11 September 2021

Nieuwste briefing paper ECCP: Israel – Palestine: It is apartheid

De European Coordination of Committees and Associations for Palestine (ECCP) heeft op 7 september 2021 een briefing paper uitgebracht over apartheid als misdaad tegen de menselijkheid dat Israel begaat tegen het Palestijnse volk als geheel.

Het document van in totaal 6 pagina’s bevat een bondige uiteenzetting over de aard van deze misdaad en de verschillende wijzen waarin het tot uitdrukking komt ten aanzien van verschillende delen van het Palestijnse volk, en een oproep aan de Europese Unie en haar lidstaten om het feit dat Israel deze misdaad pleegt te erkennen en om daar consequenties aan te verbinden.

Deze consequenties behelzen de beëindiging van elke vorm van medewerking aan deze misdaad, bijvoorbeeld:

  • Beeindigen van handel met Israëls’ illegale nederzettingen in bezet Palestijns of Syrisch gebied en militaire- en veiligheidssamenwerking met Israël;
  • Druk uitoefenen op Israël om al haar onmenselijke daden ten aanzien van de Palestijnen begaan in het kader van haar bezettings-, kolonisatie-, etnische zuiverings- en blokkadepolitiek te beëindigen;
  • Alle fundamentele burgerrechten van de Palestijnen te respecteren
  • Het nemen van maatregelen om Israël tot verantwoording te dwingen voor het misdrijf van apartheid en alle misdaden die daaruit voortvloeien, zoals uitdrukkelijke steun aan het strafrechtelijke onderzoek van het Internationaal Strafhof naar Israëls’ oorlogsmisdaden en misdaden tegen menselijkheid en sancties zoals het opschorten van het EU-associatieverdrag met Israël.

Vervolgens geeft het briefingpaper een overzicht van de belangrijkste verklaringen en rapporten die aantonen dat Israël zich ten aanzien van de Palestijnen aan het misdrijf van apartheid schuldig maakt. Van het rapport dat in 2009 de Human Sciences Research Council in Zuid-Afrika samen met de Palestijnse mensenrechtenorganisaties Al Haq en Adalah uitbracht, via het rapport dat de United Nations Economic and Social Commission for West Asia (UN-ESCWA) in 2017 publiceerde tot en met de rapporten die die dit jaar Israëls’ grootste mensenrechtenorganisatie B’Tselem, de prominente in de VS gevestigde en wereldwijd opererende mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en de Palestijnse Bevrijdingsorganisatie PLO daarover naar buiten brachten. De ECCP-briefingpaper wordt afgesloten met verwijzingen naar de relevante documenten.

De briefingpaper is bedoeld als hulpmiddel bij het beïnvloeden en lobbyen van politici en andere relevante beleidsmakers op zowel landelijk als Europees niveau, alsook bij bewustwordingsactitiviteiten ten aanzien van het algemene publiek.

Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid en brengt als zodanig verantwoordelijkheden met zich mee voor derde staten, die wettelijke verplichtingen hebben om ertegen op te treden.

Hieronder volgt de vertaalde samenvatting van het ECCP-rapport:

Israël heeft aan het Palestijnse volk een strategische fragmentatie opgelegd in vier juridische en politieke domeinen (Israël, Westelijke Jordaanoever en Gaza, Oost-Jeruzalem, vluchtelingen buiten het historische Palestina) zonder bewegingsvrijheid, geen recht op terugkeer en ontkenning van gezinshereniging.

Internationale instanties en grote NGO’s hebben goed gedocumenteerd dat Israël “de facto” volledige controle heeft over het bezette Palestijnse gebied, met of zonder formele annexatie. Daarom past de staat Israël zijn volledige macht en overheersing toe op het hele grondgebied van het historische Britse mandaat Palestina: het apartheidsregime is van toepassing op dit hele grondgebied en omvat tevens de Palestijnse vluchtelingen.

Apartheid is een misdaad tegen de menselijkheid en brengt als zodanig verantwoordelijkheden met zich mee voor derde staten, die wettelijke verplichtingen hebben om ertegen op te treden.

Als allereerste stap moet de Europese Unie officieel erkennen dat de maatregelen die de staat Israël aan het hele Palestijnse volk heeft opgelegd, de misdaad apartheid vormen zoals gedefinieerd door de Verenigde Naties. Dit moet alle verschillende vormen van apartheid omvatten die worden opgelegd aan het Palestijnse volk in Jeruzalem, Gaza, de Westelijke Jordaanoever, de Palestijnen in Israël, de vluchtelingen en de diaspora.

Als Europees netwerk van organisaties die zich inzetten voor de beginselen van rechtvaardigheid en gelijkheid en ter ondersteuning van de strijd van het Palestijnse volk voor hun rechten, roepen we de Europese Unie en haar lidstaten op hun wettelijke verplichtingen uit hoofde van het EU- en internationaal recht na te komen, en daartoe de volgende maatregelen te nemen:

Erkenning: openbare verklaringen afleggen waarin het plegen van de misdaad van apartheid door de staat Israël tegen het Palestijnse volk wordt erkend en veroordeeld. Actieve steun verlenen aan initiatieven die de VN onder druk zetten om een internationaal onderzoek te starten naar het apartheidsregime van Israël over het Palestijnse volk, inclusief het opnieuw tot leven blazen van het speciale VN-comité tegen apartheid en het VN-centrum tegen apartheid.

Geen samenwerking met apartheid: verbied alle handel en alle relaties met illegale Israëlische nederzettingen door de EU-instellingen, lidstaten en bedrijven; wapenhandel en samenwerking op het gebied van militaire veiligheid met Israël verbieden, met inbegrip van elke steun voor onderzoeksprogramma’s met mogelijke toepassingen voor tweeërlei [civiel en militair] gebruik.

Onmiddellijke maatregelen: druk op Israël uitoefenen om onmiddellijk een einde te maken aan de bezetting, de kolonisatie, de gedwongen verplaatsing, de annexatie, de sloop van huizen en de blokkade van Gaza, de Palestijnse gevangenen vrij te laten en de fundamentele burgerrechten (inclusief bewegingsvrijheid en gezinshereniging) voor de Palestijnen te herstellen: dit moet het startpunt zijn van een werkelijk streven naar een rechtvaardige vrede.

Verantwoording: het Internationaal Strafhof expliciet steunen in zijn procedures met betrekking tot misdaden tegen de menselijkheid en oorlogsmisdaden begaan tegen het Palestijnse volk; effectieve sancties activeren binnen een gespecificeerd tijdsbestek, inclusief de opschorting van de associatieovereenkomst tussen de EU en Israël, zolang Israël een apartheidsregime oplegt aan het Palestijnse volk.

Vrijheid, gelijkheid en non-discriminatie zijn fundamentele waarden van de Europese Unie. Effectief optreden tegen apartheid is geen optie, het is een wettelijke en morele verplichting.

Link naar de ECCP-briefingpaper

Doneren

BDS Nederland op Twitter