9 February 2016

Petitie tegen levering aanvalshonden aan Israel overhandigd aan Nederlandse vertegenwoordiging Ramallah

Vandaag, op 9 februari 2016, heeft de Palestijnse dierenrechten organisatie Palestinian Animal League (PAL) een petitie overhandigd aan de Permanente Nederlandse Vertegenwoordiging te Ramallah tegen de levering vanuit Nederland van aanvalshonden aan Israel.

De petitie stelt dat in het belang van de bescherming van zowel mens als dier het voortgaande gebruik van honden in aanvallen op Palestijnen gestopt moet worden. Alleen op deze wijze kan een begin worden gemaakt met het werken aan de beëindiging van de schade die de doelbewuste en langdurige campagne van de bezettingsmacht om angst voor honden in het hart van de Palestijnse bevolking teweeg te brengen heeft veroorzaakt. De petitie dringt er bij de Nederlandse minister voor Dierenwelzijn en de Nederlandse minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op aan om  de export van honden naar Israel voor gebruik tegen Palestijnse burgers onmiddellijk stop te zetten.

palpetitie2De Uitvoerend Directeur van PAL, Ahmad Safi, beklemtoonde bij de overhandiging dat deze oproep het resultaat is van zorg om zowel mensenrechten als dierenwelzijn, en dat deze beide aspecten in onderlinge samenhang naar voren gebracht moeten worden. Honden zijn geen wapens voor het aanvallen en intimideren van leden van het publiek, maar levende en ademende wezens die er niet om gevraagd hebben om deel te zijn van een gewelddadig conflict, benadrukte hij. Het hoofd van de Nederlandse Vertegenwoordiging, Peter Mollema, liet weten naar deze zaak te kijken en niet uit te sluiten dat het gebruik van honden als wapens als illegaal zou kunnen worden aangemerkt, aldus Safi. Lees ook de berichtgeving hierover op de website van de Palestinian Animal League

DocP heeft vandaag  in een brief naar minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking verstuurd (met CC naar de desbetreffende Tweede Kamercommissie) opgeroepen om de export van honden naar Israel te beëindigen, vanwege het gebruik van deze honden in de Israelische onderdrukking van het Palestijnse volk en in mensenrechtenschendingen. Eerder al heeft de Palestijnse mensenrechtenorganisatie Al-Haq hierop bij de Nederlandse autoriteiten aangedrongen. Al-Haq wees er daarbij op dat uit Nederland afkomstige honden door de bezettingsmacht worden ingezet om de Palestijnse burgerbevolking te intimideren en te terroriseren, en dat deze praktijk neerkomt op een vorm van wrede, onmenselijke en vernederende behandeling en bestraffing, en op een oorlogsmisdaad. Als zodanig wordt deze praktijk verboden door het internationaal humanitair recht en de mensenrechten, waaronder de Vierde Conventie van Geneve en het Statuut van Rome dat ten grondslag ligt aan het Internationaal Strafhof.

Minister Ploumen liet vandaag weten dat het kabinet toch geen rechtsbasis ziet voor export beperkende maatregelen ten aanzien van diensthonden. Als reden voert zij aan dat het juridisch advies van de Europese Commissie stelt dat diensthonden civiel van aard zijn, ook als zij begeleid worden door militairen. De meerderheid van de EU-lidstaten beschouwt de inzet van honden daarom niet als militaire bestemming. Ze wijst echter ook op het overleg tussen de Europese Raad van ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie over de herziening van de Europese anti-folterverordening dat nu plaatsvindt. Deze verordening voorziet in exportcontrole op foltermiddelen. In tegenstelling tot de Raad betoont het Europees Parlement zich voorstander van het opnemen van een catch-all bepaling in deze verordening, die eventueel ook van toepassing zou kunnen zijn op de inzet van honden, aldus Ploumen. Tot slot liet ze weten dat het kabinet verwacht dat de Israëlische autoriteiten elk geweldsmiddel inzetten in overeenstemming met het internationaal recht , in het bijzonder de regels van het bezettingsrecht en de rechten van de mens, en dat het in de media genoemde bedrijf (Four Winds K9) dat diensthonden levert aan Israel is aangesproken op zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, en daar opvolging aan geeft.

Mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld vindt dat niet goed genoeg, als het om de Israëlische bezetting gaat, zegt zij vandaag in een reactie tegen de NRC:

Als diensthonden in Palestijns gebied worden ingezet, is dat niet civiel, maar militair en illegaal. Voor mij blijft het uitgangspunt dat we weten wat die honden doen, niet onder welke noemer we het vatten.

Zegveld onderzoekt de mogelijkheden van een rechtszaak tegen de Nederlandse staat en de Brabantse leverancier voor een Palestijnse minderjarige die een jaar geleden zou zijn gebeten door een Nederlandse hond, aldus de NRC.

 

BDS Nederland op Twitter