrete maatregelen in eigen land overeen te komen, waaronder diplomatieke en economische, en in samenwerking met internationale organisaties en instanties, om die toe te passen wanneer verdere schendingen van en inbreuken op het internationaal recht plaatsvinden;

• ondersteuning van de jaarlijkse update van de VN-databank van bedrijven die actief zijn in de nederzettingen, onder meer door middel van budgettaire bijdragen om de levensvatbaarheid van de databank op lange termijn te verzekeren, en om ervoor te zorgen dat de bevindingen van de databank in acht worden genomen bij haar openbare aanbestedingsactiviteiten;

• een advies van het Internationaal Gerechtshof te steunen over de onwettigheid van de langdurige bezetting en de feitelijke annexatie van het bezette Palestijnse gebied;

• schadevergoeding te eisen van de Israëlische regering voor de vernietiging van projecten waarvoor Ierse en EU-financiering werd aangewend;

• de oproep van Palestijnse slachtoffers te steunen voor een onderzoek door het Internationaal Strafhof naar huisuitzettingen in onder meer Sheikh Jarrah.

De IPSC dringt er bij de Ierse regering op aan om deze aanbevelingen volledig op te volgen, en erkent tegelijkertijd dat deze misdaden onverminderd zullen doorgaan indien er geen concrete en zinvolle actie ondernomen wordt om de apartheidsstaat Israël te straffen voor al zijn schendingen van de mensenrechten en het internationaal recht.
EINDE

Opmerkingen voor redacteuren:

• Schrijf citaten toe aan: Fatin Al Tamimi, voorzitter van de Ireland Palestine Solidarity Campaign

Klik hier voor het volledige JCFAD ‘Verslag van sloop en verplaatsingen in de bezette Palestijnse gebieden

Conclusies en aanbevelingen van het ‘Report on Demolitions and Displacements in the Occupied Palestinian Territory’ van de Ierse Kamercomissie voor Buitenlandse Zaken en Defensie

Conclusies

De toename van sloop en [gedwongen] ontheemding in 2020 en 2021 heeft gezorgd voor ontberingen voor de mensen in de bezette Palestijnse gebieden en droeg enorm bij aan de toegenomen spanningen in de regio.
Het internationaal humanitair recht is van toepassing op alle gevallen van oorlogvoerende bezetting en erkent dat de bezettende macht slechts de de facto bestuurder is van het grondgebied van een andere soeverein. Als de bezettende macht op de Westelijke Jordaanoever heeft Israël verplichtingen uit hoofde van de Vierde Conventie van Genève, die dicteert dat de gedwongen verplaatsing van leden van de bezette bevolking is verboden. De Vierde Conventie van Genève verbiedt ook de verplaatsing door de bezettende macht van delen van haar eigen burgerbevolking naar het grondgebied dat het bezet houdt.

In de context van Covid-19 verergert de toename van sloopwerkzaamheden de kwetsbaarheid van Palestijnse gemeenschappen, met name in het geval van ontheemden die gedwongen worden in schuilplaatsen van beperkte omvang te verblijven en sanitaire voorzieningen te delen, hetgeen het risico voor en de impact van Covid-19 op deze gemeenschappen sterk intensiveert.

Het patroon van ontruimingen, sloopopdrachten en verplaatsingen is niet willekeurig, maar lijken strategisch gericht te zijn op het veranderen van de demografie van Oost-Jeruzalem door gebieden zoals Sheikh Jarrah tot doelwit te nemen, wat volgens de internationale Human Rights Watch de weg lijkt vrij te maken voor de vestiging van meer illegale Israëlische nederzettingen in het gebied en voor het fysieke segregeren en fragmenteren van Oost-Jeruzalem van de rest van de Westelijke Jordaanoever.

Evenzo maakt het Comité zich in het bijzonder zorgen over de gerapporteerde stijging van 108% van de sloop van door donoren gefinancierde bouwwerken, waaronder scholen en medische centra in het C-gebied [de ca. 60% van de Westelijke Jordaanoever die onder volledige Israelische militaire en civiele controle staat], waarvan de meeste worden gefinancierd door de EU en de EU-lidstaten, en roept de Israëlische autoriteiten ertoe op om het tot doelwit maken humanitaire hulp op de Westelijke Jordaanoever door middel van sloop en confiscatie stop te zetten.

De aanhoudende Israëlische acties in het bezette Palestijnse gebied maken het doel van vrede en een aaneensluitende Palestijnse staat steeds moelijker bereikbaar.
Het Comité verwelkomt en benadrukt de door de Dáil Éireann [Ierse Parlement] overeengekomen resolutie om de bouw van Israëlische nederzettingen in de bezette Palestijnse gebieden te verklaren tot een feitelijke annexatie.

Aangezien herhaalde veroordelingen geen verandering teweegbrengen, is het nodig dat individuele landen, de Europese Unie en de Verenigde Naties ervoor zorgen dat er betekenisvolle consequenties zijn [voor bovengenoemde schendingen en misdrijven van Israel]. Verder moeten, daar waar ernstige schendingen van het internationaal recht voorkomen en voortduren, staten en organisaties zich committeren aan het nastreven van dergelijke consequenties,.

Aanbevelingen

De commissie beveelt aan:

 • Dat Ierland, in navolging van zijn recente erkenning dat de facto annexatie heeft plaatsgevonden in bezet Palestijns gebied, nu stappen zet in de richting van de realisatie van zijn verantwoordelijkheid om geen hulp of bijstand te verlenen aan Israël, dat de handhaving van een internationaal onrechtmatige daad van annexatie zou vergemakkelijken.
 • Dat Ierland, naast het uitspreken van veroordelingen over acties die ondernomen worden door de Israëlische autoriteiten, een reeks stapsgewijze voorstellen en concrete maatregelen in eigen land overeenkomt, waaronder die van diplomatieke en economische aard, en in samenwerking met internationale organisaties en instanties, om die daar waar zich verdere schendingen van het internationaal recht voordoen met betrekking tot sloop, uitzettingen, verplaatsingen, uitbreiding van nederzettingen en feitelijke annexatie toe te passen.
 • Dat Ierland de jaarlijkse update van de VN-Database van Bedrijven Actief in de Nederzettingen ondersteunt, onder meer door middel van budgettaire bijdragen, om de levensvatbaarheid van de database op lange termijn te garanderen, en om ervoor te zorgen dat de bevindingen van de Database worden nageleefd in haar openbare aanbestedingen.
 • Dat Ierland een advies van het Internationaal Gerechtshof over de onwettigheid van de langdurige bezetting en de facto annexatie van het bezette Palestijnse gebied ondersteunt.
  • Dat Ierland de oproep van Palestijnse slachtoffers voor een onderzoek van het Internationaal Strafhof naar huisuitzettingen in onder andere Sheikh Jarrah steunt, onder meer door te zorgen voor de bescherming van gerechtspersoneel, slachtoffers, advocaten en NGO’s die samenwerken met het Hof en voor de capaciteit van het Hof om haar mandaat volledig uit te voeren.
 •  Dat Ierland haar zetel en aanstaande voorzitterschap van de VN-Veiligheidsraad gebruikt om de diepere oorzaken van de langdurige bezetting van het grondgebied van Palestina, de armoede, de ongelijkheid en het onrecht aan te pakken, en om middelen te bevorderen om de de facto annexatie tot een einde te brengen in het belang van het behoud van internationale vrede en veiligheid.
 •  Dat Ierland rechtstreeks (en via internationale instanties) vergoeding eist van de Israëlische regering, voor de vernietiging van projecten waarvoor gebruikt werd gemaakt van Ierse en EU-financiering.
 • Dat Israël erkent dat de gedwongen verplaatsing van de beschermde Palestijnse bevolking en de aanwezigheid en uitbreiding van Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, de vooruitzichten op vrede ondermijnt en onmiddellijk stappen onderneemt in de richting van herstel.
 •  De Israëlische autoriteiten zullen om zinvolle onderhandelingen tussen de internationale gemeenschap en Israël met het oog op het oplossen van duidelijke meningsverschillen over sloop en ontheemdingen mogelijk te maken in de eerste plaats moeten afzien van verdere uitzettingen, overplaatsing van kolonisten, vernielingen, landonteigeningen, en plundering van natuurlijke hulpbronnen in het bezette Palestijnse gebied, en concrete stappen moeten nemen om illegale nederzettingen te ontmantelen en zich los te maken van het bezette Palestijnse gebied.
 • Dat deze commissie het vaststellen van een duidelijk tijdschema voor de erkenning van de staat Palestina steunt.
 • Dat Ierland zijn invloed binnen de internationale gemeenschap gebruikt om er bij Israël op aan te dringen om een einde te maken aan alle nederzettingenactiviteiten en om de Palestijnse levensstandaard en regionale vredesopbouw, waaronder de realisatie van het recht van het Palestijnse volk als geheel op zelfbeschikking, effectief te bevorderen.

Doneren

BDS Nederland op Twitter