23 November 2015

Zeg nee tegen medeplichtig OV!

Een groep verontruste burgers dringt er bij de provincie op aan om de concessie voor het openbaar busvervoer in Friesland niet aan EBS te gunnen omdat dit bedrijf verbonden is aan schendingen van mensenrechten in bezet Palestina. De groep beroept zich op de UN Guiding Principles on Business and Human Rights en het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten die aangeven dat overheden geen zaken mogen doen met bedrijven die mensenrechten schenden. De groep opende een petitie, waarop in enkele dagen al meer dan 1000 handtekeningen binnenkwamen. De petitie zal aan de gedeputeerde worden aangeboden.

De actie van de groep houdt verband met de aanbesteding van OV in Zuidoost-Friesland en de Waddeneilanden. De concessie gaat over een jaar in en geldt vier jaar. Er is een bedrag van ruim twaalf miljoen Euro mee gemoeid. Op 8 december neemt GS een beslissing.

EBS, de Europese 100% dochter van het Israëlische Egged, dingt mee naar de concessie. Egged staat bekend om medeplichtigheid aan de Israëlische bezettingspolitiek. Egged verzorgt o.a. vervoer naar en tussen Israëlische nederzettingen. Die nederzettingen zijn illegaal. Egged gebruikt wegen en exploiteert busdiensten die voor Palestijnen verboden zijn.

Veel van de grond waarop de nederzettingen en verbindingswegen zijn gebouwd werd geconfisqueerd. De Palestijnse bevolking wordt door de nederzettingen en andere maatregelen van de Israëlische bezetter ernstig in haar bestaansmogelijkheden aangetast. Al in 2004 bevestigde het Internationaal Gerechtshof dat de bouw van nederzettingen in bezet gebied een flagrante schending is van de Vierde Conventie van Geneve.

De Nederlandse overheid ontmoedigt bedrijven actief om economische activiteiten in, of ten behoeve van Israëlische nederzettingen te ondernemen. EBS/Egged hoort dus helemaal niet in die nederzettingen te zijn.

Het Nationaal Actieplan Bedrijfsleven en Mensenrechten (de Nederlandse invulling van de UN Guiding Principles for Business and Human Rights) stelt dat Nederland een actief beleid voert om eerbiediging van mensenrechten door het bedrijfsleven te bevorderen. En om schendingen door bedrijven rechtstreeks of in hun keten te voorkomen. Dus wat EBS/Egged in bezet Palestijns gebied doet of niet doet en of dat door de beugel kan is wel degelijk van belang voor de aanbesteding in Friesland.

In dat actieplan staat verder dat bedrijven waar de overheid mee samenwerkt mensenrechten moeten respecteren. Dit geldt ook voor lokale overheden.

De petitie kan getekend worden op: https://www.docp.nl/zeg-nee-tegen-medeplichtig-ov

BDS Nederland op Twitter