11 April 2015

Levensmiddelen branche continueert handel met illegale nederzettingen

English translation below

Vanaf medio 2012 waren vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties voor Palestina en West-Sahara samen met SOMO in gesprek met de levensmiddelenbranche (vertegenwoordigd door CBL en Frugiventa). De gesprekken werden gefaciliteerd door het OESO Nationaal Contact Punt NCP. De inzet van de gesprekken was te komen tot “correcte herkomstaanduiding”.

Regelmatig informeren klanten bij supermarkten naar de herkomst van producten met het label “Israël”. De supermarkten verwezen hen stelselmatig naar de dialoog die gaande was. Die dialoog is inmiddels afgelopen, daar duidelijk is geworden dat verder praten geen zin meer heeft.

De inzet van de samenwerkende Palestina-organisaties en de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara was dat de levensmiddelenhandel zijn verantwoordelijkheid zou nemen op het binnen de OESO zo belangrijke punt van due diligence: Geen producten verkopen die besmet zijn met mensenrechtenschendingen. Het bleek niet mogelijk te zijn hierover overeenstemming te bereiken.

Hieronder geven de organisaties openheid van zaken.

Wat behelst de discussie over herkomstetikettering?
Veel levensmiddelen afkomstig uit illegale Israëlische nederzettingen in Palestina vinden hun weg naar onze supermarkten. Zij dragen het herkomstlabel “Israël” terwijl zij geproduceerd zijn op Palestijns grondgebied.
Volgens internationaal en Europees recht behoren de nederzettingen die Israël bouwt in bezet Palestijns gebied echter niet tot Israël, daar het grondgebied aan Palestina toebehoort. Dientengevolge mogen producten uit deze nederzettingen niet het herkomstlabel “Israël” dragen, maar zij doen dit wel. Een consument kan er dus niet op vertrouwen dat een product dat wordt verkocht onder het label “Israël” daar inderdaad vandaan komt.

De discussie is: hoe vrijwaar je de consument voor producten waarvan de herkomst illegaal is?
Om de consument te vrijwaren voor onbedoelde aankoop van zulke onrechtmatig geproduceerde waar willen de Palestina-organisaties dat het label “Israël” niet meer gebruikt wordt voor nederzettingenproducten. Verder willen zij dat producten van legale Palestijnse bodem, die dus uit Palestina maar niet uit illegale nederzettingen afkomstig zijn, het label “ Palestina” krijgen.

Twee heldere labels dus: “Israël” en “Palestina”.
De Palestina-organisaties gaan niet akkoord met introductie van een derde etiket voor nederzettingenproducten, bijvoorbeeld “product van Israëlische nederzetting”. De introductie van een “nederzettingenlabel” zou producten afkomstig uit illegale setting legaliseren. Stel: een fietsenhandel heeft een afdeling met “fietsen uit illegale omgeving”. Zo’n label zou neerkomen op witwassen van de gestolen fiets. De leverancier en de heler zouden snel in de kraag gegrepen worden. Hetzelfde zou moeten gelden voor een nederzettingsetiket op een product dat is verbouwd op door Israël gestolen grond en met gestolen water.

Maar aan het plakken van het juiste label gaat een traject vooraf: Bedrijven zijn onder de OESO richtlijnen verplicht de risico’s in de keten van bedrijven waarmee zij zaken doen in kaart te brengen.
Als zij direct gelinkt blijken te zijn aan Israëls mensenrechten- schendingen in de bezette Palestijnse gebieden moeten zij die link beëindigen. Alleen door de handelaren in foute waar aan te pakken of geheel te mijden kan de levensmiddelensector garanderen dat het label “Israël” vrij wordt van nederzettingenproducten.

Het mijden van de handel in deze producten is overigens goed te doen. Wij hebben lijsten van foute handelaren in Israël gedeeld met de levensmiddelensector. Het onderwerp is goed onderzocht en er vinden regelmatig updates plaats. Maar de levensmiddelensector moet eerst zijn verantwoordelijkheid willen nemen. Zo niet, dan kan de consument die geen producten uit illegaliteit in huis wil halen nu maar een ding doen: alle levensmiddelenproducten mijden met herkomstlabel “Israël.

Dezelfde overwegingen kunnen worden toegepast voor levensmiddelen uit het door Marokko bezette deel van West-Sahara, die in onze supermarkten onrechtmatig het herkomstlabel “Marokko” dragen.
De handelaren in deze producten zijn bekend en kunnen met succes gemeden worden. Maar de levensmiddelenbedrijven die daarmee door de Stichting Zelfbeschikking West-Sahara werden geconfronteerd moeten wel eerst daarin hun verantwoordelijkheid willen nemen.

Diensten en Onderzoek Centrum Palestina
Nederland Palestina Komitee
Palestine Link
Breed Platform Palestina in Haarlem
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara
 
Contact:
   S.Zimmermann (Palestina)
   06 109 365 05
   F. Stavast (West-Sahara)
   06 863 16 121

 

 


English text

 

 

PRESS RELEASE
11
th April 2015

Dutch food sector continues trade with illegal settlements.

 

From mid-2012, representatives of human rights organizations for Palestine and Western Sahara together with SOMO were engaged in talks with the food sector represented by CBL and Frugiventa. The talks were facilitated by the OECD National Contact Point NCP. The objective of the talks was to achieve “proper designation of origin”. Regularly customers inquire at supermarkets about the origin of products labeled “Israel”. During the talks the supermarkets routinely referred them to the dialogue that were going on. The dialogue has now come to an end as it became clear that further talking was useless.

 

The aim of the human rights organizations and SOMO was that the food sector should assume its responsibility regarding the OECD principle of due diligence : i.e. not to sell products that are infected by human rights violations. However, agreement could not be reached.

What does the discussion on origin labeling entail? Many food items originating from illegal Israeli settlements in Palestine find their way to our supermarkets. They bear the origin label “Israel” although they are produced in Palestinian territory. According to international and European law however, the settlements that Israel illegally builds do not belong to Israel because the land they now occupy is Palestinian. Hence, products from these settlements should not be given the label “Israel” . However, in reality they do. A consumer cannot trust a product that is sold under the label “Israel” as indeed coming from there. But how to protect the consumer from products whose origin is illegal?

To safeguard consumers from inadvertent purchase of such illegally produced goods, the human rights organizations demand that the label “Israel” no longer be used for settlement products. Furthermore, products of legitimate Palestinian origin, from Palestine and not from illegal settlements, should be labeled as “Palestine.” Two transparent labels: “Israel” and “Palestine.”

The organizations for Palestine do not agree with introduction of a third label for settlement products, such as “product of Israeli settlement.” The introduction of a “settlement label” would legalize products derived from an illegal setting. Suppose a bicycle shop has a section with “bicycles from illegal setting.” Such a label would amount to laundering the stolen bicycles. The supplier and receiver would be quickly be caught in the act. The same should apply for a settlement label on a product that Israeli producers have grown on stolen land and with stolen water.

Applying the correct label is one thing. But first companies are required under the OECD Guidelines to map the risks in the chain of providers with whom they do business. If they appear to be directly linked to Israel’s human rights violations in the occupied Palestinian territories, they must terminate that link. Avoiding the traders in settlement goods is the only way for the food industry to guarantee that the label “Israel” is free of settlement products.
It is well feasible to avoid the traders in these products. We have shared lists of complicit traders with the food sector. The topic is well researched by Who Profits and there are regular updates. But the food industry must first be willing to take responsibility.
If not, consumers wishing to avoid products from illegal settlements have any one option: avoid all food products with origin label “Israel”.

The same considerations apply to foods from the occupied Western Sahara, that illegally carry the label “Morocco”. The traders in these products are known and can be successfully avoided. But again the food sector must first be willing to take responsibility in this.

Diensten en Onderzoek Centrum Palestina
Nederlands Palestina Komitee
Palestine Link
Breed Platform Palestina in haarlem in Haarlem
Stichting Zelfbeschikking West-Sahara

Contact:
S.Zimmermann (Palestine)     06 109 365 05
F. Stavast (West Sahara)        06 863 16 121

 

 

BDS Nederland op Twitter