31 March 2017

Persbericht: Zestien Palestina organisaties schrijven naar fractievoorzitters en formateur

Update 5 april: Het bestuur van Een Ander Joods Geluid (EAJG) heeft zich bij de inhoud van de brief aangesloten.

Samenvatting: De Israelische bezetting van Palestijnse Westelijke Jordaanoever en Gazastrook duurt nu 50 jaar. De organisaties verwachten van Nederland een eerlijk en stevig beleid gericht op stoppen van het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan. In vijf punten zetten zij hun concrete verwachtingen uiteen. De komende regeerperiode moet nieuwe hoop geven aan allen die in Palestina en Israel strijden voor een rechtvaardige oplossing.

————————————————————————–

Rotterdam, 28 maart 2017

Geachte Formateur,
Dit jaar gaat de Israëlische bezetting van de Westelijke Jordaanoever en de Gazastrook zijn 50e jaar in. In 1967, het jaar van de verovering, nam de VN Veiligheidsraad Resolutie 242 aan, waarin Israëls terugtrekking uit de bezette Palestijnse gebieden werd geëist.

In plaats van zich terug te trekken eigende Israël zich deze gebieden steeds meer toe ten koste van de inheemse Palestijnse bevolking, met een omvangrijke territoriale herinrichting. Dit gebeurt door middel van grote nederzettingen uitsluitend voor bewoning door joodse Israëliërs, een Muur die grotendeels op Palestijns grondgebied is gebouwd, diverse soorten infrastructuur zoals wegen, stortplaatsen en waterleiding, ontginning van grondstoffen zoals water, cement, mineralen en gas, grootschalige exploitatie van landbouwgrond en monopolisering van toerisme, alles uitsluitend ten behoeve van joodse bewoners van Israël en joodse immigranten. Voeg daarbij een zware militaire aanwezigheid, die grote druk uitoefent op de autochtone Palestijnse bevolking. De Gazastrook heeft zeer geleden onder drie allesverwoestende oorlogen door een van de sterkste legers ter wereld, en zucht al 10 jaar onder een totale blokkade. Het bovenstaande druist in tegen het Internationaal Recht, in het bijzonder de Vierde Conventie van Genève, die stelt dat een bezettende macht zijn eigen burgers niet naar bezet gebied mag overbrengen, en de vierde Haagse Conventie, die stelt dat een dergelijke macht enkel wijzigingen in het bezette gebied mag doorvoeren die militair gezien absoluut noodzakelijk zijn of die de bezette bevolking ten goede komen. De Palestijnen hebben om dit alles niet gevraagd.

In december 2016 werd VN Veiligheidsraad Resolutie 2334 aangenomen die eist dat Israël zijn kolonisatie van de Westelijke Jordaanoever beëindigt. Israëls reactie op de resolutie maakte overduidelijk dat het van plan is juist meer nederzettingen te bouwen. Een tweestaten oplossing, voor zover die ooit kans van slagen had, is nu geheel van de baan. Wat rest is een apartheidsstaat, waarin Palestijnen door joodse zionisten worden overheerst, gediscrimineerd, onderdrukt en buitengesloten, zie o.a. het recente, in opdracht van UNESCWA opgestelde rapport “Israeli Practices towards the Palestinian People and the Question of Apartheid”. Het rapport concludeert, op basis van gedegen onderzoek en een overweldigende bewijslast, dat “Israël een apartheidsregime heeft opgelegd aan de Palestijnse bevolking als geheel, waar ze zich ook bevinden. Dit regime strekt zich uit over Palestijnen in Israël zelf, in de sinds 1967 bezette gebieden, en in de diaspora.“Dit is de situatie die een nieuwe Nederlandse regering aantreft bij aanvang van haar regeerperiode.

Nederland is formeel tegen Israëls kolonisatiebeleid, is tegen apartheid en zegt economische betrekkingen met de nederzettingen te ontmoedigen. Toch is de Nederlandse regering door dik en dun Israëls bondgenoot en samenwerkingspartner gebleken, en gaat omzichtig met Israël om. Opeenvolgende regeringen, inclusief het kabinet Rutte II, hebben de facto een grote lankmoedigheid aan de dag gelegd waar het kritiek op en maatregelen tegen Israël betreft. Nederland heeft Israël hiermee in een uitzonderingspositie geplaatst. De nieuwe Nederlandse regering moet zich nu de vraag stellen: willen wij hiermee doorgaan? De ondertekenaars van deze brief dringen erop aan dat de nieuwe Nederlandse regering zich wegens haar verplichtingen op grond van het Internationaal Recht sterk zal maken voor een rechtvaardige oplossing.
In de komende kabinetsperiode verwachten wij van Nederland dus een eerlijk en stevig beleid zodat het onrecht dat de Palestijnen wordt aangedaan stopt. In het bijzonder dringen wij aan op de volgende maatregelen, totdat Israël zich gaat houden aan zijn internationale verplichtingen:

  • De regering moet zich inzetten voor opschorting van het EU-Israël Associatieakkoord, wegens Israëls schendingen van art. 2 dat bepaalt dat het akkoord gebaseerd is op principes van democratie en mensenrechten.
  • Er moet een importverbod komen op producten van Israëlische nederzettingen in de bezette gebieden. Ook ander economisch verkeer, evenals personenverkeer van en naar de nederzettingen moet worden verboden.
  • Het Samenwerkingsforum met Israël moet worden bevroren.
  • Er moet een einde komen aan bevoorrechting van AOW-gerechtigden in de nederzettingen, teveel ontvangen AOW moet worden terugbetaald
  • Nederland tekent protest aan tegen Israëls nieuwe discriminatoire wet die het mogelijk maakt onder andere Nederlandse activisten en vertegenwoordigers van mensenrechtenorganisaties die naar Palestina en Israël afreizen, te weren en terug te sturen. Palestina is op geen enkele andere manier te bereiken dan door tussenkomst van Israël. Hierdoor komen Palestijnen in een nog groter isolement.

Wij zien uit naar een regeerperiode waarin beleid gevoerd gaat worden dat nieuwe hoop zal geven aan allen die in Palestina en Israël strijden voor een rechtvaardige oplossing.

Namens allen,

Benji de Levie

Lijst ondertekenende organisaties:
Aidoun
Breed Platform Palestina in Haarlem
Christian Peacemaker Teams – Nederland
Diensten en Onderzoek Centrum Palestina
EMCEMO
Groningen-Jabalya
Het Palestijnse Huis
Internationale Socialisten
Nederlands Palestina Komitee
Kairos-Sabeel Nederland
PA-IS
Palestijnse Gemeenschap Nederland
Palestina Komitee Rotterdam
PalestineLink
Stichting Palestijnse Vrouwen Nederland
Stichting Palestina
TIYE International
Vrouwen in het Zwart

 

BDS Nederland op Twitter