8 April 2014

In Zeeland regeren desinteresse en luiheid

In Zeeland hebben ze lak aan het internationaal recht, mensenrechten, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, het regeringsbeleid, en zo nog het één en ander. Niet eerder stuitten we op grotere desinteresse en luiheid ten aanzien van elementaire waarden als rechtvaardigheid en duurzaamheid. Verslag van een schaamteloze vertoning. 

Een bijdrage van BURGERS TEGEN VEOLIA

 

Op 31 maart jl. werd Burgers Tegen Veolia door de Provinciale Staten van Zeeland vijf minuten spreektijd gegund ter onderbouwing van haar eerdere klemmende oproep om de Franse multinational Veolia buiten de aanbesteding van het Zeeuwse openbaar vervoer te houden. De media hebben uitgebreid over die door ruim 300 burgers gesteunde oproep bericht.

Tijdens de bijeenkomst in Middelburg voerde voormalig ambassadeur J. Wijenberg het woord namens Burgers Tegen Veolia – om te stuiten op een muur van onwil bij de provinciebestuurders. Niet voor het eerst bleken begrippen als rechtvaardigheid of mensenrechten afwezig in het bestuurlijke denkraam. Maar niet eerder maakten we kennis met zo’n massaal dedain voor de ernst en zwaarte van de kwestie, en voor de zorgvuldigheid van onze argumenten. Nog opmerkelijker: van enige solidariteit of compassie met mensen in nood was in Zeeland geen spoor te bekennen.

Hieronder geven we een samenvatting van de door de diverse provinciale partijen gebruikte argumenten, die gemeen hebben dat ze op geen enkel punt van onze oproep ingaan, en amper terzake zijn. Per partij gaan we kort in op hun argumenten. In Zeeland is het nu wachten op het definitieve Bestek, waaruit zal blijken in hoeverre naar Burgers Tegen Veolia en andere belanghebbenden geluisterd is. Van de ontwikkelingen houden we u op de hoogte.

 

VVD

De VVD voerde binnen de verantwoordelijke commissie een lobby om onze oproep te negeren, met als argument dat de kwestie-Veolia zonde van de tijd en denkkracht zou zijn. ‘Ver-van-ons-bed-problemen lossen we toch niet op vanuit Zeeland’, is de liberale gedachte. Dat lijkt ook helemaal niet nodig, getuige de opmerking dat het ‘In de zogenaamde bezette gebieden goed toeven is’.

Onze reactie: Om bestuurders tijd en denkkracht te besparen over ‘ver-van-hun-bed-problemen’ is een aantal indrukwekkende instrumenten ontwikkeld: criteria met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, OESO-normen, en de UN Global Compact – om er drie te noemen – zijn dan ook op elk niveau van de samenleving volstrekt gangbaar. Juist door deze niet toe te passen ontstaan problemen of conflicten, behoort elke verantwoordelijke bestuurder te weten.

De opmerking dat het in bezet Palestina goed toeven zou zijn, verraadt het bedroevende kennis- en argumentatieniveau van veel Zeeuwse Statenleden, en geeft inzicht in de moraal van de VVD; militaire bezetting en etnische zuivering zouden ook voor die partij geen aanvaardbare levensomstandigheden mogen zijn.

 

PVV, CDA, ChristenUnie en SGP

Deze partijen claimen dat de gevolgde EU-aanbesteding in lijn is met EU-wetgeving. Kortom, wat zeurt u nou? Vanuit Zeeland heb je toch geen zicht of invloed op de situatie in Israël/Palestina.

Onze reactie: Het feit dat een EU-aanbesteding in lijn is met EU-wetgeving wordt door niemand betwist. Onze bezwaren tegen de participatie van Veolia zijn duidelijk omschreven. Ook herinneren we de betrokken partijen aan de woorden van minister Timmermans: de regering ontraadt contact met de kolonisering van Palestina, en met bedrijven die die kolonisering faciliteren. Dat is geen EU-wetgeving, maar Nederlands regeringsbeleid.

Mocht dat door genoemde partijen als ontoereikend worden ervaren om Veolia te weren: afgelopen week nam de VN Mensenrechtenraad drie resoluties aan met betrekking tot de kolonisering van Palestina, en de daarbij betrokken bedrijven. Daarin wordt Nederland – dus ook Zeeland – opgeroepen de banden te verbreken met Veolia, G4S en andere schuldige bedrijven.

En zo bestaat een gestage stroom van dwingende redenen om direct met Veolia te breken. In maart verscheen een (nog niet publiek gemaakt) rapport van de Europese diplomaten in Jeruzalem en Ramallah, waarin wordt opgeroepen tot directe actie tegen de kolonisering.

Het tweede argument van de vier Zeeuwse partijen is absurd. Er bestaat namelijk uitstekend zicht op zowel de situatie in Israël/Palestina, als op de betrokkenheid van Veolia. En het uitoefenen van invloed was nog nooit zo makkelijk: ‘bye-bye Veolia’ voldoet ruimschoots.

 

D66, Natuurlijk Zeeland en de rest

D66 stond schouder aan schouder met de milieupartij Natuurlijk Zeeland als een rots in de branding voor duurzaamheid en toepassing van MVO-criteria, en stelde daarover relevante vragen aan het provinciebestuur. Van de PvdA, SP en GroenLinks werd zo goed als niets vernomen.

Onze reactie: Ongeacht ieders politieke voorkeur verdient D66 lof voor zijn radicale opstelling ten aanzien van toekomstgericht denken en handelen. Samen met de lokale milieupartij Natuurlijk Zeeland was D66 daarin de enige. Van de drie partijen ter linkerzijde moet geconcludeerd worden dat onze klemmende oproep hen niet in beweging heeft weten te brengen. Dat is teleurstellend, aangezien die partijen juist onze natuurlijke habitat behoren te vormen. De populariteit van D66 komt kennelijk niet uit de lucht vallen.

 

Gedeputeerde Van Heukelom (SGP)

De verantwoordelijke Gedeputeerde verwees de oproep van Burgers Tegen Veolia als ‘buitenlands beleid’ naar de Tweede Kamer. De provincie heeft de handen vol aan de economische en technische aspecten van de aanbesteding.

Onze reactie: Dat laatste geloven we graag, maar zowel in onze oproep als hierboven hebben we voldoende onderbouwd dat het eerste argument larie is. Mocht dit al ‘buitenlands beleid’ zijn, dan is het standpunt van de regering voldoende als leidraad voor elke bestuurslaag, zoals het dat ook was voor bedrijven als Unilever, Royal Haskoning/DHV, Vitens en PGGM.

Het is ernstig dat de Gedeputeerde met dit kulargument de primaire belangen van zijn burgers schaadt. Het is zijn taak te garanderen dat de paden van de Zeeuwse burger en Veolia elkaar niet kruisen, zolang dat bedrijf zich schuldig maakt aan volkenrechtelijke misdaden. De middelen daartoe zijn ruimschoots voorhanden. Alleen de wil ontbreekt. Om te beginnen bij Van Heukelom zelf.

Steun Burgers Tegen Veolia: teken de petitie!

[emailpetition id=”1″]
BDS Nederland op Twitter