27 September 2018

Sloop Bedoeïnendorp blijft ‘hot issue’. Reactie namens minister Blok

Op 10 september j.l. deden een aantal organisaties een beroep op de Tweede Kamer om de sloop van het Bedoeïnendorp Khan al Ahmar door Israël te helpen voorkomen. Op diezelfde dag stuurden de organisatie – ook hier was docP penvoerder – de onderstaande brief aan minister Blok van Buitenlandse Zaken:

Geachte heer Blok,

Hierbij vragen onderstaande organisaties uw urgente aandacht voor het bedoeïenendorp Khan al Ahmar in bezet Palestijns gebied. Israël is voornemens Khan al Ahmar te slopen, evenals tientallen (46!) andere Palestijnse bedoeïenendorpen. De bewoners van Khan al Ahmar mogen van de Israëlische regering gaan wonen bij de vuilnisbelt van Abu Dis. Na de sloop wil Israël nieuwe joodse bewoning mogelijk maken alsmede de aanleg van wegen naar het gebied.

De sloop van Khan al Ahmar, en 46 andere bedoeïenendorpen zoals Jabal al Baba, wordt algemeen gezien als een daad van etnische zuivering. Maar er is meer aan de hand. De aanleg van nederzettingen is erop gericht om de bestaande illegale nederzettingen Kfar Adumin en Maale Adumim met Oost Jeruzalem te verbinden (het E1 plan). Daarmee wordt de Westelijke Jordaanoever definitief afgesloten van Jeruzalem, en wordt de Westelijke Jordaanoever in tweeën gedeeld. De door u bepleite tweestatenoplossing zal hiermee fysiek en definitief om zeep worden gebracht. Op 5 september gaf het Israëlische Hooggerechtshof toestemming tot de sloop van Khan al Ahmar, maar niet eerder dan op 12 september. Dat is komende woensdag.

Wij dringen er urgent bij u op aan onverwijld bij de Israelische regering krachtig protest in te dienen, opdat het van de sloop en deportatie zal afzien, op straffe van sancties. Als dit doorgaat is het een schending van het internationaal humanitair recht en dus een oorlogsmisdaad. In beleidstermen gesproken: de sloop van Khan al Ahmar maakt de door u voorgestane tweestatenoplossing onmogelijk. Wij zien uit naar uw reactie op dit schrijven. Hoogachtend, etz.

Vandaag ontving docP (als penvoerder) het volgende reactie van het departement, als antwoord op de brief aan de minister (onderstrepingen van de redactie):

Namens de minister van Buitenlandse Zaken, wil ik u graag bedanken voor uw brief van 10 september jl. waarin u aandacht vraagt voor de voorgenomen sloop van o.a. Khan al Ahmar.

Het kabinet deelt uw zorgen over de voorgenomen sloop van het dorp. Area C is van cruciaal belang voor de levensvatbaarheid van de twee-statenoplossing waar Nederland actief naar streeft. Nederland en de EU zijn zeer duidelijk over het nederzettingenbeleid. Het is in strijd met internationaal recht, ondermijnt de twee-statenoplossing en kansen op vrede. In lijn hiermee roepen Nederland en de EU Israël op af te zien van acties die ermee samenhangen, zoals de sloop van Palestijnse huizen en gedwongen verhuizing. Nederland en de EU blijven zich daarom actief verzetten tegen sloop van Palestijnse bezittingen en dringen bij Israël consequent aan op het mogelijk maken van de ontwikkeling van Area C ten behoeve van de Palestijnen. Immers, mogelijk maken van Palestijnse ontwikkeling levert een bijdrage aan het scheppen van omstandigheden waarin Palestijnen meer vertrouwen krijgen in de toekomst en het perspectief op een onafhankelijke democratische Palestijnse staat.

Het kabinet is daarom zeer bezorgd over de voorgenomen sloop van Khan al Ahmar, dat bovendien op een zeer gevoelige plek ligt. Nederland heeft zich hier op verschillende manieren publiekelijk en in gesprekken met de Israëlische autoriteiten tegen uitgesproken. Bijvoorbeeld via een verklaring op twitter op 5 juli jl., alsmede meerdere oproepen in de VN-Veiligheidsraad zoals op 20 september jl.. Ook verwijs ik u naar het gezamenlijke persstatement van de vijf EU-leden van de VN Veiligheidsraad, samen met voorgaande en inkomende leden Italië, Duitsland en België wat mede op Nederlands initiatief is gegeven. Op 13 juli en 6 september jl. heeft de Nederlandse vertegenwoordiging in Ramallah, samen met andere lidstaten van de EU, een bezoek gebracht aan Khan al Ahmar om solidariteit te betuigen en kennis te nemen van stand van zaken.

In EU-verband heeft Nederland samen met andere lidstaten bij de Israëlische autoriteiten aangedrongen op afzien van de sloop van Khan al-Ahmar en Abu Nuwar. Daarnaast heeft de EU heeft zich, ook namens Nederland, publiekelijk uitgesproken tegen de voorgenomen sloop. Nederland en de EU blijven zich inzetten voor een twee-statenoplossing, waarbij Israël en een toekomstige Palestijnse staat in vrede en veiligheid naast elkaar kunnen bestaan. Met vriendelijke groet, enz.

Mogelijk vervolg

De organisaties die de brief aan de minister steunden zullen zich beraden over eventuele vervolgstappen. Duidelijk is in elk geval dat de kwestie Khan al Ahmar bij Buitenlandse Zaken en bij EU-partners aandacht krijgt.

Helaas ontving docP een antwoord van D’66 dat niet verder komt dan gemeenplaatsen. Bij enkele opmerkingen kan men zich afvragen of de fractie de laatste twintig jaar nog berichten heeft gekregen uit het Midden-Oosten. Een paar voorbeelden: “D66 roept beiden partijen op om terughoudendheid te betrachten en de dialoog aan te gaan.” “Van Palestijnse zijde wordt nog steeds dreigende taal en gewelddadigheden uitgevoerd richting Israël. De houding vanuit de autoriteiten van beide landen maakt het ook niet makkelijker op de twee partijen bij elkaar te brengen.” De fractie van D’66 zou zich eens moeten oriënteren bij het Europees Parlement, daar is men een stuk verder.

De redactie

 

De organisaties die de brief steunden zijn:

Breed Platform Palestina Haarlem

Diensten en Onderzoek Centrum Palestina

Een Ander Joods Geluid

Het Palestijnse Huis

Internationale Socialisten

PAIS

PalestineLink

Palestina Komitee Rotterdam

Palestina Werkgroep Enschede

Palestijnse Gemeenschap Nederland

Palestijnse Vrouwen in Nederland

Stichting VIA

The Rights Forum

TIYE International

Vrouwen in het Zwart Haarlem

BDS Nederland op Twitter