14 February 2014

Sluit je aan bij BURGERS TEGEN VEOLIA

Teken de petitie onderaan deze pagina.

 

Update, 28 februari 2014

 

De Franse multinational Veolia vormt wereldwijd een speerpunt in de strijd tegen bedrijven die profiteren van de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina. Ook in Nederland wordt Veolia bestreden. Na successen in de regio’s Den Haag en Utrecht (waar Veolia de gunning van het openbaar vervoer verloor), moesten we in december jl. toezien hoe Veolia een tienjarige concessie wist te veroveren in Brabant. Laat dat de laatste plek geweest zijn waar Veolia voet aan de grond krijgt.

Op dit moment gaat de aandacht uit naar de provincies Zeeland en Limburg en de regio Haarlem/IJmond, waar aanbestedingsprocedures van het openbaar vervoer in voorbereiding zijn. Het collectief BURGERS TEGEN VEOLIA verzet zich tegen toelating van Veolia tot de aanbestedingsprocedures. In alle relevante plaatsen wordt daartoe bij de verantwoordelijke bestuurslaag schriftelijk protest aangetekend, wordt spreektijd aangevraagd bij de behandeling, en wordt aangedrongen op uitbreiding van het Programma van Eisen met de gangbare toetsingskaders voor MVO en OESO. In al haar acties en uitingen stelt BURGERS TEGEN VEOLIA de toepassing van het internationaal recht centraal.

Door onderstaande petitie te tekenen spreek je je steun uit voor Burgers Tegen Veolia, en wordt je mede-ondertekenaar van de schriftelijke oproepen die het collectief doet aan de verantwoordelijke bestuurders. Telkens als een brief uitgaat, worden de ondertekenaars opgenomen die zich tot op dat moment hebben aangemeld. Op 18 februari jl. werd een door ruim 300 burgers ondertekende brief gestuurd aan Provinciale Staten van Zeeland. De meest actuele brief, met als verzenddatum 12 maart 2014, is hieronder te lezen.

 

Provinciale Staten van Limburg 

Ter attentie van de leden van de Commissie Ruimte, Infrastructuur en Financiën

Limburglaan 10

Postbus 5700

6202 MA Maastricht

 

Klemmende oproep van Burgers Tegen Veolia aan Provinciale Staten 

 

Geachte dames en heren,

Middels deze brief doen ondergetekenden – verenigd onder de naam Burgers Tegen Veolia – een dringend beroep op uw commissie om de Franse multinational Veolia (c.q. één van haar nevenbedrijven) te weren uit de voorgenomen aanbestedingsprocedure voor het provinciale openbaar vervoer. Bijgaand sturen wij u de beknopte onderbouwing van deze klemmende oproep, die door ruim 300 burgers is ondertekend. Wij zijn te allen tijde bereid tot nadere, danwel mondelinge toelichting.

 

Met dank voor uw aandacht,

en met vriendelijke groet,

 

BURGERS TEGEN VEOLIA

 

Bijlagen:

– Onderbouwing

– Beknopte bronnen

 

 

Bijlage-1:

Onderbouwing

 

Op grond van onderstaande onderbouwing dringt het collectief Burgers Tegen Veolia erop aan dat Veolia wordt uitgesloten van de voorgenomen aanbestedingsprocedure ten behoeve van het provinciale openbaar vervoer. 

 

1. De kolonisering van Palestina is onwettig; de nederzettingen zijn illegaal

Onvermijdelijk begint dit betoog bij de vaststelling dat de sinds juni 1967 durende kolonisering van de Palestijnse gebieden door Israël onwettig is, en dat de door Israël in bezet gebied gestichte nederzettingen illegaal zijn. In maart 2013 bevestigde de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) deze vaststelling ten overvloede in zijn rapport ‘Tussen Woord en Daad’. Het rapport biedt een overzicht van de terzake internationaalrechtelijke argumentatie, resoluties en vonnissen, en gaat in op de verantwoordelijkheid die hieruit voortvloeit voor de Nederlandse overheid, instellingen en bedrijven. De AIV wijst er bovendien op dat binnen de internationale gemeenschap consensus bestaat over het illegale karakter van het nederzettingenbeleid (kolonisering), alsmede over het feit dat de beëindiging ervan een voorwaarde vormt voor vrede in het gebied. Anders gezegd: relaties met de nederzettingen schenden niet alleen de internationale rechtsorde, zij belemmeren aantoonbaar de vrede.

 

2. Veolia schendt de internationale rechtsorde, waaronder de mensenrechten

Bovenstaande vaststelling is van belang om een oordeel te kunnen vellen over de Franse multinational Veolia, die mogelijk (eventueel middels een gelieerd bedrijf) zal willen participeren in de aangekondigde aanbestedingsprocedure van het provinciale openbaar vervoer. Veolia is middels uiteenlopende, goedgedocumenteerde activiteiten betrokken bij (het faciliteren van) de kolonisatie van de Palestijnse Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem. Het bedrijf maakt daarmee op grove wijze inbreuk op de internationale rechtsorde, waaronder de mensenrechten. Veolia is hiervoor door talloze gezaghebbende organisaties veroordeeld, en opgeroepen haar belangen in de bezetting en kolonisatie zonder omhaal op te geven. Na meer dan tien jaar aandringen, en talloze gebroken beloften, is het geduld met het bedrijf uitgeput.

 

3. De wereld trekt de handen af van de bezetting en de daarbij betrokken actoren

Die uitputting staat niet op zichzelf. Wereldwijd komt een einde aan een tijdperk van gedogen van de bezetting en de kolonisatie van bezet gebied. Dat proces is volop zichtbaar in het beleid van bijvoorbeeld de Nederlandse, Britse en Duitse regering, en in de scherpe maatregelen die de EU bezig is te installeren. Ook het bedrijfsleven is – na jaren van aarzeling – bezig zich te ontvlechten van de bezetting. Begin januari meldde pensioenbeheerder PGGM zijn investeringen in vijf Israëlische banken te hebben afgebouwd vanwege hun betrokkenheid bij de kolonisering van Palestina. PGGM liet weten nog in gesprek te zijn met een aantal andere bedrijven – waaronder naar verluidt Veolia. In december verbrak waterbedrijf Vitens zijn relatie met het Israëlische Mekorot. Eerder trok Royal Haskoning/DHV zich terug uit een project in Oost-Jeruzalem, en sloot Unilever een fabriek in door Israël bezet gebied.

Opvallend is dat PGGM breekt met bedrijven die betrokken zijn bij de kolonisatie van Palestina, ongeacht of de onderlinge relatie daar direct betrekking op heeft. PGGM stelt dat het niet mogelijk is gebleken om een muur op te richten tussen zijn relatie met een bedrijf, en de betrokkenheid van dat bedrijf bij de kolonisatie. Diezelfde overweging geldt ten aanzien van Veolia.

Tenslotte is van belang te wijzen op de groeiende rol van de internationale civil society, die bezig is zich in al zijn verschijningsvormen tegen de Israëlische bezetting en kolonisering van Palestina te keren. Die ontwikkeling richt zich specifiek op Veolia, dat in steeds meer delen van de wereld als maatschappelijk onaanvaardbaar bedrijf wordt beschouwd. Veolia kan in 2014 een intensieve campagne tegemoet zien, waarbij voor het eerst de burgerij op grote schaal zal worden ingeschakeld.

 

4. Het belang van de burger: geen argeloze steun aan een bedrijf dat de mensenrechten schendt

Ten overvloede onderstrepen wij het belang van de burgers, die mogelijk aangewezen raken op de diensten van Veolia. De vraag is of die er van gediend zijn dat hun bestedingen terechtkomen bij een bedrijf dat (onder andere) de mensenrechten schendt. Het antwoord daarop is voorspelbaar: natuurlijk niet. De reiziger vertrouwt er terecht op dat zijn door de overheid geselecteerde vervoerder de internationale rechtsorde en de mensenrechten respecteert. Ook zal hij er van uitgaan dat zijn overheid zich anno 2014 beweegt binnen de kaders en normen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de OESO- en VN-bepalingen, en opereert binnen de geest en betekenis van artikel 90 (e.v.) van de Grondwet, waarin de verplichtingen van de Nederlandse Staat (waartoe ook de provinciale overheid behoort) ten aanzien van het internationaal recht is verankerd.

 

Bijlage-2:

Beknopt overzicht van bronnen

Ad. 1. De kolonisering van Palestina is onwettig; de nederzettingen zijn illegaal

[1] Internationaal Gerechtshof, Advisory Opinion, 2004:
http://www.icj-cij.org/docket/index.php?pr=71&code=mwp&p1=3&p2=4&p3=6

http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf

[2] Adviesraad Internationale Vraagstukken, Tussen Woord en Daad, 2013:
http://www.aiv-advies.nl/ContentSuite/upload/aiv/file/webversie_AIV%2083_NL.pdf

[3] Resolutie van de Veiligheidsraad over de nederzettingen en de geldigheid van de Vierde Conventie van Geneve in de bezette gebieden: resolutie 446, 22 maart 1979
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/BA123CDED3EA84A5852560E50077C2DC

[4] Resolutie waarmee de Algemene Vergadering van de VN Israel opdroeg zijn internationaalrechtelijke verplichtingen zoals aangeduid in het rapport van het Internationaal Gerechtshof over de Muur na te komen: resolutie A/RES/ES-10/15, 2 augustus 2004
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/F3B95E613518A0AC85256EEB00683444

[5] Resolutie van de Algemene Vergadering m.b.t. de statusverhoging in de VN van Palestina: resolutie A/RES/67/19, 4 december 2012
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/67/19

Ad. 2. Veolia schendt de internationale rechtsorde, waaronder de mensenrechten

[6] Who Profits, actuele dossiers van deze geronommeerde Israëlische NGO over Veolia’s rol in de kolonisering:
http://www.whoprofits.org/company/veolia-environnement
http://www.whoprofits.org/company/veolia-transdev

[7] VN-Mensenrechtenraad

– Rapportage van Richard Falk, Speciaal VN-Rapporteur voor de Mensenrechten in de Palestijnse Gebieden, 25 oktober 2012:

http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=43376&Cr=palestin&Cr1=#.Uv_ChTm8kSq

– Volledige rapport, 19 september 2012:

http://blog.unwatch.org/wp-content/uploads/Richard-Falk-BDS-report-to-UNGA-Oct-2012.pdf

Zie daarin o.a.:

• IV: Legal Framework (o.a. de Guiding Principles on Business and Human Rights en de Global Compact)

• V: Case Studies (o.a. Veolia)

– Rapport van de fact-finding mission van de VN-Mensenrechtenraad, d.d. 7 februari 2013 (met name p.23, aanbevelingen 116 en 117):
http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session22/A-HRC-22-63_en.pdf

– De VN-Mensenrechtenraad veroordeelde de Jerusalem Light Rail – waarbij Veolia in diverse hoedanigheden was en is betrokken – als ‘een overduidelijke schending van het internationaal recht en relevante VN-resoluties’. Zie resolutie A/HRC/RES/13/7, 14 april 2010:

http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/37BF1829818D0B788525770D00536076

[8] Verenigde Naties, Algemene Vergadering, 28 januari 2008. De Verenigde Naties maanden Veolia in resolutie 63/201 om vuilstortingen in Palestijns gebied (Tovlan) direct te staken:
http://unispal.un.org/UNISPAL.NSF/0/023EB658DD2AC18E85257562006F0CFA

[9] ‘EU Heads of Mission Jerusalem Report 2012’ (d.d. begin 2013). Hierin wordt de aandacht gevestigd op de negatieve rol van de Jerusalem Light Rail en op de inmiddels gefinaliseerde Israëlische plannen die verder uit te bouwen:
http://info.publicintelligence.net/EU-HOMS-Jerusalem-2012.pdf

[10] Een Ander Joods Geluid, Veolia-dossier. Op deze pagina staan links naar het Feitendossier van EAJG/UCP en de Juridische Opinie van Van den Biesen Boesveld Advocaten:
http://eajg.nl/node/472

[11] ‘Excluding Veolia from public contracts’. Legal briefing, Hickman & Rose, sollicitors, Londen
http://jfjfp.com/wp-content/uploads/2012/05/veolia_briefing_new-logo.pdf

Ad. 3. De wereld trekt de handen af van de bezetting en de daarbij betrokken actoren

[11] PGGM

– Verklaring van desinvestering, januari 2014:
http://www.pggm.nl/wat-doen-we/Documents/Statement%20PGGM%20uitsluiting%20Israëlische%20banken.pdf

– Verklaring van PGGM/Zorg en Welzijn-directeur Peter Borgdorff, 10 januari 2014:
http://pfzw.typepad.com/blog/2014/01/hartstocht-wanhoop-en-een-belegging-in-vijf-banken.html

[12] Vitens, verklaring van beëindiging van de samenwerking met Mekorot, december 2013:
http://www.vitens.nl/overvitens/organisatie/nieuws/Paginas/Vitens-beëindigt-samenwerking-Mekorot.aspx

[13] Overzicht van gemeenten, bedrijven en instellingen die Veolia hebben geweerd:
http://www.globalexchange.org/economicactivism/veolia/victories

Ad. 4. Het belang van de burger: geen argeloze steun aan een bedrijf dat de mensenrechten schendt

[14] MVO: Guiding Principles on Business and Human Rights:
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf

[15] OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen:
http://www.oesorichtlijnen.nl/sites/www.oesorichtlijnen.nl/files/oeso_richtlijnen_nlse_vertaling_def_webversie.pdf

[16] UN Global/Compact:
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/

[emailpetition id=”1″]
BDS Nederland op Twitter