16 May 2016

Teken de petitie aan de VN over Israels aanval op de BDS Beweging

Oproep door het Palestijnse Boycott National Committee

Nu Israel er maar niet in slaagt om de wereldwijde steun aan de BDS Beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid voor het Palestijnse volk te stoppen, heeft de Israelische regering een wanhopig en gevaarlijk tegenoffensief gelanceerd.

Op verzoek van Israel voeren regeringen van onder meer de Verenigde Staten, Groot Brittannië, Frankrijk en Canada antidemocratische wetgeving en andere repressieve maatregelen in om de BDS Beweging te bestrijden. Zo is er eerder dit jaar in Frankrijk een activist gearresteerd alleen voor het dragen van een BDS T-shirt. Israel zet zijn veiligheidsdiensten in om wereldwijd BDS activisten te bespioneren.

Israel heeft begin mei een reisverbod opgelegd aan Omar Baghouti, medeoprichter van de Palestijnse BDS Beweging. Dit reisverbod wordt gezien als een eerste stap naar het intrekken van zijn verblijfsrecht, waarmee Israelische ministers een aantal weken geleden al dreigden.

Het reisverbod volgt op nauwelijks verhulde aansporingen tot fysiek geweld tegen Barghouti door leden van het Israelische kabinet. Amnesty International heeft zijn bezorgdheid geuit over “de veiligheid en vrijheid van de Palestijnse mensenrechtenverdediger Omar Barghouti”.

Israels groots opgezette onderdrukkingscampagne tegen mensenrechtenactivisten en de BDS Beweging is bedoeld om te voorkomen dat het land ter verantwoording wordt geroepen voor zijn schendingen van internationaal recht.

Het Palestijnse Nationale BDS Comité (BNC) doet een beroep op de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens van de Verenigde Naties om maatregelen te nemen tot waarborging en bescherming van Palestijnse, Israelische en internationale mensenrechtenactivisten die zich op geweldloze wijze inzetten voor Palestijnse rechten, bijvoorbeeld door BDS campagnes.

Op het moment dat het Palestijnse volk samen met mensen wereldwijd de Nakba van 1948 herdenkt – de etnische zuivering van een groot deel van de lokale Palestijnse bevolking – is het meer dan ooit van cruciaal belang dat de rechten van mensenrechtenactivisten die strijden voor de onvervreemdbare rechten van het Palestijnse volk worden gewaarborgd.

Wij roepen u op om onze oproep vandaag nog te ondertekenen. We zullen u laten weten wanneer de petitie aan de VN wordt overhandigd.

[button link=”http://bdsmovement.net/un-appeal” type=”big” color=”green” newwindow=”yes”] Klik hier om de petitie te tekenen[/button]

De tekst van de petitie luidt als volgt:

Wij, de ondertekenaars die zich inzetten voor mensenrechten en democratie, roepen u op om met spoed in actie te komen om te waarborgen dat personen, groepen, verenigingen, particuliere en overheidsinstellingen en lokale overheden die deelnemen aan de boycot, desinvestering en sancties (BDS) zich vrij kunnen uiten over en actievoeren voor humanitair recht voor de Palestijnen, zonder onwettige inmenging of repressie.

De BDS Beweging is een door Palestijnse maatschappelijke organisaties geleide wereldwijde beweging van burgers die de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens onderschrijven. De Beweging organiseert en roept op tot geweldloze BDS acties als middel om een einde te maken aan de flagrante en niet aflatende Israelische schendingen van internationaal recht die het uitoefenen van de door de VN erkende rechten van het Palestijnse volk verhinderen.

Wij zijn geschokt door onderdrukkende maatregelen door Israel en een aantal westerse landen zijn om de vrijheid van meningsuiting van mensenrechtenactivisten te beknotten, evenals het recht om te boycotten. Landen die de beginselen van mensenrechten en democratie onderschrijven, hebben hun toevlucht genomen tot maatregelen van de-legitimering en intimidatie, waaronder ondemocratische wetgeving, valse beschuldigingen van racisme en aanvallen op de veiligheid en integriteit van personen.

Wij roepen u dringend op om:

  1. Een officiële verklaring uit te brengen die elke vorm van intimidatie en onwettige beperkingen opgelegd aan BDS activisten scherp veroordeelt en waarin wordt bevestigd dat het oproepen tot en uitvoering geven aan BDS campagnes een recht van burgers is dat beschermd is volgens het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten en de Verklaring inzake Mensenrechtenverdedigers;
  2. Indien nodig regeringen op de hoogte te brengen van deze verklaring en zeker te stellen dat aanvallen op mensenrechtenverdedigers van de BDS Beweging zullen stoppen;
  3. Relevante, speciale VN-mechanismes in werking te zetten, waaronder de speciale rapporteurs van de VN over het recht op vrijheid van mening en meningsuiting, en over mensenrechtenverdedigers, om onderzoek te doen, persoonlijk te interveniëren en gelijksoortige officiële verklaringen af te geven;
  4. Het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Rechten van de Mens (OHCHR) en de Europese Unie aan te sporen om de bescherming van mensenrechtenverdedigers in de Palestijnse Bezette Gebieden en Israel uit te breiden met ook de bescherming van mensenrechtenverdedigers van de BDS Beweging.

Hoogachtend,

BDS Nederland op Twitter