10 November 2020

Oproep van ECCP: Stuur een bericht naar Europarlementariërs

Schrijfactie van ECCP
Het Europese samenwerkingsverband van Palestina-solidariteitsorganisaties ECCP (European Coordination of Committees and Associations for Palestine), waar ook docP-BDS Nederland en het Nederlands Palestine Komitee bij aangesloten zijn, organiseert een schrijfactie naar leden van het Europees Parlement.
Deze beraadslagen momenteel om een gezamenlijke opinie met aanbevelingen aan de Europese Commissie te formuleren over maatschappelijk verantwoord ondernemen en de ethische verplichtingen van bedrijven voor wat betreft mensen- en arbeidersrechten. Hiermee wordt bijgedragen aan een concept rapport over dit onderwerp van de Europese Commissie.
De ECCP heeft de afgelopen tijd veel gelobbyd bij het Europees Parlement om erop aan te dringen de VN database van bedrijven die medeplichtig zijn aan Israels illegale koloniale nederzettingenonderneming in de bezette gebieden, te gebruiken bij de vorming van het EU-mensenrechtenbeleid ten aanzien van het bedrijfsleven.
In het concept rapport van de Europese Commissie wordt daar nu echter niet naar verwezen.
De Europarlementariërs waar de briefschrijfactie op is gericht behoren tot twee EU-parlementscommissies, namelijk die van Legal Affairs (Juridische Zaken) en Human Rights (Mensenrechten).
In de brief wordt erop aangedrongen om de VN databases van bedrijven die medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen in landen als Myanmar, de Democratische Republiek Congo en de door Israel bezette Palestijnse gebieden te betrekken bij hun adviserende opinie.
Daarmee moet de Europese Commissie ertoe worden aangezet om stappen te nemen tegen bedrijven die in database vermeld staan, waaronder natuurlijk bedrijven die bijdragen aan, en profiteren van, Israels bezettings- en apartheidspolitiek.
Onderaan deze oproep vind je een voorbeeldbrief, die je kunt mailen naar een zestal Nederlandse Europarlementariërs die in de twee Europarlementscommissies zitting hebben. Zij zijn betrokken  bij deze besprekingen over het EU-mensenrechtenbeleid ten aanzien van het bedrijfsleven. Aanstaande januari wordt het door het Europese Parlement en de Europese Commissie opgestelde document hierover in stemming gebracht.
Dring er bij onze volksvertegenwoordigers in het Europarlement op aan dat ze de VN-databases gebruiken om concrete stappen te nemen tegen bedrijven die medeplichtig zijn aan mensenrechtenschendingen, zoals de kolonisatie, landroof en etnische zuivering van het bezette Palestijnse gebied. Je kunt de e-mail zowel op individuele titel als namens je organisatie sturen.

 

e-mailadressen:

DROI – Human Rights Committee
[email protected]
[email protected]
[email protected]

JURI – Committee on Legal Affairs
[email protected]
[email protected]
[email protected]

 

Voorbeeldbrief

Onderwerp: Corporate due diligence, accountability en de VN

Geachte…

Ik schrijf u in uw functie als lid van het Human Rights Committee of Legal Affairs Committee bij het Europees Parlement.

Nu de Commissie bezig is met het opstellen van het Wetgevend Initiatief Rapport over Due diligence en accountability voor bedrijven, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat toekomstige wetgeving in harmonie zal zijn met, en voortbouwt op het participatieve werk dat momenteel plaats vindt op het niveau van de Verenigde Naties.

De aard van systematische en aanhoudende schendingen van het internationaal recht waar bedrijven bij betrokken zijn, gecombineerd met de heersende cultuur van straffeloosheid en gebrek aan politieke wil in conflictsituaties om die aan te pakken, alsmede het ontbreken van bindende regelgevende kaders voor bedrijven hieromtrent, maken instrumenten als de VN-databases over bedrijfsmatige betrokkenheid bij deze schendingen, zoals die zijn opgesteld voor de Democratische Republiek Congo, Myanmar en de door Israel bezette gebieden, belangrijk.

Ze helpen staten, bedrijven en het maatschappelijk middenveld om ervoor zorg te dragen dat bedrijven via hun activiteiten en relaties niet betrokken raken bij, of medeplichtig zijn aan grove schendingen. Ze zijn ook belangrijk voor wereldwijde en Europese inspanningen voor gereguleerd zakelijk gedrag en respect voor mensenrechten, het milieu en internationaal recht. Ze dienen als model om een halt toe te roepen aan de uitbuiting door bedrijven van kwetsbare gemeenschappen, bevolkingsgroepen en hulpbronnen en andere schendingen van hun rechten in tijden van conflict en bezetting, waar anders vaak geen verantwoording voor wordt afgelegd en wat vaak niet effectief wordt aangepakt

We vragen u  om steun en respect voor de lopende VN-mechanismen, in het bijzonder databases voor de verantwoordingsplicht van bedrijven, op te nemen in het COMP 19.

Bij voorbaar dank, ik kijk uit naar uw antwoord,

Hoogachtend,
Naam en organisatie

BDS Nederland op Twitter