20 May 2022

Wake voor Shireen Abu Akleh bij Mediapark Hilversum #JusticeForShireen

Op maandag 16 mei hielden verschillende organisaties gezamenlijk een wake voor het Mediapark in Hilversum om het leven van de geliefde Palestijnse journaliste Shireen Abu Akleh (51) te herdenken. Ook kwamen we samen om te protesteren tegen de ongefundeerde en oneerlijke berichtgeving van de Nederlandse media. Mensen brachten bloemen, kaarsen en Palestijnse vlaggen om het leven van Shireen én het leven van alle andere journalisten die zijn vermoord omdat ze de oorlogsmisdaden van Israël aan de kaak wilden stellen en zich ertegen verzetten te eren.

Op 11 mei, werd Shireen Abu Akleh vermoord door de Israëlische bezettingstroepen (IOF) terwijl zij verslag deed van de voortdurende gewelddadige en illegale aanvallen op de Palestijnen in het vluchtelingenkamp van Jenin. Shireen werkte sinds 1997 voor Al-Jazeera; ze was een icoon en een pionier in haar vak.

Haar onbevreesde verslaglegging over het leven onder de zionistische bezetting maakte haar niet alleen tot een begrip in Palestina, maar tot een nationale heldin die een generatie Palestijnen heeft geïnspireerd. Ze was de ogen, de stem en de waarheid van Palestina. De Israëlische bezettingstroepen hebben haar van ons en van de wereld ontnomen door haar te executeren terwijl ze in haar beschermende perskleding te werk ging.

“In de moeilijke momenten overwon ik mijn angst, omdat ik voor de journalistiek koos om dichter bij de mensen te staan. Het is misschien niet gemakkelijk voor mij om de realiteit te veranderen, maar ik heb in ieder geval de boodschap en de stem van het volk aan de wereld kunnen doorgeven. Ik ben Shireen Abu Akleh.”

Alsof het doden van Shireen niet al meer dan genoeg was, deed het IOF ook nog eens een inval in haar huis in Jeruzalem, intimideerden ze haar familie en namen ze Palestijnse vlaggen in beslag. Dit had als gevolg dat haar dierbaren haar dood niet op een waardige manier konden verwerken. Tot overmaat van ramp werd haar begrafenisstoet op vrijdag 13 mei ook nog eens op brute wijze ontheiligd door het IOF, dat ongewapende dragers aanviel en sloeg, waardoor zij de kist van Shireen bijna lieten vallen. In deze wrede poging om de manier waarop Palestijnen leven én rouwen te beperken, worden we herinnerd aan de parallellen tussen de zionistische bezetting en het Zuid-Afrikaanse apartheidsregime.

Terwijl de Nederlandse media ten onrechte meldden dat het slechts een “ongeluk” was en dat het “niet zo vaak” gebeurt; vertellen de feiten helaas iets anders. Sinds het jaar 2000 heeft het IOF 55 journalisten vermoord in een gecoördineerde poging om iedereen het zwijgen op te leggen en te censureren die verslag durft te doen van het geweld van kolonialisme in Palestina.

Israël heeft de waarheid lang beschouwd als de grootste bedreiging voor het zionistische project. Dit werd herhaald door niemand minder dan Ran Kochav, de Israëlische militaire woordvoerder, in de nasleep van de moord op Shireen:

“Ze zijn bewapend met camera’s, als u mij toestaat dat te zeggen.”

De stabiliteit van Israëls koloniale onderneming in Palestina is sterk afhankelijk van het controleren en manipuleren van de waarheid door leugens te verspreiden en chaos te creëren over wat er werkelijk is gebeurd. Helaas trappen de media in Nederland — in plaats van de journalistieke richtlijnen, het Internationaal Recht en rapporten van talloze betrouwbare mensenrechtenorganisaties te volgen — in de val van het klakkeloos overnemen van Israëlische staatspropaganda zonder enig kritisch denken of ‘fact checking’.

Dit is de reden waarom de Nederlandse media, waaronder de NOS, medeplichtig zijn aan de voortdurende kolonisatie van Palestina, omdat zij weigeren zich bezig te houden met principiële, eerlijke en oprechte verslaggeving. Nederlandse media weigeren zich te houden aan de gedragscode voor de journalistiek, waarin duidelijk staat dat journalisten te allen tijde “...het recht op vrijheid van meningsuiting en het recht van het publiek om geïnformeerd te worden” hoog moeten houden. 

In de nasleep van de moord op Shireen beweerde de NOS in haar berichtgeving dat het onduidelijk is wie Shireen heeft vermoord, terwijl talrijke verslaggevers en ooggetuigen, waaronder de Israëlische NGO B’tselem, alsmede coördinaten van de locatie van Shireen en haar collega’s er duidelijk op hebben gewezen dat Shireen het doelwit was en door het IOF is vermoord. Deze verslaglegging, of liever het gebrek daaraan, weerspiegelt de aanhoudende pro-zionistische houding van de NOS en haar gebrek aan principiële, eerlijke en rechtvaardige berichtgeving als het over Palestina gaat. De NOS houdt zich duidelijk niet aan de journalistieke gedragscode en negeert consequent het recht van het publiek om juist geïnformeerd te worden.

Zo ook berichtte de NOS over de gewelddadige ontheiliging van de begrafenisstoet van Shireen door te schrijven dat het “geweld losbarstte” als gevolg van “botsingen tussen Palestijnen en de Israëlische “veiligheids”troepen”, in plaats van feitelijk verslag te doen van het eenzijdige gewelddadige optreden op ongewapende rouwers door het IOF. Dit was een afschuwelijke daad om controle uit te oefenen over een gekoloniseerd volk — over hun leven en zelfs hun dood. 

De manier waarop de Nederlandse media al decennia lang valselijk berichten over de kolonisatie van Palestina is onacceptabel.

Wij vragen journalisten die schrijven en berichten over Palestina om vast te houden aan de 7  professionele en ethische journalistieke principes, waartoe is opgeroepen door de Palestijnse Journalistenbond en het Palestijnse BDS National Committee.

Wij hopen dat deze koelbloedige moord op een zeer gerespecteerde collega het begin kan zijn van een nieuwe bladzijde waarin journalisten niet simpelweg het racisme en de vooringenomenheid van de bezetter overnemen in hun berichtgeving over Palestina.

Doneren

 

English:

On Monday, May 16, we held a vigil in front of the Media Park in Hilversum to commemorate the life of the beloved Palestinian journalist Shireen Abu Akleh (51), as well as to protest the unprincipled and unfair reporting of the Dutch media. People brought flowers, candles and Palestinian flags to honour Shireen’s life and the lives of all those journalists who were martyred for exposing and resisting Israel’s war crimes.

Last Wednesday, May 11, the late Shireen Abu Akleh was assassinated by the Israeli Occupation Forces (IOF) while she was covering the ongoing violent and illegal attacks soldiers have been unleashing on the people of Jenin refugee camp. Working for Al-Jazeera since 1997, Shireen was an icon and a trailblazer in her field. Her fearless reporting on life under Zionist occupation turned her into, not just a household name in Palestine, but into a national hero who inspired a generation of Palestinians. She was Palestine’s eyes, voice and truth. The Israeli occupation forces took her away from us and from the world by executing her while she was still wearing her protective press gear. 

“In the difficult moments, I overcame my fear because I chose journalism to be close to the people. It might not be easy for me to change the reality but at least I was able to convey the people’s message and voice to the world. I am Shireen Abu Akleh.”

As if killing her wasn’t enough, the occupation soldiers raided her home in Jerusalem, intimidated her family, and confiscated Palestinian flags, preventing her loved ones from processing her martyrdom with dignity. To add insult to injury, her funeral procession on Friday, May 13, was brutally desecrated by the IOF, who attacked and beat unarmed pallbearers, causing them almost to drop Shireen’s coffin. In this vicious attempt to control and restrict how Palestinians live and mourn their martyrs, we are reminded of the parallels between the Zionist occupation and the South African apartheid regime.

While Dutch media falsely reported that Shireen’s death was just an “accident” and that the killing of journalists doesn’t happen “that often”; the facts, unfortunately, read differently. Since the year 2000, IOF have assassinated 55 journalists in a coordinated attempt to silence and censor anyone who dares to report on the violence of settler colonialism in Palestine. Israel has long considered the truth to be the biggest threat to the Zionist project. This was echoed by no less than Ran Kochav, the Israeli military spokesperson, in the wake of Shireen’s murder: “They’re armed with cameras, if you’ll permit me to say so.” 

The stability of Israel’s settler-colonial enterprise in Palestine heavily depends on controlling and manipulating the narrative by manufacturing lies and sowing confusion about what really happened. Unfortunately, instead of following journalistic guidelines, international law and reports by numerous trustworthy human rights organisations, Dutch media falls into the trap of copy-pasting Israeli state propaganda without any critical thinking or fact-checking. By refusing to engage in principled, honest and fair reporting and thus upholding the Zionist narrative, Dutch media, which includes the NOS, is complicit in the ongoing settler colonisation of Palestine. Our media fail to uphold the journalism code of conduct, which clearly states that journalists must, at all times, uphold  “…the right of freedom of expression and the right of the public to be informed”. 

In the wake of Shireen’s assassination, NOS reported on the story by claiming that it is unclear who assassinated Shireen, whilst numerous reporters and eyewitnesses, as well as coordinates of Shireen’s and her colleagues’ location provided by the Israeli human rights organisation B’Tselem, have clearly pointed out the fact that Shireen was targeted and assassinated by the IOF. This reporting, or rather lack thereof, reflects the NOS’ continued pro-Zionist stance and its lack of principled, honest and fair reporting when it comes to Palestine. The NOS is clearly not upholding the journalism code of conduct and is consistently ignoring the right of the public to be informed.

Similarly, the NOS reported on the vile desecration of Shireen Abu Akleh’s funeral procession by writing that violence “erupted” due to “clashes between Palestinians and the Israeli security forces”, instead of actually reporting on what could ever only have been an abominable and nefarious act of exerting control over a colonised people — over their lives and even their deaths.

Let us light a candle in our hearts and honour Shireen Abu Akleh and all those who have been martyred for exposing and resisting the ongoing Palestinian Nakba (Catastrophe). We are extremely disappointed in how the media has been falsely reporting on the colonisation of Palestine for decades. However, we do believe that it is never too late to right a wrong. We invite the journalists that write and report on Palestine to join us in a desperately needed conversation about reporting on Palestine. We hope that the cold-blooded murder of a highly respected colleague can be the start of a new page in which journalists do not let the occupier’s racism and bias influence their reporting on Palestine. 

BDS Nederland op Twitter