26 November 2020

Nee minister Blok: uw eigen mensenrechtenbeleid is niet hetzelfde als een boycot!

Op 11 en 12 november vond het jaarlijkse debat over de begroting van Buitenlandse Zaken voor het komende jaar plaats. Tijdens dit jaarlijkse debat worden steevast een aantal moties met betrekking tot Israel/Palestina ingediend. Deze keer betrof het vijf moties waarover op  17 november in de plenaire vergadering van de Tweede Kamer gestemd is. Een motie van de PVV waarin het Internationaal Strafhof wordt weggezet als incompetent en overbodig kreeg in de Tweede Kamer onvoldoende steun om in stemming te worden gebracht. Zoiets gebeurt zelden.

De motie die wij eruit willen lichten, werd ingediend door de heer Kuzu van DENK en luidt:

“verzoekt de regering zich uit te spreken om bij toekomstige goedkeuring door de Israëlische autoriteiten van nieuwe bouwplannen in nederzettingen een verbod op economische relaties van alle in Nederland geregistreerde ondernemingen met deze nederzettingen en/of economische entiteiten in deze nederzettingen in te stellen”

Minister Blok ontraadde deze motie omdat deze volgens hem om een boycot vraagt. Blijkbaar begrijpt de minister het nog steeds niet.  In het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof –het Statuut van Rome – heet het koloniseren van bezet gebied namelijk een oorlogsmisdaad. De (inter)nationale gedragscodes met betrekking tot ondernemen, integraal onderdeel van het Nederlandse mensenrechtenbeleid, verlangen van bedrijven dat zich in hun productketens geen schendingen van de mensenrechten voordoen. Door deze motie te ontraden gaat de minister dus niet alleen voorbij aan alle internationale gedragscodes met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar ook aan het eigen Nederlandse mensenrechtenbeleid.

Niet minder verrassend was het om te zien hoe partijen stemden. Enkel DENK zelf, de SP, de PvdD en van Kooten-Aarissen stemden voor. Met name Groen Links, PvdA, D66 en toch ook wel CDA stelden ons zwaar teleur door tegen de motie te stemmen. De andere partijen toonden hun voorspelbare gezicht. Zie hier de stemming:

Een andere motie waarover is gestemd betreft een motie van de heer Van der Staaij van de SGP waarin gevraagd wordt om een herstart van de Associatieraad ter modernisering van het EU-Israel Associatieakkoord. Deze motie is aangenomen.

De in principe jaarlijkse Associatieraad van Israël en de EU is al sinds 2012 niet meer bijeen geweest. Ondertussen bleef het Associatieverdrag tussen de EU en Israël, dat Israël onder andere gunstige handelsvoorwaarden biedt, gewoon van kracht. Dit ondanks artikel 2 van dit verdrag, dat stelt dat de betrekkingen tussen beide partijen gestoeld moeten zijn ‘op eerbiediging van de mensenrechten en democratische beginselen’. Het lijdt geen twijfel dat aan die voorwaarde niet wordt voldaan. In plaats van het te moderniseren, zou het Associatieakkoord daarom moeten worden opgeschort.

Zie hier welke partijen voor deze motie hebben gestemd:

Verder hoopten de christelijke partijen met een eenzijdige motie over een namenkwestie in Jeruzalem te bereiken dat Nederland vaker tegen Israël-kritische VN-resoluties stemt:

De overige  moties en stemmingen ziet u hier:

BDS Nederland op Twitter