27 January 2024

Palestijnse Anti-Apartheidsbeweging (PAAM) – URGENTE Beleidsnota (18 januari 2024)


Op 29 december 2023 schreef Zuid-Afrika geschiedenis. Het land diende bij het Internationaal Gerechtshof een klacht in tegen Israël voor genocide tegen de 2,3 miljoen Palestijnen in de bezette en belegerde Gazastrook en verzocht om voorlopige maatregelen, waaronder een staakt-het-vuren en opheffing van de belemmeringen. Het Internationaal Gerechtshof zal naar verwachting binnen enkele dagen een beslissing nemen over de verzochte maatregelen, hoewel de besluitvorming over de gegrondheid van de genocide-aanklachten tegen Israël waarschijnlijk vele maanden in beslag zal nemen.

Om de genocide die Israël in Gaza pleegt te stoppen en de geloofwaardigheid van het internationaal recht te herstellen, moeten we maximale druk uitoefenen op staten (parlementen en regeringen) om:

(1) De klacht die Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof indiende ondubbelzinnig te steunen. Afgezien van het vervullen van deze wettelijke en morele verplichting, moeten staten onder druk worden gezet om de “Ierse optie” over te nemen, waarbij voorlopige maatregelen worden gesteund – in het bijzonder een permanent staakt-het-vuren en het opheffen van de belegering. Als zelfs dat niet haalbaar is, dan moeten de staten op zijn minst onder druk worden gezet om de zwakke “Franse optie” te kiezen, waarbij volledige steun wordt betuigd aan het Internationaal Gerechtshof en diens uitspraken en men zich niet mengt in diens beraadslagingen en besluitvormingsproces; dat is beter dan zwijgen. 

(2) Een speciaal Gaza-Tribunaal op te richten, zoals bepleit door VN-functionarissen, en een universele rechtsmacht in te stellen waarmee Israëlische oorlogsmisdadigers ter verantwoording kunnen worden geroepengezien de medeplichtigheid van de aanklager van het Internationaal Strafhof – en rechtmatige en proportionele sancties op te leggen, te beginnen met uitgebreide militaire embargo’s en het verbannen van Israël uit internationale fora (AVVN, het Internationaal Olympisch Comité, FIFA, etc.).

Het is uiterst urgent om Zuid-Afrika te steunen. Hongersnood en besmettelijke ziekten verspreiden zich in Gaza als gevolg van Israëls vernietigende belegering en meedogenloze bombardementen. Mensenrechtenexperts van de VN waarschuwen dat alle Palestijnen in Gaza – van wie de helft kinderen – honger lijden en dat meer dan een half miljoen “sterft van de honger.” In een nieuwe verklaring zetten ze de beschuldigingen van genocide en domicide (het opzettelijk vernietigen van huizen) tegen Israël nog eens kracht bij: “Het is ongehoord om een hele burgerbevolking zo snel en massaal honger te laten lijden. Israël is bezig het voedselsysteem van Gaza te vernietigen en gebruikt voedsel als wapen tegen het Palestijnse volk.”

Volgens deskundigen heeft Zuid-Afrika een zeer sterke juridische – en morele – zaak voorgelegd, die de plausibiliteit van de genocide-aanklacht tegen Israël aantoont; dat is op dit moment voldoende voor het Internationaal Gerechtshof om voorlopige maatregelen op te leggen. Deze maatregelen zijn van toepassing op zowel het plegen van, het voornemen tot en het aanzetten tot het plegen van genocide door Israël. 

Gezien het indrukwekkende aantal VN-experts en juristen, mensenrechtenorganisaties en vooraanstaande genocide-onderzoekers die waarschuwen voor de genocide die Israël in Gaza aan het plegen is, neemt de kans op een positieve uitspraak over voorlopige maatregelen toe. Zoals Mohsen al Attar, een vooraanstaand internationaal rechtsgeleerde, het verwoordt“Het Internationaal Gerechtshof staat voor een grimmige keuze: Zuid-Afrika gelijk geven en voorlopige maatregelen uitvaardigen of het internationaal recht naar de vergetelheid helpen.”

Zoals recente ontwikkelingen hebben aangetoond: hoe langer Israël – met de steun van de VS en andere Westerse mogendheden – doorgaat met het plegen van genocide in Gaza, hoe groter het risico zal zijn dat een volwaardig gewapend conflict de West-Aziatische regio overspoelt – in geostrategisch opzicht een van de meest gevoelige delen van de wereld. 

De Organisatie van Islamitische Samenwerking (OIC) en de Arabische Liga, die samen 57 staten vertegenwoordigen, steunen de klacht die Zuid-Afrika heeft ingediend bij het Internationaal Gerechtshof, net als meer dan 20 staten uit voornamelijk het Mondiale Zuiden. Tientallen mensenrechtenexperts van de VN hebben de klacht van Zuid-Afrika toegejuicht: “Uitspraken van het Internationaal Gerechtshof zijn definitief, bindend en er kan geen beroep tegen worden aangetekend. Voor het beschermen van de rechten van de Palestijnen en het bekrachtigen van het primaat van het internationaal recht is het noodzakelijk dat de betrokken partijen zich houden aan iedere uitspraak die het Hof doet.” 

Het verstevigen van “het primaat van het internationaal recht”, op een moment dat het door een door het Westen gesteunde en gelivestreamde genocide “aan flarden wordt gescheurd“, zoals de president van Ierland uitdrukte, is nog nooit zo urgent geweest. Dit wetende hebben verschillende staten, ondanks dat ze de genocide-aanklacht tegen Israël niet steunen, nadrukkelijk hun vertrouwen in het Internationaal Gerechtshof en hun respect voor diens beslissingen uitgesproken. Hiermee laten ze doorschemeren dat ze welke inmenging in het werk van het Hof dan ook afkeuren.

Zoals te verwachten was, kwamen de ontkenningen van genocide en de aanvallen op de zaak van Zuid-Afrika voornamelijk van koloniale Westerse staten, aangevoerd door de VS. De voormalige Portugese staatssecretaris voor Europese Zaken heeft commentaar gegeven op de schaamteloze rol van de VS met de woorden: “Niemand kan de VS beschuldigen van het toepassen van een dubbele norm. Maar waar ze wel kwetsbaar voor zijn, is de beschuldiging dat ze überhaupt geen enkele normen meer hebben.” Nadat Israël diens zaak bij het Internationaal Gerechtshof had verdedigd – een proces dat volgens rechtsgeleerden en mensenrechtenexperts doorspekt was van propaganda, juridische tekortkomingen en leugens – kondigde Duitsland aan dat het aan de kant van Israël zal optreden. Namibië stelde de betrokkenheid van Duitsland aan de kaak en zei: “Duitsland kan niet morele toewijding aan het VN-verdrag tegen genocide uitspreken – en aan de boetedoening voor de genocide in Namibië – en tegelijkertijd het equivalent van een holocaust en genocide in Gaza steunen.”

Sterke steun voor de Zuid-Afrikaanse zaak kwam van overlevenden van de Bosnische genocide. Zij schreven: “Als overlevenden van de Bosnische genocide en oorlog die getuige zijn geweest van de verwoestende gevolgen van dadeloosheid, [kunnen wij zeggen dat] uw steun van cruciaal belang is om er bij het Internationaal Gerechtshof op aan te dringen resoluut op te treden om de Palestijnen in Gaza te beschermen.” 

Gezien het enorme openbare archief van Israëls genocidale daden en de ondubbelzinnige uitingen van de genocidale bedoelingen van diens leiders – en ook gezien het feit dat er goed onderbouwde feiten opduiken die veel van de propaganda weerleggen die Israël wanhopig gebruikt om diens genocide toch te rechtvaardigen – wordt Israël in de publieke opinie al schuldig bevonden van genocide. Dit verandert alles. 

De Zuid-Afrikaanse zaak tegen de door Israël uitgevoerde en door de VS gesteunde genocide zal volgens internationaal rechtswetenschapper Saul Takahashi herinnerd worden als “de eerste stap naar het eindelijk ter verantwoording roepen van een schurkenstaat voor herhaaldelijke, langdurige schendingen van het internationaal recht; of als de laatste ademtocht van een disfunctioneel, door het Westen geleid internationaal systeem.”

Bestudeer & ontmantel apartheid
Dit wereldwijde, door Palestijnen geleide anti-apartheidsinitiatief is opgezet door Palestijnse maatschappelijke organisaties en wordt internationaal gesteund door politieke leiders, diplomaten, culturele figuren, organisaties en mensen van geweten. Door burgerinspanningen aan te moedigen, richt het initiatief zich op het activeren van VN-mechanismen voor het bestuderen en ontmantelen van het apartheidsregime van Israël.

“De Palestijnse Anti-Apartheidsbeweging heeft een urgente beleidsnota uitgegeven (PDF bijgevoegd of op de website), te gebruiken als hulpmiddel waarmee internationale pleitbezorgers de zaak van Zuid-Afrika bij het Internationaal Gerechtshof kunnen steunen. We weten maar al te goed dat het een zaak van leven of dood is.

BDS Nederland op Twitter