18 May 2020

Vier organisaties aan minister Blok: druk op Israël

Kairos Sabeel, The Rights Forum, docP en EAJG schrijven samen brief aan minister: woorden van protest zijn goed, daden noodzakelijk. Op initiatief van Kairos Sabeel is naar Minister van Buitenlandse Zaken Blok de hieronder weergegeven brief gestuurd.

Aan de Minister van Buitenlandse Zaken

De heer drs. S.A. Blok

Betreft: noodzakelijke druk op Israël wegens annexatieplannen

Geachte minister Blok,

Wij hebben kennis genomen van het formele protest dat twaalf ambassadeurs van Europese landen waaronder de Nederlandse ambassadeur de heer H. Docter indienden bij de Israëlische autoriteiten tegen de vergaande annexatieplannen van de Israëlische regering. Dit protest is het zoveelste in een reeks van protesten die de afgelopen decennia tegen de Israëlische politiek van annexaties, landroof, onteigeningen, bezetting, etc. is ingediend. Zoals ook de aanstaande bespreking in de Veiligheidsraad van de V.N. op 20 mei a.s. het voorlopige staartje vormt in een reeks van soortgelijke besprekingen die tot dusver geen enkel effect hebben op het handelen van de Israëlische overheid. Aangezien bedoelde protesten, resoluties en verklaringen tot dusver niet van noodzakelijke drukmiddelen werden voorzien, wordt keer op keer de ervaring van de Israëlische overheid bevestigd, dat zij ongestraft internationale rechtsregels en algemeen geldende mensenrechten met voeten kan treden. In tegendeel, in de praktijk wordt de samenwerking met deze staat steeds verder geïntensiveerd, zowel economisch als wetenschappelijk en cultureel alsmede op veiligheidsgebied. Al met al leidt deze terughoudendheid van de V.S. en de E.U. in het onder druk zetten van de staat Israël ertoe dat de formeel beleden twee-staten oplossing tot een publiek lachertje is geworden. De annexatieplannen, die intensivering betekenen van staand Israëlisch beleid, bevestigen deze realiteit. Zo ook de bouwplannen van de Israëlische regering in het gebied E1, een activiteit die in het Nederlands parlement als een rode lijn is omschreven. Een alternatief, namelijk het vormen van een democratische pluriforme staat in het voormalige mandaatgebied Palestina wordt blijkbaar door de staat Israël die zich formeel profileert als Joodse staat, niet gezocht. Toch zal Israël moeten kiezen: het is niet te tolereren dat de bezetting blijft voortduren, net zo min is het te tolereren, dat politieke en burgerlijke rechten aan Palestijnen in de bezette gebieden en in de vluchtelingenkampen en de diaspora onthouden worden. Daarom roepen wij U op om uw woorden van protest tegen Israëls beleid van onder meer annexatie, segregatie en uitbreiding van nederzettingen te versterken met effectieve drukmiddelen waaronder economische, academische en culturele. De clausules in het associatieverdrag met Israël bieden daarvoor voldoende mogelijkheden. Opzeggen van het associatieverdrag ligt voor de hand. De Nederlandse overheid draagteen eigen en belangrijke verantwoordelijkheid in het handhaven en beschermen van de internationale rechtsorde en naleving van mensenrechten. Wij dringen er dan ook op aan om dit keer uw protest niet te beperken tot woorden alleen. Een afschrift van dit schrijven richten wij aan de leden van de Vaste Kamercommissie Buitenlandse Zaken.

Hoogachtend,

H. Blok, voorzitter Kairos Sabeel Nederland

G. Jonkman, directeur The Rights Forum

S. Zimmermann, voorzitter DocP

Jaap Hamburger, voorzitter Een Ander Joods Geluid

BDS Nederland op Twitter